Genline AB

Genline: Bokslutskommuniké från Genline Holding AB (publ) för 2009

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 10:31 CET

(Aktietorget: GENL)

Genline Holding AB (publ) - året som gått
Försäljningen år 2009 uppgick till 19,1 mkr, en ökning med 2,6 mkr jämfört med 2008. Förskottsbetalda abonnemang har ökat med 0,8 mkr till 9,8 mkr vid utgången av 2009. Nettoomsättningen uppgick under året till 18,5 mkr att jämföra med 16,5 mkr år 2008.

Resultatet före avskrivningar visade för år 2009 ett överskott om 3,6 mkr, vilket är en förbättring med 5,8 mkr jämfört med år 2008. Resultatet efter avskrivningar och finansiella poster visade för 2009 ett överskott om 2,1 mkr vilket är en förbättring med 5,5 mkr jämfört med år 2008.

2009 har varit ett framgångrikt år för Genline. Tack vare ett målinriktat försäljningsarbete har försäljningen ökat med 15,5 % samtidigt som åtgärder vidtagits för att minska kostnaderna vilket har inneburit besparingar med 3,5 mkr.

Nedan sammanfattas utvecklingen för Genlines tjänster under år 2009.

Släktforskning på Internet - www.genline.se
Kyrkböckerna på Internet har under 2009 fortsatt stått för närmare 100 % av Genlines intäkter. Utvecklingen har varit positiv med en försäljningsökning på 15,5 % och en ökning av antalet abonnenter per den sista december 2009 med cirka 25 %. Utvecklingen av tjänsten har fortsatt
enligt plan och de viktigaste utvecklingsprojekten är följande:

- Digitalisering av material mellan 1897-1937, födda vigda och döda klart till och med 1920.
- Indexering av platser i husförhörslängder, cirka 45 % klart.
- Möjlighet för kund att ladda ner mindre komprimerad bild, cirka 80 % klart.

I januari 2010 lanserades den största och mest betydelsefulla förändringen av tjänsten på lång tid. Lanseringen innebär att material från kyrkböckerna har kopplats samman med hembygdsmaterial från Bygdeband. Detta ger släktforskaren möjlighet att genom ett klick även ta del av relevant information om platserna till vilka personerna de forskar om har anknytning, vilket ger släktforskningen en ny dimension.
Familjen på nätet - www.familjeband.se
Familjeband är ett gratis webbaserat släktforskningsprogram samtidigt som det är en mötesplats på Internet för personer med intresse för familj, släkt och bygd. Familjeband har genomgått en betydande utveckling under år 2009 och i januari 2010 hade tjänsten uppnått en kvalitet som medförde att betastämpeln kunde tas bort. I dagsläget har drygt 100 000 personer registrerat sig på tjänsten och totalt har cirka 1,9 miljoner personer adderats till databasen.

Under 2010 ligger fokus på att ytterligare förbättra tjänsten och därigenom generera intäkter genom annonser vilket innebär att Genlines andra intäktsben lanseras. Samtidigt påbörjas arbetet med att konvertera medlemmarna till betalande medlemmar genom att väcka intresset för släktforskning.

I februari 2010 undertecknades ett intentionsavtal med DIS-Norge som är Norges största släktforskarförening om att lansera Familjeband i Norge.

Bygdeband
Databasen Bygdeband är ett samarbete mellan Genline och Sveriges Hembygdsförbund. Antalet hembygdsföreningar som har anslutit sig till Bygdeband har varit mycket positivt och idag har cirka 210 hembygdsföreningar börjat digitalisera sina kulturskatter. Anslutningstakten är accelererande. Vid samma tid föregående år var 74 föreningar anslutna.

Ett intensivt utvecklingsarbete har genomförts under de senaste sex månaderna för att ytterligare förenkla föreningarnas digitaliseringsarbete. Denna satsning kommer att forstsätta under år 2010. Målsättningen är att Bygdeband under år 2010 ska innehålla tillräckligt mycket kvalitativt material för att bli abonnemangstjänst. Det skulle innebära att Genlines tredje intäktsben lanserades.

Sammantaget ser vi positivt på framtiden. Målsättningen är att genom tjänsterna Familjeband och Bygdeband bredda Genlines målgrupp vilket vi redan har kunnat se viss effekt av. De nya bredare tjänsterna skapar också större möjligheter till samarbeten med andra företag. Efter räkenskapsårets utgång har bolaget därför inlett samtal med ett flertal mediebolag. Gensvaret har varit mycket positivt.

Bolagets likviditet är fortsatt god. Antal aktier i Genline uppgår till 5 889 388 stycken och antalet aktieägare till 321 stycken per den 31 januari 2010.

Styrelsen har sammanträffat fem gånger under året.

Insynspersoner i Genline Holding AB (publ) och deras innehav, inklusive närstående, per den 31 januari 2010 (innehav per den 31 januari 2009).

Sten Rundin 1 828 633 aktier (1 567 799)
Peter Wallenskog 522 393 aktier (522 393)
Mikko Ollinen 188 000 aktier (188 000)
David Fogelberg 185 754 aktier (185 754)
Per Tengblad 60 000 aktier (0)
Bo Carlsson 42 000 aktier (42 000)
Josefine Sjöcrona 17 379 aktier (17 379)
Lena Gummesson 10 000 aktier (0)
Lars Carlsson 2 000 aktier (2 000)
Jörgen Sandell 0 aktier (0)

Kommande rapporttillfälle är kvartalsrapporten som presenteras den 23 april 2010.

Den fullständiga årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för allmänheten på Genlines hemsida, www.genline.se, den 5 maj 2010.

Bolagsstämma kommer att hållas den 19 maj 2010 kl 16.00 i Genlines lokaler på Hallvägen 14 i Johanneshov.

Lämnade uppgifter om bokslutet är ej granskade av revisorn.

Johanneshov den 26 februari 2010

Mikko Ollinen VD

Genline Holding AB (publ)
Hallvägen 14
121 62 Johanneshov

Tel: 08-600 33 10
Fax: 08-600 33 20

Webb: www.genline.se

För ytterligare information kontakta bolagets VD på telefonnummer 073-764 29 52.