Sveriges Kommuner och Landsting

Genomför Ansvarskommitténs förslag

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 15:06 CEST

Sveriges Kommuner och Landsting tillstyrker merparten av Ansvarskommitténs förslag i sitt remissyttrande, som på fredagen antogs av förbundets styrelse. Förbundet framhåller särskilt regeringens ansvar för att statens regionala indelning anpassas till den nya läns- och regionindelningen.

Förbundsstyrelsen understryker i sitt remissyttrande vikten av att Ansvarskommitténs förslag genomförs utan stora förändringar och onödig tidsspillan. Man uttrycker också oro för att regeringen inte har tillsatt tillräckliga resurser för att det ska lyckas.

– Processen är redan långt gången på flera håll i landet, säger SKL:s ordförande Anders Knape. För att värna helheten och likvärdigheten i den svenska samhällsorganisationen är det viktigt att vi nu inte stannar upp.

– Risken är också att ett antal statliga myndigheter utnyttjar en allt för långdragen process till att organisera sig efter helt egna premisser utan samordning. Då skulle en stor del av poängen med Ansvarskommitténs arbete gå förlorad.

SKL välkomnar att kommittén insett värdet av ett fortsatt decentraliserat hälso- och sjukvårdssystem och menar att den föreslagna organisationen är bättre lämpad att hantera framtida utmaningar.

Förbundet menar också att förslagen skapar en önskvärd tydlighet i rollfördelningen mellan kommunsektorn och staten. Självstyrelsen stärks genom en ordning där staten måste samråda med kommunsektorn i frågor där sektorn berörs.

– Vi hade hellre sett att detta reglerats i lag än i en förordning, men det är ändå ett viktigt steg framåt, säger Anders Knape.

Även förslaget till utökat politiskt ansvar för utvecklingsfrågorna på regional nivå, stärker den kommunala självstyrelsen, enligt SKL.

– Även om det alltid kommer att krävas ett samarbete mellan olika aktörer och samhällsnivåer i dessa frågor, är det rimligt att de politiska avvägningarna inom en region görs av direktvalda politiker, säger Anders Knape.

I ett särskilt yttrande till remissvaret underströk moderaterna att utgångspunkten för förändringarna i samhällsorganisationen ska vara ett underifrånperspektiv och med möjlighet till en asymmetrisk samhällsorganisation.

Läs hela remissvaret här.
http://www.skl.se/artikel.asp?C=2017&A=47431

För mer information: Avdelningen för ekonomi och styrning,
Åsa Ehinger Berling, tfn 08-452 78 14, 070-621 32 30, asa.ehinger.berling.@skl.se, Björn Sundström, tfn 08-452 77 52, 070-670 04 08, bjorn.sundstrom@skl.se,
Gunnar Johnson, tfn: 08- 452 73 97, 070- 340 26 60, gunnar.johnson@skl.se

Pressjour: 08 - 452 7101