Nättidningen Payback / Payback Sverige

Genmäle till Expressen/GT/Kvällsposten! När fakta bemöter påståenden!

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2017 23:35 CET

Genmäle till Expressen/GT/Kvällsposten

Expressen/GT/Kvällsposten publicerade under söndagen en artikel med rubriken: Tolv svenska myndigheter – i kamp mot Hells Angels där Payback Sverige måste bemöta vissa påståenden och fakta.

Störa-och-förstöra metoden är olaglig!

Vi börjar med att bemöta Polisområdeschefen i Värmland Lars Wirén yttrande: Dels handlar det om att störa och göra kontroller i samband med olika fester som mc-klubbarna har eller när de rör sig utomhus eller så där.

Polisen äger rätt att kontrollera enskilda individer för att kontrollera körkort, om det föreligger konkreta misstankar om brottslighet, om en person förmodas vara efterlyst eller vid så kallad inre utlänningskontroll. Alla andra former av kontroller, oavsett anledning, saknar stöd i lagen och är därmed olagliga.

Polisen får således inte kontrollera personer utefter föreningstillhörighet eller utefter störa-och-förstöra-metoden. Payback skickade en direkt förfrågan till polisen och begärde information utefter vilket lagstöd polisen utförde sådana kontroller. Chefen för rättssektionen svarade enligt följande: Några särskilda bestämmelser att ”störa mc-gängen” finns inte. Polisen måste vid all sin brottsbekämpande och brottsutredande verksamhet följa och förhålla sig till de bestämmelser som finns i bl.a. Polislagen och rättegångsbalken! Dokumentet kan tas del av via: www.payback.name/wp-content/uploads/storaochforstora.pdf

Om brottstyper och om organiserad brottslighet

I artikeln förekommer flitiga hänvisningar till att vissa mc-klubbar är en del av den organiserade brottsligheten likaväl som utpekandet av vissa brottstyper som mc-klubbar påstås syssla med. Dessa påståenden underbyggs inte av några som helst fakta- eller forskningshänvisningar vilket gör att de saknar all form av relevans och/eller bärighet i såväl juridiska som i mediala sammanhang.

Payback Sverige vill därför i detta avsnitt informera om två olika faktorer samt därutöver hänsvisa till ett större fakta- och forskningsmaterial kring mc-klubbars kriminella status för att ge faktaobjektivitet och allsidighet i ämnet.

1. Polisen har ställts mot väggen i fem olika sammanhang där de har avkrävts konkreta och faktiska bevis för klubbarnas kriminella status. Inte i ett anda fall har Polisen kunnat presentera ens antydan till bevis i sak utan istället tvingats hänvisa till att de använder begreppet kriminella mc-gäng utefter följande: allmänt språkbruk, valt att kalla, sorterar som, vedertaget begrepp samt att de på grund av avsaknad av legaldefinition ej kan framlägga bevis i sak. Se: http://www.payback.name/vad-bikers-men-inga-andra-vet-polisen-har-inga-som-helst-belagg-for-att-bikerklubbar-ar-kriminella/

2. Filosofie doktorn, Stig Grundall är den enda person i Sverige, och en av blott fyra i världen, som doktorerat på bikerkulturen, efter att bland annat levt inom bikerkulturen under några år. För att doktorera i ämnet krävs att personen genomgått all forskning som existerar kring bikerkulturen innan en avhandling kan färdigställas. Med det i bagaget ska också uttalandet av Grundvall förstås: Forskningen hävdar samfällt, vare sig man fördömer kulturen eller inte, att det inte finns något belägg för att klubbarnas verksamhet handlar om kriminalitet.
Se: http://www.payback.name/kriminella-mc-gang-bikerforskare-forskningen-havdar-samfallt-att-det-inte-finns-nagot-belagg-for-att-klubbarnas-verksamhet-handlar-om-kriminalitet-del-14/

Vi avslutar avsnittet genom att hänvisa till Payback Sveriges faktasida kring begreppet ”kriminella mc-gäng” där vi samlat all oberoende forskning, fakta, utredningar och rapporter i ämnet: http://www.payback.name/kriminella-mc-gang/

Demokratiska värderingar

I artikeln hänvisas till vad som är rätt i samhället samt demokratin. Regeringsformens (grundlagen) andra paragraf betonar att det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Nionde paragrafen betonar vikten av att domstolar och förvaltningsmyndigheter i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.

Europakonventionen 6.2 fastslår att var och en ska betrakts som oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts.

Detta är de demokratiska spelreglerna som alla i Sverige, inklusive media och polismyndigheten, har att iaktta och förhålla sig till.

Genom att utan bevis och underlag uttala och på olika vis negativt särbehandla bikers bryter således Polis-myndigheten, kommunalpolitiker samt media m.fl. parter direkt emot de demokratiska spelreglerna! Samma spelregler som parterna själva skjuter framför sig för att rättfärdiga olika former av negativa och i många fall olagliga särbehandlingar av bikers.

Vi uppmanar därför alla läsare att ännu en gång läsa igenom detta genmäle och betänka vad som egentligen framkommer i genmälet och därefter ta ställning till vilka som egentligen bryter mot demokratiska värderingar…

Nyckelord / Sökord: brottstyper, demokratiska värderingar, expressen, hells angels mc, kontroller, organiserad brottslighet, payback sverige, polisområdeschef lars wirén, störa och förstöra

Payback Sverige - Riksorganisationen för Bikers Rättigheter - www.payback.name

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name

Kontaktperson för Payback Sverige: Vice Ordförande och presstalesman, advokat Ismo Salmi, 0708-17 68 72 eller via växel: 08-673 51 80