Genline AB

Genline: Kallelse till årsstämma i Genline Holding AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 14:17 CEST

 

(Aktietorget: GENL)

Aktieägarna i Genline Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 maj 2009 kl. 16.30.
Plats: Genline Holding AB (publ), Hallvägen 14, Johanneshov. Inregistrering till stämman börjar kl. 16.00, då kaffe serveras.
Med tunnelbana: Tunnelbana gröna linjen till Globen, uppgång Slakthusområdet, tag till vänster in på området och Hallvägen 14. Med bil: Från Stockholm city tag Söderledstunneln mot Nynäshamn, tag av vid Johanneshov/Globen, Hallvägen 14. Parkering sker i Parkeringshuset Isstadion.

DELTAGANDE
Rätt att delta i årsstämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken tisdagen den 19 maj 2009 och har anmält sitt deltagande i stämman senast tisdagen den 19 maj 2009 kl. 12.00, varvid även eventuella biträden skall anmälas. Anmälan kan ske per post under adress Genline Holding AB (publ), Att: Josefine Sjöcrona, Hallvägen 14, 121 62 Johanneshov eller per telefon vardagar på
telefonnummer 08-725 33 83 eller per e-post till josefine.sjocrona@genline.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt registrerat aktieinnehav.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad tisdagen den 19 maj 2009 i aktieboken. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Sker deltagande med stöd av fullmakt, bör fullmakten i original insändas och vara bolaget tillhanda före årsstämman. Fullmakten skall vara daterad. Andra handlingar såsom registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid årsstämman och bör för att underlätta inpassering skickas till bolaget i förväg.


FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Anförande av bolagets VD, Mikko Ollinen med efterföljande frågestund.
8. Beslut:
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
10. Val av styrelse.
11. Förslag till bemyndigande för styrelsen att emittera aktier.
12. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 11

Styrelsens förslag till bemyndigande innebär i huvudsak att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av sammanlagt högst två miljoner aktier. Om bemyndigandet skulle utnyttjas fullt ut skulle det innebära en aktiekapitalökning om två miljoner kronor. Betalning för nyemitterade aktier skall kunna ske kontant, genom kvittning eller med apportegendom. Syftet med bemyndigandet är dels att säkra tillräckliga resurser för en expansion av webbplatserna www.genline.se, www.familjeband.se och www.bygdeband.se, dels att i andra fall införskaffa kapital eller finansiera företagsförvärv.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut enligt ovan hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida www.genline.se senast två veckor före stämman. Därefter kommer materialet också att skickas till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Stockholm i april 2009
Styrelsen