Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (VKG)

Genom lågkonjunktur som krävde rationaliseringar

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 08:50 CET

Helåret 1 januari–31 december 2009

- Finanskris och lågkonjunktur präglade året och marknadsförutsättningarna försämrades i snabb takt. Detta i tillägg till de utmaningar som VKG, i egenskap av en nyligen rekonstruerad verksamhet, redan stod inför. Under 2010 krävs ytterligare rationaliseringar för att säkerställa lönsamhet.
- Koncernens nettoomsättning under året uppgick till 216,8 (257,4) Mkr, vilket är 16 % lägre än föregående år.
- Rörelseresultatet för helåret uppgick till – 46,3 (-45,2)* Mkr och resultat efter skatt uppgick till – 61,4 (-46,5)* Mkr vilket motsvarar – 0,89 (-1,17)* kr per aktie.
- Årets resultat har belastats med totalt -19,4 Mkr som avser kostnader av engångskaratär såsom omstruktureringskostnader, avsättningar för garantireserv och nedskrivningar av lager samt en nedskrivning av skattefordran om 9,5 Mkr. Justerat rörelseresultat blev -26,9 Mkr.
- Koncernens likvida medel uppgick vid årets slut till 27,4 (27,0) Mkr och soliditeten till 14,8 (33,7) %.
- Affärsområde Installation påverkades mest av konjunkturen i form av prispress och låga marginaler för enheter inom Entreprenad. Enheter inom Service ökade sina volymer och lyckades upprätthålla marginalerna. Åtgärder som möjliggjorde reducering av fasta kostnader och bättre bruttomarginaler vidtogs. Året slutade totalt sett med ett negativt resultat.
- Affärsområde Energi & Driftteknik slutade med ett svagt positivt resultat. Enheter verksamma inom energieffektivisering och inomhusklimat gjorde ett fortsatt starkt resultat. Inom enheten för energiförsörjning baserad på bergvärme genomfördes bemanningsanpassning och omorganisation och året slutade med ett negativt resultat.
- Affärsområde Villavärme slutade med ett negativt resultat som genererades under det första halvåret till följd av en avvaktande marknad. Bemanningsanpassning och förbättring av orderingången, med draghjälp av ROT-regelverket från första juli, ledde fram till ett positivt resultat för det andra halvåret.
- Antalet anställda per den 31 december 2009 uppgick till 153 (190) och medeltalet anställda till 165 (200).

VD-skifte, Fredrik Mannerheim ny Vd
- Styrelsen för VKG Energy Services AB har beslutat om att entlediga vd Mikael Jansson. Fredrik Mannerheim, som är styrelseledamot i företaget, går in som VD med omedelbar verkan.
- Vi är långsiktiga och uthålliga ägare och ser ljust på VKGs framtid. Samtidigt måste lönsamheten och effektiviteten prioriteras hårdare i kombination med både kortare och snabbare beslutsvägar där de tre affärsområdena får ett betydligt starkare operativt ansvar, säger styrelsens ordförande Gunnar Mannerheim. Därför har styrelsen beslutat om den här förändringen för företagets, medarbetarnas och aktieägarnas bästa.


Kvartal 4 (1 oktober–31 december 2009)
- Koncernens nettoomsättning under perioden uppgick till 60,0 (83,7) Mkr.
- Rörelseresultatet för perioden uppgick till – 20,9 (-4,3)* Mkr och resultat efter skatt uppgick till – 32,0 (-2,2)* Mkr vilket motsvarar – 0,47 (-0,04)* kr per aktie.
- Kvartalets resultat belastades med totalt -14,5 Mkr avseende kostnader av engångskaraktär såsom omstruktureringskostnader, avsättningar för garantireserv och nedskrivningar av lager samt nedskrivning av skattefordran om -9,5 Mkr.
- ES Contracting AB förvärvades och konsoliderades från och med 1 december. Köpeskillingen utgjordes av en riktad emission av 12 571 429 VKG-aktier vilket motsvarar ett värde av ca 21,7 Mkr. Bolaget omsatte under det senaste räkenskapsåret 34 Mkr med 14 anställda och resultatet före skatt uppgick till 6,7 Mkr.

- Jämförelsetalen för 2008 ovan har rensats från ackordsvinst på 17,6 mkr för hela året och 1,1 mkr för det fjärde kvartalet


Händelser efter årets utgång
- Det förvärvade ES Contracting kommer att utgöra en del av Affärsområde Installation. Bolagets tidigare ägare och Vd, Erik Svensson, utsågs från och med årsskiftet till ny affärsområdeschef.

- I början av 2010 ökade Mannerheim Invest sin ägarandel till över 50 % vilket innebär att VKG Energy Services AB är ett dotterbolag till Mannerheim Invest.

- I syfte att säkerställa målet om lönsamhet 2010 planerar styrelsen för att genomföra ytterligare effektiviseringsåtgärder. En av åtgärderna är att nuvarande VD, Mikael Jansson, ersätts av styrelseledamoten Fredrik Mannerheim som blir tillförordnad vd fr o m den 19 februari.

Styrelsens kommentar

Vi är långsiktiga och uthålliga ägare och ser ljust på VKGs framtid. Samtidigt måste lönsamheten och effektiviteten prioriteras hårdare i kombination med både kortare och snabbare beslutsvägar där de tre affärsområdena får ett betydligt starkare operativt ansvar. Därför har styrelsen beslutat om den här förändringen för företagets, medarbetarnas och aktieägarnas bästa.
Det är framför allt tre faktorer som påverkat VKGs resultatutveckling de senaste två åren:
- Återuppbyggnaden av VKG verksamhet som inleddes under 2008 har tagit mycket kraft och energi av både chefer och medarbetare. Samtidigt har den varit nödvändig för omdaningen av företaget till ett modernt energitjänsteföretag.
- Den djupa och långvariga finanskrisen har slagit till med full kraft mot verksamheten med omsättningstapp, prispress med marginaler längt under det normala i kombination med utdragna beslutsprocesser hos kunderna på grund av det osäkra läget.
- Den operativa anpassningen till förändrade marknadsförutsättningar har gått alldeles för långsamt med följd av att kostnaderna för verksamheten har blivit för höga med ett försämrat kassaflöde.
Genomförandet av styrelsens beslut måste gå betydligt snabbare. Högsta prioritet är därför kortare och snabbare beslutsprocesser under vd:s ledning där de tre affärsområdescheferna får en central roll för att leda och utveckla affärerna och samtidigt snabbt kunna ställa om verksamheten i takt med ändrade behov från våra kunder.

Vi har alla förutsättningar att lyckas. De åtgärder som genomfördes inom de mest förlusttyngda verksamheterna kommer att få effekt under 2010. Årets resultat belastas, förutom av förlusterna som genererades i själva verksam¬heterna, också av åtgärdskostnader i syfte att förebygga förluster för nästkommande år Den underliggande verksamheten formaliserad i de tre affärsområden har goda framtidsutsikter även om marknaden för 2010 i vissa delar fortfarande svårbedömd. Styrelsen tillsammans med ledningen kommer att följa utvecklingen noggrant i syfte att kunna agera snabbt vid minsta tecken på marknadsförändringar.

Bromma den 19 februari 2010

Styrelsen

VKG Energy Services AB (publ) erbjuder systemlösningar och tjänster inom energi- och klimatteknik för kommersiella och offentliga fastigheter, industrier, flerbostadshus samt småhus. VKG:s aktie är noterad på NASDAQ OMX:s alternativa marknadsplats First North. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

För mer information se www.vkg.se