Näringsdepartementet

Gemensamma insatser för att förbättra driftsäkerheten i det nordiska elsystemet

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 17:00 CET

Det behövs gemensamma nordiska insatser för att förbättra
driftsäkerheten i det nordiska elsystemet. Samarbetet mellan de olika
nordiska myndigheterna och systemoperatörerna bör fördjupas. Det
konstaterade de nordiska energiministrarna när konsekvenserna av
elavbrottet i Sydsverige och Östdanmark den 23 september diskuterades
vid ett möte på Arlanda på torsdagskvällen.

– Driftsäkerheten i ett land är beroende av driftsäkerheten i de andra
länderna. Samhällets ökande sårbarhet när det gäller elavbrott gör att
det finns skäl att se över en del av det regelverk för dimensionering
och driftsäkerhet som vi har idag, säger Sveriges näringsminister Leif
Pagrotsky, som i år är ordförande i Nordiska ministerrådet för
energi.

Ministrarna noterade att de systemansvariga i Sverige och Danmark har
vidtagit en rad konkreta åtgärder som en följd av strömavbrottet, som
till exempel omprövningen av behovet av en elförbindelse över Stora
Bält och projekteringen av en ny 400 kV ledning från Mellansverige till
Sydsverige för att förstärka överföringsförmågan.

Man enades också om att det finns ett behov av ett fördjupat nordiskt
samarbete för att upprätthålla högsta möjliga driftsäkerhet. Bland
annat ska rollfördelningen mellan myndigheter och systemansvar i de
enskilda länderna analyseras och förutsättningarna för investeringar i
ny produktionskapacitet förbättras.

– Vi har beslutat att genomföra en sårbarhetsanalys av den nordiska
kraftmarknaden, för att identifiera konkreta förbättringsåtgärder för
att förbättra försörjningstryggheten, säger Leif Pagrotsky.

Samarbetsorganisationen Nordel ska senast i juni 2004 överlämna en
rapport med bland annat förslag till hur det nordiska
stamnätssamarbetet kan utvecklas för att ytterligare öka
driftssäkerheten. Rapporten kommer att följas upp vid de nordiska
energiministrarnas ordinarie ministermöte i september 2004.

Monica Björklund
Pressekreterare
08-405 5560
0708-673986

Maria Gårding Wärnberg
Ämnesråd
08-405 3225