Genovis

GENOVIS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 13:47 CET

· Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK)
· Resultat efter skatt uppgick till - 6 424 KSEK (- 3 003 KSEK)
· Övertecknad företrädesemission om 20,3 miljoner före emissionskostnader
· Positiva resultat från MRI- (Magnetic Resonance Imaging) studie av celler behandlade med NIMT(tm)-teknologin
· Referenskunder i Skandinavien


Genovis utvecklar och marknadsför innovativa verktyg för medicinsk cellforskning. Företagets patenterade NIMT(tm) teknologi (NanoInducedMagneticTransfer) är utvecklad för att underlätta för LifeScience industrin att bedriva effektiv preklinisk forskning.

VDs kommentar
"När jag ser tillbaka på året som helhet kan jag konstatera att kommersialiseringen av NIMT(tm)-teknologin tagit ett stort steg framåt. De referenskundsprojekt som inletts under fjärde kvartalet ger oss konkreta möjligheter att kundanpassa produkterna och att testa deras konkurrenskraft. Strategiskt är det mycket positivt att vi har visat att Genovis produkter kan anpassas till flera affärsområden utan att det medför stora kostnader för bolaget.
Nyemissionen i december har gett Genovis finansiella möjligheter att fokusera på den fortsatta kommersialiseringen. De två främsta målsättningarna för det kommande året är att visa att vår affärsmodell är hållbar samt att inleda en internationell lansering av NIMT(tm)-teknologin. De samlade erfarenheterna från 2006 ger oss stora möjligheter att hantera den utmaningen på bästa sätt." Sarah Fredriksson VD Genovis AB

Verksamhetens utveckling
Inom preklinisk forskning och grundforskning behövs det metoder och verktyg för att studera hur olika substanser som läkemedelskandidater eller ett nytt arvsanlag påverkar olika sorters celler i kroppen. Celler från människa, t.ex. celler från en tumör, kan odlas (växa och föröka sig) i ett provrör på laboratoriet. Genovis har utvecklat en patenterad teknologi, kallad NIMT(tm) (NanoInducedMagneticTransfer) technology, som är avsedd för att föra substanser in i enskilda celler i sådana cellkulturer som används som modellsystem i preklinisk forskning. Produkterna som ingår i konceptet är dels ett laboratorieinstrument, NIMT(tm) NanoHeater, och dels en serie reagens, NIMT(tm) FeOdots (en lösning med nanopartiklar). Samtliga produkter är avsedda för laboratoriebruk inom de tre affärsområdena genöverföring, RNA-interferens och magnetisk märkning av celler.
Bolagets resurser har under perioden koncentrerats till projekt med referenskunder inom de tre affärsområdena, genöverföring, RNA-interferens och magnetisk märkning av celler. De första referenskunderna kommer samtliga från Skandinavien och representerar dels bioteknikföretag och dels akademiska forskningsgrupper. De inledande projekten med referenskunder kommer att drivas under det första kvartalet 2007 för att därefter utvärderas med avseende på resultat och kundernas synpunkter på funktion och prestanda.
Genovis har sedan tidigare inlett ett projekt med en amerikansk forskningsgrupp från NIH (National Institutes of Health). Under fjärde kvartalet 2006 rapporterade denna forskningsgrupp positiva resultat där de visade att de kunde spåra celler som behandlats med NIMT(tm) teknologin med hjälp av MRI (Magnetic Resonance Imaging). För att bibehålla takten i den kommersiella utvecklingen av Genovis och för att finansiera en kvalitetssäkrad kontinuerlig produktion genomförde bolaget i december 2006 en företrädesemission om 20,3 Mkr före emissionskostnader ca 1,5 Mkr. Emissionen övertecknades två gånger, inklusive teckning utan företrädesrätt. 97 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter.

Anställda
Antalet anställda var vid periodens slut 6 (5). Genomsnittligt antal anställda under perioden var 4,5 (4,5).
Periodens resultat
Bolaget uppvisade inga intäkter under perioden ( 0 KSEK). Resultatet för perioden uppgick till -3 265 KSEK (- 459 KSEK).
Årets resultat
Årets intäkter om 107 000 kr (200 000 kr) utgörs av ett stipendium från Medicon Valley Academy. Resultatet för räkenskapsåret 2006 uppgick till - 6 424 KSEK (- 3 003 KSEK).
Investeringar
Under året har investeringar i immateriella tillgångar (fortsatt utveckling av patent och prototyp) gjorts med 3 098 KSEK (904 KSEK). Investeringar i materiella tillgångar avseende bland annat laboratorieutrustning har gjorts med 737 KSEK (1 232 KSEK). Finansiell ställning
Likvida medel per den 31 december 2006 uppgick till 18 349 KSEK (1 666 KSEK). Av den nuvarande skuldsättningen är långfristiga skulder om 683 KSEK och kortfristiga skulder om 660 KSEK räntebärande. Av bolagets skulder är 660 KSEK säkerställda med samma belopp. Företagsledningen kan konstatera att bolaget förfogar över tillräckligt rörelsekapital för aktuella behov under de närmaste 12 månaderna.
Företagets förväntade framtida utveckling
Målsättningen för den fortsatta kommersiella utvecklingen av Genovis produkter innebär att bolaget under 2007 skall färdigställa en CE-märkt nollserie av NIMT(tm) Nanoheater, övergå till en kvalitetssäkrad kontinuerlig produktion av NIMT(tm) FeOdots och starta serieproduktion av NIMT(tm) Nanoheater. Försäljning av bolagets produkter kommer att påbörjas under 2007. Det är styrelsens och företagsledningens bedömning att bolaget kommer att redovisa positivt resultat och kassaflöde år 2008. Genovis aktie Från och med den 14 september 2006 handlas Genovis B-aktie på First North, som är en del av den nordiska börsen OMX.
Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för år 2006. Viktiga händelser efter periodens utgång Nyemissionen om 2 902 947 aktier av serie B registrerades hos Bolagsverket 2007-01-03.
Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med RR20. Redovisningsprinciper, samt uppskattningar och bedömningar, är oförändrade jämfört med föregående år.