FAO

Generaldirektören: FAO förändras för att svara mot dagens utmaningar

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2012 17:39 CET

FAO:s styrande råd utvärderar nya förslag

Under rådets öppnande tackade FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva medlemmarna i rådet för fortsatt stöd till den senaste tidens omstrukturering av FAO, som har gjort det möjligt för organisationen att gå vidare med förnyat fokus och riktning.

FAO:s generaldirektör sa att de senaste förändringarna av organisationen varit betydelsefulla för att organisationen bättre ska kunna anpassa sig till de mångfasetterade utmaningarna som vi idag står inför.

"Vi håller på att röra oss från ett projektbaserat arbetssätt till ett programbaserat.  Vi gör oss av med sektortänkande och främjar synergier inom hela organisationen. Vi minskar avståndet mellan FAO:s kunskapsarbete och verksamheten i fält. Vi gör oss av med den konstgjorda uppdelningen mellan kris, återuppbyggnad och utveckling och vi öppnar upp för ytterligare samarbeten mellan FAO och samarbetspartners ", säger Graziano da Silva.

Enligt generaldirektören har ett nytt partnerskap mellan Afrikanska unionen och FAO lanserats med stöd av Lula-instituet. Samarbetet är ett gott exempel på de förändringar som nu genomförs i FAO.

Generaldirektören sökte också stöd för förslaget om FAO:s strategi för partnerskap med det civila samhället, så att organisationen får en stabil och tydlig grund att arbeta vidare med. Han informerade även om att strategin för förbättrat samarbete med den privata sektorn kommer att överlämnas till de beslutsfattande organen under det första kvartalet 2013.

Strategiska mål

Rådet förväntas senare under veckan ge sitt slutgiltiga godkännande av de nya övergripande strategiska målen för FAO:s framtida prioriteringar och arbete.

Graziano da Silva framhöll att han fått till stånd besparingar och effektivitetsvinster på över 26 miljoner dollar i år. Dessutom har av rådet godkända besparingar på över 19 miljoner dollar överförts från administrativa områden till att stödja operationellt arbete. Mot denna bakgrund efterlyste han en ökad budget för FAO under tvåårsperioden 2014-2015.

"Även en liten ökning av nästa års budgetnivå kommer att bidra till att de nya övergripande strategiska målen kan uppnås. Ökningen kommer också att fungera som en katalysator för att mobilisera ytterligare budgetmedel," sade han.

Slutligen bad Graziano da Silva rådet att godkänna de föreslagna ändringarna av organisationens allmänna regler vilka skulle skapa en smidigare övergång när en ny ledning tillträder.

"Jag väljer att frivilligt följa en väg som i praktiken innebär att en del av mina egna befogenheter minskar så att ledningsskiften inom FAO sker smidigare i framtiden" sade generaldirektören.

Kondoleanser

Generaldirektören framförde också sina kondoleanser till Edouard Saoumas familj och vänner. Saouma var generaldirektör för FAO mellan 1976 och 1993 och gick nyligen bort.