Psoriasisförbundet

Genombrott för dold folksjukdom

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2014 09:37 CEST

Sjukdomen går i skov och varierar i intensitet och utbredning. 30-40 procent får också ledsjukdomen psoriasisartrit, som orsakar smärta, rörelsehinder och trötthet. Det finns idag ingen behandling som helt kan bota psoriasis eller psoriasisartrit. WHO-resolutionen lyfter särskiltfram kopplingarna mellan psoriasis och hjärt- och kärlsjukdomar, Crohns samt diabetes.
Detta är dock okänt bland beslutsfattare inom hälso- och sjukvård. I en undersökningsom Novus genomförde 2013 svarade 34 procent av tillfrågade politiker och tjänstemänatt man tror att psoriasis är ett kosmetiskt hudproblem kopplat till eksem.

-Det är en skandal att kunskapen om sjukdomen är så låg. Det får allvarliga konsekvenserför oss som lever med sjukdomen. Färre sjukskrivningar, minskad belastning i vårdkedjanoch minskat lidande för cirka tre procent av befolkningen måste hamna högt på den politiskaagendan oavsett partifärg, säger Psoriasisförbundets förbundsordförande Lars Ettarp.

Att psoriasis erkänns på internationell nivå som en icke smittsam folksjukdom innebäratt vårdsystemen i medlemsländerna måste ta till sig de senaste kunskapernaoch utveckla en strategi för att hantera patienterna på ett mer genomtänkt sätt.

-Med WHO-resolutionen är psoriasis satt på kartan internationellt men på nationell nivålyser denna allvarliga sjukdom fortfarande med sin frånvaro. WHO-resolutionen är en storframgång men det är nu arbetet börjar på allvar. Hela den svenska vårdapparaten måste ta etthelhetsgrepp om frågan och det gäller allt från utbildningarna för sjuksköterskor och läkaretill hur landstingen beviljar vård och hur myndigheter som Socialstyrelsen väljer att understödjapatientorganisationers ideella arbete för rätt vård i rätt tid, konstaterar Lars Ettarp.

Psoriasisförbundet arbetar för att öka kännedomen om systemsjukdomen psoriasis, påverkar och bevakar psoriasissjukas rättigheter och stimulerar psoriasisforskningen. Arbetet bedrivs bl a genom opinionsbildning och informations- och utbildningsinsatser. Vi finns representerade över hela landet via våra läns- och lokalavdelningar.