Fackförbundet ST

Ge besked till jobbsökande och arbetsförmedlare

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2010 08:55 CET

Efter spekulationer och utspel, bl.a. i SVT, om Arbetsförmedlingens framtid måste arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin ge besked om hur stödet till arbetslösa runtom i Sverige ska se ut. Nu närmar vi oss en situation liknande sjukförsäkringen: felaktiga beslut fattas lättvindigt för att sedan lappas och lagas i efterhand, när människor redan drabbats. Arbetslösheten ökar på en rad orter i vårt land, trots att konjunkturen verkar ha nått botten. Såväl arbetssökande som arbetsförmedlare är värda mer än en politisk experimentverkstad.

Regeringens förslag om valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen har väckt debatt. Den 22 januari kom besked från Hillevi Engström (M) ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott: Arbetsförmedlingen ska även i fortsättningen stå för basen i servicen till jobbsökande, kompletterande aktörer tillför specialkompetens och utökat stöd. Det är ett tydligt besked. Nu krävs först en bekräftelse från regeringen om denna inriktning. Därefter måste man klargöra hur individens rätt till stöd utifrån sitt behov tas tillvara och hur kvaliteten hos olika utförare kontrolleras, innan regeringen går vidare.

Ökad konkurrens kan ha fördelar för individen, som ökade valmöjligheter, ett bredare serviceutbud och tydligare brukarfokus. Men det kan också innebära nackdelar, som oöverskådligt serviceutbud, rättsosäkerhet och orättvis fördelning. Det är en fråga om hur förändringar genomförs. Arbetsmarknadspolitik ska parera marknadens negativa effekter på människors liv. Vi accepterar att företag läggs ned, men inte att människorna som jobbar slås ut. Arbetsmarknadspolitik ska ta hänsyn till att individer har olika behov men lika rättigheter. Den som har en svag ställning på arbetsmarknaden ska få mer stöd för att komma tillbaka till ett jobb, inte behöva ödsla kraft på att hävda sin rätt. Oberoende uppföljningar, bl.a. från Riksrevisionen och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen visar på brister redan idag.

Erfarenheterna hos STs medlemmar av konkurrensutsättning idag är blandade. Enligt en undersökning anser endast 5 % av arbetsförmedlarna att ökad konkurrens i sig är negativt. Däremot känner många en oro för att Arbetsföremedlingens roll ska bli begränsad. Ett skräckscenario är att myndigheten blir helt inriktad på de arbetssökande med svagast position på arbetsmarknaden, vilket skulle ha en stigmatiserande effekt och ytterligare försvaga den arbetssökande.

Jag uppmanar regeringen att vara tydlig. Förslaget om valfrihetssystem väcker en rad följdfrågor, vilka borde klaras ut innan förslaget går vidare. Gör inte om misstagen från sjukförsäkringsreformen. Visa tydligt hur systemet ska stärka individens rättigheter, hur kvalitet och rättssäkerhet ska tillvaratas samt hur Arbetsförmedlingens service ska förbättras. Om detta inte går, satsa pengarna på insatser till arbetssökande istället för experiment.


Annette Carnhede, förbundsordförande ST.

För mer information kontakta Fackförbundet ST:
Maria Frändegård, pressansvarig, tel. 0703-14 52 73 eller e-post: maria.frandegard@st.org


ST - fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas
uppdrag. ST har ca 90 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag
och statsunderstödda stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata
företag.