Teligent

Genomförd strukturaffär och viktiga kundleveranser

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 09:01 CEST

- Nettoomsättningen uppgick till 102,1 (105,0) miljoner kronor
- Rörelseresultatet uppgick till -16,0 (5,6) miljoner kronor.
- Resultat efter skatt uppgick till -15,6 (4,6) miljoner kronor.
- Resultat per aktie uppgick till -0,75 (0,24) kronor.
- Orderingången uppgick till 57,9 (144,6) miljoner kronor.
- Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 210,5 (223,9) miljoner kronor varav löpande ASP- och supportavtal utgjorde 136,1 (107,3) miljoner kronor.
- Goda utsikter för andra kvartalet och helåret.
- Viktiga kundleveranser under perioden.
- Vid periodens utgång kontrollerade Teligent 81,3 procent av aktierna i Trio.
Vid denna rapports avgivande kontrollerar Teligent cirka 88% av aktierna i Trio. Erbjudandet till Trios kvarvarande aktieägare har förlängts till den 18 maj 2006.


VD kommentar
Första kvartalet 2006 är intäktsmässigt i nivå med motsvarande period föregående år. Orderingången är dock lägre och avspeglar det faktum att Teligents kvartalsbokslut påverkas i hög grad av hur större affärer infaller vid kvartalsskiften. Orderingången under andra kvartalet förväntas bli god.

Den starka orderingången under tidigare kvartal har medfört att utvecklings- och leveransorganisationen har fått kraftigt ökad arbetsbörda. För att möta denna ökande efterfrågan har leveransorganisationen förstärkts. Teligents tillväxt och långsiktiga lönsamhet drivs av försäljning av nya system, vilka genererar löpande supportintäkter samt efterföljande uppgraderingar av kapacitet och funktionalitet. Försäljning och leverans av nya system, inte minst till nya kunder i nya regioner, är dock krävande och har initialt en lägre lönsamhet. Teligent levererar nu ett par mycket viktiga kundsystem under första halvåret som kommer att utgöra en stark referensbas för framtida försäljning, ett av dessa projekt är leveransen till Deutsche Telekom.

I februari 2006 rekommenderade styrelserna i Teligent AB och Trio AB enhälligt aktieägarna att acceptera ett bud från Teligent avseende ett samgående. Genom samgåendet får Teligent ett kompletterande produktutbud, som har stor efterfrågan på marknaden, och Trio tillgång till en global försäljningsorganisation och en internationell kundbas. Trio specialiserar sig på telefonilösningar för företagskunder, en marknad som ett växande antal mobiloperatörer vill adressera. Teligent ägde vid periodens utgång 81,3 procent av antalet aktier i Trio. Vid rapporteringstillfället, 28 april 2006, kontrollerade Teligent ca 88 procent av aktierna i Trio. Samgåendet med Trio är en viktig milstolpe i Teligents fortsatta expansion då strukturaffären skapar en starkare koncern såväl industriellt som finansiellt sett.

Sedan början av mars har jag som nytillträdd VD haft tillfälle att leda Teligent och mer ingående följa bolaget från insidan. Jag har under denna tid stärkts i min tilltro på bolagets framtid.

Framledes kommer bolaget ha ett utökat fokus på lönsamhet, utan att sänka den långsiktiga tillväxtambitionen. Grundliga analyser av bolaget har genomförts, av såväl interna som externa resurser, och ett antal förbättringsområden har identifierats. Konkreta resultat av detta arbete förväntas slå igenom under kommande kvartal. I tillägg till detta ligger givetvis i närtid den fysiska sammanslagningen av Trio och Teligent högt på agendan.

Det första kvartalet har innehållit ett antal högintressanta kundleveranser med IP-prägel samt i linje med det i branschen högaktuella IMS-konceptet på olika tillväxtmarknader. Vidare har ett samarbete med Cisco inletts och lyckade marknadssatsningar genomförts, inte minst 3GSM World Congress i Barcelona. Detta, sammantaget med bolagets långt gångna förhandlingar med olika operatörer, gör att jag ser positivt på Teligents utvecklingsmöjligheter för helåret 2006.

Verksamheten
Bolagets strategi med satsning på globala tillväxtregioner i kombination med den europeiska hemmamarknaden har under senare år resulterat i en stark tillväxt samt starka positioner hos några av marknadens största och snabbast växande operatörer.

Teligent har erhållit tilläggsorder på kapacitetsökningar samt funktionstillägg från flera av sina kunder i takt med att de nu bygger ut sina tjänster baserade på Teligents lösningar. Under första kvartalet 2006 har leveranser även skett till bland annat några av de dominerande och snabbast expanderande operatörerna i Afrika, Europa, Ryssland och Sydostasien. Under kvartalet har bolaget genomfört ett större antal rekryteringar, huvudsakligen för att möta det uppdämda behovet av höjd leveranskapacitet.

Bolagets produktportfölj är baserad på plattformen Teligent P90/E. Vidareutveckling av plattformen, samt av nätelement och applikationer baserade på plattformen, fortsätter inom ett antal strategiska områden.

De viktigaste affärerna under det senaste året har skett inom områdena:
- Basplattformen Teligent P90/E med tillhörande utvecklingsverktyg som central "service network architecture" i operatörers nät.
- Mobila IN- och VPN-lösningar
- Betalningslösningar inkluderande mobila kontantkortslösningar, Service Delivery Platforms och Content/Charging Gateways.
- Meddelandesystem / voicemail
- Tjänsteplattformar för IP-telefoni

Första kvartalet 2006

Samgående med Trio
Per den 29 mars 2006 ägde Teligent 81,3 procent av aktierna i Trio varvid Trio konsolideras som dotterbolag och ingår i balansräkningen per den 31 mars 2006. Samgåendet har inte bidragit till koncernens resultat under perioden. Vid rapporterings-tillfället, 28 april 2006, kontrollerade Teligent ca 88 procent av aktierna i Trio.

Orderingång
Orderingången för perioden uppgick till 57,9 (144,6) miljoner kronor, motsvarande en minskning med 59,9 procent jämfört med samma period föregående år.

Vid periodens utgång uppgick orderstocken till 210,5 (223,9) miljoner kronor, varav Trios andel uppgår till 32,9 (-) miljoner kronor. Löpande ASP- och supportavtal svarade för 136,1 (107,3) miljoner kronor, varav Trio uppgick till 26,9 (-) miljoner kronor. Som orderstock redovisas endast den del av ASP- och supportavtal som kommer att levereras de kommande 12 månaderna.

Nettoomsättning
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 102,1 (105,0) miljoner kronor. Av nettoomsättningen avser 25,4 (27,0) miljoner kronor intäkter för ASP- och supportavtal.

Bruttomarginal och resultat
Bruttomarginalen uppgick till 51,7 (59,7) procent. Marginalen i perioden påverkas negativt av ett par nya systemaffärer. Bruttomarginalen förväntas återgå till normala nivåer framgent.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -16,0 (5,6) miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster uppgick till -17,2 (4,9) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till -0,75 (0,24) kronor.

Skatt
Koncernen, exklusive Trio, hade vid årets ingång skattemässiga underskott om 423,0 (372,7) miljoner kronor, varav 403,2 (353,7) miljoner kronor avsåg moderbolaget. Trio hade vid årets ingång skattemässiga underskott om 302,8 miljoner kronor som tillförts den nya koncernen. Från det skattemässiga värdet av dessa underskott har 48,9 (35,4) miljoner kronor avräknats mot uppskjutna skatteskulder avseende temporära skillnader i koncernen. Det skattemässiga värdet av resterande underskottsavdrag har ej aktiverats.

Finansiering, kassaflöde och investeringar
Koncernens egna kapital per 31 mars 2006 uppgick till 486,2 (223,0) miljoner kronor, varav 31,3 (-) miljoner kronor avser minoritetsintresse. Koncernens soliditet uppgick till 60,2 (58,0) procent. Likvida medel exklusive outnyttjade kreditlöften uppgick per den 31 mars 2006 till 34,7 (13,6) miljoner kronor. Därutöver hade koncernen outnyttjade kreditlöften uppgående till 50,4 (22,9) miljoner kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till - 6,4 (- 9,0) miljoner kronor.

Periodens investeringar, exklusive effekter av samgåendet med Trio, uppgick till 25,8 (17,4) miljoner kronor, varav immateriella tillgångar 22,8 (15,1) samt materiella anläggnings-tillgångar 3,0 (2,3) miljoner kronor. I tillägg till detta har kassaflödesanalysen avseende investeringar påverkats positivt med 19,6 miljoner kronor avseende samgåendet med Trio.

Personal
Antalet anställda i koncernen har under perioden ökat med 141 personer till 481 (312), varav 105 är anställda i Trio. Antalet anställda i Sverige uppgår till 290 (199) varav 62 är anställda i Trio.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34. Tillämpade redovisningsprinciper överrens-stämmer med senast publicerad årsredovisning.

Utsikter för 2006
Bolaget ser en fortsatt gynnsam marknad under året och ökad efterfrågan på lösningar som plattformen Teligent P90/E adresserar. Baserat på detta räknar bolaget med en gynnsam utveckling men avstår från att lämna prognos för helåret 2006.

Övrig information

Ny VD
Under perioden har Tomas Duffy rekryterats och tillträtt som verkställande direktör och koncernchef för Teligent AB. Tillförordnade verkställande direktören Pekka Peltola, tillika styrelseledamot och en av de ursprungliga grundarna av Teligent, återgick därmed till sin operativa roll inom bolagets försäljningsorganisation.

Årsstämma
Årsstämma i Teligent AB, org.nr. 556398-7154, äger rum den 28 april 2006, klockan 10.30, på Clarion Hotel Stockholm. Till ny styrelse har föreslagits Lars-Erik Nilsson (ordförande), Anders Björkman, Sverker Hannervall, Olle Isberg, Bengt Jörgensen och Henrik Krefting.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport jan - juni 2006, 21 juli 2006
Delårsrapport jan - sept 2006, 25 okt 2006

Nynäshamn den 28 april 2006

Tomas Duffy
Verkställande direktör och koncernchef


Frågor angående denna delårsrapport besvaras av Tomas Duffy, verkställande direktör, 08-520 660 50 eller Paul Hastings, ekonomidirektör, 08-410 172 26.