Näringsdepartementet

Gemensam syn på utvecklingen av Gotlandstrafiken

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2010 16:22 CET

- Näringsdepartementet och Gotlands kommun har i dag samlats kring en målsättning för den framtida trafiken till och från Gotland. Den övergripande standard som erbjuds i dag ska fortsätta och siktet ska vara inställt på utveckling, säger infrastrukturminister Åsa Torstenssons statssekreterare Leif Zetterberg, som en kommentar till det samråd som i dag har hållits kring kommunikationerna till och från Gotland.

Det var den 14 december 2009 som Näringsdepartementet bjöd in till ett samtal om framtidsfrågor för Gotland med fokus på förutsättningar för transporter och kommunikationer. Medverkande vid mötet i Visby idag var bland andra Gotlands kommun, styrelsen för Gotlands Trafikråd, Länsstyrelsen i Gotlands län, Rikstrafiken, Tillväxtanalys och ett antal andra myndigheter.

Gemensamma slutsatser
Vid dagens möte diskuterades särskilt det så kallade Gotlandstillägget, förutsättningarna för Gotlandstrafiken och frågan om regionalt ansvar för trafikavtal. Som ett resultat av dagens möte har Näringsdepartementet och Gotlands kommun uttryckt följande gemensamma slutsatser och målsättningar:

Frågan om ett regionalt ansvar för Gotlandstrafiken är mycket intressant. Därför bildar nu Gotlands kommun och Näringsdepartementet en gemensam arbetsgrupp som ska arbeta efter en målsättning att regionen ska ta över ansvaret för trafikavtalet för färjetrafiken. Arbetsgruppen ska ha till uppgift att beskriva de förutsättningar som krävs för att detta ska bli möjligt och förbereda dess genomförande. Förslag till avtal för en hållbar finansieringslösning ska arbetas fram.

Gotlandstrafiken, som ingår i det nationella trafiksystemet, är en viktig del i förutsättningarna för regionens konkurrenskraft, utveckling och tillväxt. Den framtida Gotlandstrafiken måste säkerställa stabila villkor och vara långsiktigt hållbar. Ett trafiksystem som är hållbart i alla avseenden - även vad gäller kostnader och miljö. Det ställer krav på såväl kontinuitet som nytänkande. Det framgår med stor tydlighet att Gotland prioriterar en trafik på två hamnar och att dessa även fortsatt ska vara Nynäshamn och Oskarshamn. Utgångspunkten för den framtida trafiken är att den övergripande standard som erbjuds i dag ska upprätthållas och att möjligheter till utveckling ska sökas. Det finns en samsyn om att den framtida trafiken behöver formas genom ansvarsfulla avvägningar som samtidigt medger nya tillvägagångssätt, öppnar för flexibilitet och tillvaratar teknikens landvinningar rörande exempelvis fartyg och drivmedel. Sverige som land och Gotlandsregionen har högt ställda miljö- och klimatambitioner. Dessa ska värnas och de goda initiativ som växer fram ur detta ska förvaltas.

Gotlandstillägget och högstprisregleringen kom till på 1970-talet och innebär förenklat att transportörerna kan debitera ett frakttillägg i all inrikes fjärrtrafik för att kompensera för att transporter mellan Gotland och fastlandet inte får kosta mer än en motsvarande transport på fastlandet. Det är en konstruktion som tjänat ut och har kommit att utvecklas till mer av en börda än ett stöd för den regionala konkurrenskraften. Det är dags att sätta punkt. Det finns en bred enighet om att högstprisregleringen och Gotlandstillägget ska avvecklas. Ytterligare dialog ska ske mellan Näringsdepartementet och de olika aktörerna om formerna för detta. Syftet är bland annat att utbyta kunskap och fånga upp goda idéer och initiativ som kan stimulera konkurrens. Särskilt viktigt kommer det att vara att följa godstransportmarknadens utveckling och konkurrensförhållanden.

Gotland tar större ansvar för färjetrafiken
- Jag tycker att vi har haft ett värdefullt möte som tagit oss framåt i utvecklingen av transportfrågorna för Gotland, regionen och nationellt. Särskilt glädjande är den vilja och ambition som Gotland visat när det gäller ett utökat ansvar för färjetrafiken. Detta ska vi bygga vidare på, säger statssekreterare Leif Zetterberg.

- Det är bra att vi har en samsyn om att trafikens övergripande standard långsiktigt ska bibehållas och utvecklas. Gotland är berett att ta ett större ansvar för att åstadkomma detta. Dagens möte visar att regeringen prioriterar Gotlands utveckling och att vi är med och bidrar till klimat- och miljömässigt hållbar tillväxt i landet, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius.Kontakt:
Kenneth Hultgren
Pressekreterare hos Åsa Torstensson
08-405 48 17
070-593 08 77

Yosef Belachew
Departementssekreterare
08-405 50 96