Genovis

GENOVIS: ÅRSSTÄMMA I GENOVIS AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 13:27 CEST

Vid årsstämman i Genovis AB (publ) den 20 april 2006 fattades följande beslut:

· Balansräkningen och resultaträkningen fastställdes.

· Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

· Stämman beslutade att styrelsen fram till nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter. De ordinarie ledamöterna Hans Göran Arlock, Sarah Fredriksson, Nicklas Gerhardsson och Viveca Rüter omvaldes. Bo Håkansson nyvaldes som ordinarie ledamot.
Bo Håkansson har ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt företagsbyggande och bl.a. satt fyra skånska bolag på börsen. Bo Håkansson har förutom sin ägarroll innehaft befattningar som VD, styrelseledamot eller styrelseordförande i olika börsnoterade bolag. Bo Håkansson är för närvarande styrelseordförande i Biolin AB (publ) och Wilh. Sonesson AB (publ) samt styrelseledamot i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och Institutet för Ekonomisk Forskning vid Ekonomihögskolan i Lund. Bo Håkansson är grundare av Hansa Medical AB och han utsågs 2005 till hedersdoktor för den Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet. Bo Håkansson äger privat och genom bolag aktier motsvarande totalt 28 % av Genovis aktiekapital.

· Styrelsen beslöt på det konstituerande styrelsemötet som hölls efter årsstämman att välja Hans Göran Arlock till styrelseordförande.

· Årsstämman beslutade att en nomineringskommitté för 2006 års årsstämma skall bestå av representanter för de tre aktieägare som vid tidpunkten för utgången av kvartal tre år 2006 innehar flest röster i bolaget. Om någon av de tre aktieägarna med flest röster avstår från att utse representant i nomineringskommittén skall den aktieägare som därefter innehar flest röster beredas tillfälle att utse sådan representant. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att nomineringskommittén utsetts skall nomineringskommitténs sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Det åligger styrelsens ordförande att sammankalla nomineringskommittén.

Nomineringskommittén skall bereda och framlägga förslag till aktieägarna i bolaget avseende val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisor samt lämna förslag till styrelse- och revisorsarvoden. Nomineringskommittén skall också lämna förslag till vem som skall vara styrelsens ordförande.

Genovis AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information kontakta:
Sarah Fredriksson
VD Genovis AB, Tel: 046-286 22 35, Mobil: 0733-549444, e-mail: Sarah.Fredriksson@genovis.com

Genovis är ett bioteknikföretag som utvecklar och marknadsför ett unikt koncept för att leverera och studera arvsanlag i levande celler. Genovis kunder är Life Science-företag och akademiska institutioner som utvecklar nya genbaserade läkemedel. Företaget grundades 1999 och är baserat på Forskningsbyn IDEON i Lund. För mer information se www.genovis.com.