eQuals AB- Mångfald & Jämställdhet

Gannas öde är inte bestämt!

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2011 15:46 CET

GANNA Europadomstolen beslutade i tisdags om att stoppa utvisningen, så kallad inhibition, av 91-åriga Ganna Chyzhevska som ensam skulle ha utvisats till Ukraina. Många har uppfattat Europadomstolens beslut som ett tecken på att Ganna Chyzhevska kommer att få stanna i Sverige. Så behöver dock inte vara fallet. Det skriver juristen Gina Sharro.

Europadomstolen beslutade i tisdags om att stoppa utvisningen, så kallad inhibition, av 91-åriga Ganna Chyzhevska som ensam skulle ha utvisats till Ukraina.

91- åriga Ganna Chyzhevska har de senaste dagarna fått massiv medial uppmärksamhet. Ganna Chyzhevskas livsöde har inte bara engagerat många, utan också upprört många. Fallet ”Ganna” är tyvärr inte unikt. I mitt arbete på konsult- och juristbyrån eQuals AB möter jag alltför ofta liknande fall. Något som även Migrationsverkets presschef Josef Rahm instämmer med i en intervju med ETC Stockholm. Det har också debatterats och spekulerats flitigt om Ganna Chyzhevskas chanser att få stanna i Sverige. Många uppfattade nämligen Europadomstolens beslut om inhibition som ett tecken på att Ganna Chyzhevska kommer att få stanna i Sverige. Så behöver dock inte vara fallet.

Ett beslut om inhibition innebär att Europadomstolen uppmanar ett land att skjuta upp en utvisning till dess att Europadomstolen kan ta ställning till fallet i sak. Frågan som kan prövas är om en utvisning i det enskilda fallet kan anses vara en kränkning av de mänskliga rättigheterna enligt Europakonventionen. Utvisningen stoppas alltså tillfälligt.

Att Migrationsverket följde Europadomstolens uppmaning om att inte utvisa Ganna Chyzhevska till Ukraina, innebär inte att Europadomstolen har tagit ställning till om 91- åriga Ganna Chyzhevska ska få stanna i Sverige eller inte. Europadomstolen avgör endast fall där en sökandes rättigheter enligt konventionen om mänskliga rättigheter kränks. Saken kommer alltså att handla om Migrationsverket har kränkt Ganna Chyzhevskas mänskliga rättigheter.

I och med att Europadomstolen stoppade utvisningen av Ganna Chyzhevska är det enligt min mening en tydlig indikation på att Europadomstolen vid en prövning i fallet ”Ganna” kan anse att Ganna Chyzhevska riskerar att utsättas för omänsklig behandling i strid med artikel 3 i Europakonventionen.  En sådan dom vore dessutom resultatlös om den hade kommit efter det att Ganna Chyzhevska utvisats. Skadan hade så att säga redan varit ett faktum. Men låt oss inte dra allt för stora växlar på beslutet att stoppa utvisningen. Europadomstolen har att samla in allt underlag som krävs för att kunna ta ställning i ”Gannas” fall.

Europadomstolen har begärt svar av Migrationsverket på frågan, som lyder: ”Kommer utvisningen av Ganna Chyzhevska innebära en konkret risk för att utsättas för omänsklig behandling i strid mot artikel 3 i Europakonventionen? Migrationsverket har nu 16 veckor på sig att besvara Europadomstolens fråga. Sedan får Ganna Chyzhevskas juridiska ombud 6 veckor på sig att yttra sig över Migrationsverket svar. Först därefter och på grundval av parternas inlämnade material kommer Europadomstolen att fatta beslut om Ganna Chyzhevskas fall ska upp till prövning eller inte.

Det som är avgörande för huruvida Ganna Chyzhevska vinner framgång i Europadomstolen är bland annat avhängigt Migrationsverkets bevisning om att Ganna Chyzhevska inte riskerar omänsklig behandling om hon utvisas till Ukraina. Migrationsverket måste då främst redogöra för Ganna Chyzhevskas hälsa och situation i hemlandet och visa på att hon inte riskerar omänsklig behandling.

Migrationsverket har motiverat utvisningen av Ganna Chyzhevskas att det inte föreligger sådana ömmande omständigheter att uppehållstillstånd kan beviljas enligt 5 kap. 6 § Utlänningslagen. Min bedömning är att Migrationsverket i ”Ganna” och flertalet liknande fall gör en alldeles för snäv bedömning av vad som klassas som ”synnerligen ömmande omständigheter” och undersöker inte situationen i den asylsökandes hemland i tillräckligt utsträckning. Jag misstänker att det snarare är faktorer som krav på hårdare asylpolitik och ekonomiska hänsynstagande som vägs in i prövningen trots att det inte är lagenligt.

Omständigheterna i Ganna Chyzhevskas är de att hon är demenssjuk, hjärtsjuk och synskadad. Hon har inga släktingar kvar i gamla hemlandet Ukraina. Vidare är äldrevården i Ukraina gravt undermålig. Detta konstaterade European on Health systems and Policies i utvärderingen av sjukvården i Ukraina som varit inom ramen för projektet ”Health systems in transition”. Bland annat kan sängplats i ett äldreboende i Ukraina inte garanteras. Den vård som erbjuds Ganna Chyzhevskas kan inte förväntas svara för hennes mest basala behov såsom sanitära förhållanden, diet, trygghet och vardaglig hjälp som hon behöver för att överleva. Det handlar i realiteten om liv och död.

Migrationsverket har bestämt hävdat att omständigheterna i Ganna Chyzhevska inte är synnerligen ömmande skäl för att bevilja uppehållstillstånd. Jag är inte lika övertygad om att Europadomstolen instämmer i att omständigheterna inte innebär en risk att utsättas för omänsklig behandling. Vidare talar expertutlåtandet (som har inlämnats till Europadomstolen) från en av landets främsta experter inom demenssjukdomar, överläkare och docent Ingvar Karlsson, att Ganna Chyzhevska sjukdomsutveckling talar för avsevärd risk för hennes liv.

Europadomstolen kommer med hänsyn till de nya omständigheterna om Ganna Chyzhevskas allvarliga situation att ta upp fallet ”Ganna” till prövning tror jag. I Europadomstolen kommer det att stå klart att Migrationsverkets utvisningsbeslut innebär att Ganna Chyzhevska försätts i livshotande tillstånd genom utvisningen till Ukraina. Dessutom kommer det att bli tydligt Ganna Chyzhevska i praktiken hamnar på gatorna i Ukraina eftersom ingen kan sörja för henne. Enligt min mening talar därför mycket för att Europadomstolen nog anser det vara omänsklig behandling i strid med artikel 3 Europakonventionen. Utvisningsbeslutet kommer således att hävas och uppehållstillstånd beviljas Ganna Chyzhevska.

eQuals AB är en konsult- och juristbyrå. Vår kompetens är unik och oslagbar! Vi bistår i mångfalds- och jämställdhetsarbete samt asyl och migrationsärenden.

Konsultbyrån bistår arbetsplatser med allt i från att initiera, implementera och utvärdera mångfaldsarbetet till att säkra kompetensutvecklingen. Vi håller inspirerande och givande seminarier och utbildningar, bistår i nulägesanalys av verksamheten, att upprätta/revidera jämställsdhets- och mångfaldsplaner. Vi erbjuder processstöd i det praktiska mångfaldsarbetet och utvärdering av insatserna.

Juristbyrån bistår inom området Arbetsmiljö & Diskriminering (diskrimineringslagen och arbetsrättsliga regleringar såsom arbetsmiljö, föräldrarledighet, skyddsombud mm) samt Asyl- och Migration.