FAO

Genetisk mångfald avgörande för människans framtida överlevnad

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2013 15:44 CEST

FAO betonar behovet av att skydda gener som kan bidra till att hantera effekterna av klimatförändringen

Att bevara och göra det mesta utav jordens genetiska resurser kommer vara avgörande för människans överlevnad, då produktionen av näringsriktig mat måste öka för att mätta en växande befolkning, sa FAO:s biträdande generaldirektör Dan Gustafson med anledning av 30-årsjubileet för kommissionen för livsmedels- och jordbruksgenetiska resurser. Kommissionen är det enda mellanstatliga organ som specifikt behandlar frågor som rör världens genetiska resurser för livsmedel och jordbruk.  

”FAO anser att en anpassning av jordbrukssektorn inte bara är en möjlighet, utan en förutsättning för vår överlevnad. Genetiska resurser utgör en viktig del av anpassningsstrategierna” sa Gustafson. ”Att garantera en tryggad livsmedelsförsörjning i spåren av klimatförändringen är en av mänsklighetens största utmaningar”.

Sedan människan lärde sig odla för många tusen år sedan har över 7000 växtarter odlats och idag utgör grödor över 80 procent av människans kost. Det finns hela 30 000 arter landväxter i världen. Trots detta står cirka 30 grödor för 95 procent av energibehovet. Fem av dessa grödor; ris, vete, majs, hirs och durra står för hela 60 procent.

”I många av de områden som redan upplever en osäker livsmedelsförsörjning förväntas effekterna av klimatförändringen minska jordbrukets produktivitet, stabilitet och dess intäkter. Samtidigt måste världens jordbruksproduktion öka med 60 procent till mitten av århundradet för att hålla takten med den växande befolkningen”, sa Gustafson.

 ”Genetiska resurser för livsmedel och jordbruk spelar en avgörande roll för livsmedelsförsörjning, försörjningsmöjligheter och ekosystemstjänster. De spelar också en avgörande roll för att grödor, animalieproduktion, vattenlevande organismer och skog ska klara av de förändrade förutsättningar som klimatförändringen kommer att innebära”.

Kommissionen för livsmedels- och jordbruksgenetiska resurser kommer att arbeta fram en handlingsplan för klimatförändringen och de genetiska resurserna. Handlingsplanens första fas sträcker sig till 2017. Aktiviteter som planeras ingå är insatser för att höja medvetenheten kring dessa frågor. Dessutom kommer riktlinjer för anpassningsarbete utformas där integrering av genetiska resurser för livsmedel och jordbruk ska ingå. Utöver det ska en identifiering av områden där den biologiska mångfalden är särskilt hotad av klimatförändringen genomföras, en åtgärdsplan ska också utvecklas för att bevara utrotningshotade vilda grödor.  

 Genetisk mångfald hotad  

FAO uppskattar att ungefär 75 procent av den genetiska mångfalden bland grödor har förlorats under det senaste århundradet, då lantbrukare har bytt till högavkastande sorter med låg genetisk variation. Som en följd av detta har odlingen av flertalet lokala sorter upphört.

Att ha tillgång till en variation av genetiskt material är dock nödvändigt för att kunna anpassa och förbättra jordbruket till de osäkra odlingsförhållanden som sjukdomar eller klimatförändringen innebär. Till exempel samlades det in frön från en turkisk vetesort år 1948 som sedan lagrades i en genbank. Fröet återupptäcktes på 80-talet, då det visade sig bära på gener som är resistenta mot flera typer av sjukdomsframkallande svampar. Växtförädlare använder nu dessa gener till att utveckla nya sorter av vete som är resistenta mot en rad sjukdomar.

Enligt senaste FAO-data riskerar 22 procent av alla husdjursraser att utrotas. De lokala raserna bär ofta på ett genetiskt försvar som, till exempel, gör det möjligt för djuren att gå långa sträckor till vattenhål, överleva på lite vatten och foder eller överleva tropiska sjukdomar.  Många av de nötkreatursraser som används inom den moderna boskapssektorn, till exempel mjölkproducerande djur, överlever i många fall inte under sådana svåra förhållanden.

Biologisk mångfald:

·  Världens havsekosystem består utav ungefär 175 000 fiskarter, blötdjur, kräftdjur och vattenväxter. Omkring tio arter utgör merparten av de kommersiella fiskefångsterna och endast tio odlade arter står för hälften av vad som produceras inom den globala vattenbruksindustrin.  

·  Det finns 80 000 olika trädarter i världen, men endast en procent av dessa är grundligt studerade. Skogar härbärgerar över 80 procent av den biologiska mångfalden på land, samtidigt avverkas skog i en alarmerande omfattning vilket också leder till allvarliga konsekvenser för den globala uppvärmningen.

·  Ryggradslösa djur utgör 95 procent av allt djurliv, dessutom är den oupptäckta biologiska mångfalden av mikroorganismer oöverskådlig.   

Kommissionen strävar efter att förebygga förlusten av den genetiska mångfalden inom livsmedels- och jordbrukssektorn. Den strävar även efter att garantera en tryggad livsmedelsförsörjning och en hållbar utveckling i världen genom att främja en hållbar användning och bevarandet av den genetiska mångfalden, samt en rättvis fördelning av den nytta som uppkommer vid användning.


Läs mer: 

Pressmeddelandet på engelska 

FAO Nordens hemsida