Genline AB

Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding AB januari - mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 14:18 CEST

 

(Aktietorget: GENL)

Denna redovisning omfattar koncernen Genline Holding AB. Koncernen består av moderbolaget Genline Holding AB, det verksamhetsdrivande dotterbolaget Genline AB samt det vilande dotterbolaget Familjeband AB.

Omsättningen i koncernen för perioden januari - mars 2009 uppgick till 4 308 tkr (4 175 tkr). Resultat före skatt uppgick till -150 tkr (1 019 tkr). Den långsiktiga nyttan för bolaget av såväl projekten Familjeband/Bygdeband som utvecklingen av ett nytt CRM-system har ansetts vara så betydande att delar av kostnaderna under perioden relaterade till ovanstående projekt har aktiverats.

Koncernens egna kapital uppgick per den 31 mars 2009 till 7 139 tkr (2 499 tkr). Likvida medel per den 31 mars 2009 uppgick till 4 198 tkr (573 tkr).

Per den 31 mars 2009 var antalet utestående aktier 5 889 388 (4 094 541).

Inom koncernens kärnverksamhet, släktforskning i kyrkböcker via Internet, fortskrider det intensiva utvecklingsarbetet i form av digitalisering av material från 1897-1937, indexering av material på platsnivå samt förbättring av bildkvalitet genom möjlighet till att ladda ner större bild.

Familjeband
Familjeband är en mötesplats på Internet för personer med intresse för familj, släkt och bygd. Familjeband lanserades i en betaversion under sensommaren 2008 och efter det har en rad anpassningar gjorts till konceptet. I april 2009 hade webbplatsen drygt 50 000 registrerade medlemmar som totalt har adderat mer än en halv miljon personer.

Bygdeband
Bygdeband är ett samarbete mellan Genline och Sveriges Hembygdsförbund. Bygdeband är en viktig del av Familjeband där hembygdsföreningar tillhörande Sveriges Hembygdsförbund digitaliserar sina arkiv. Omfattande arbete har under året lagts ned på att informera om Bygdeband runt om i Sverige. I april 2009 hade drygt 90 hembygdsföreningar skrivit avtal med Genline om Bygdeband och antalet föreningar som ansluter sig ökar i en accelererande takt.

Kommande rapportdatum
Halvårsrapport januari - juni kommer att avges den 14 augusti 2009.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av koncernens revisor.

Stockholm 24 april 2009
Mikko Ollinen
VD
För ytterligare information kontakta bolagets VD på telefonnummer 073-764 29 52.

E-post: info@genline.se
www.genline.se