Genovis

GENOVIS: GENOVIS GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION FÖR ATT ÖKA TAKTEN PÅ PRODUKTION OCH FÖRSÄLJNING

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 16:46 CET

Styrelsen för Genovis AB (publ) har den 2 november 2006 beslutat att genomföra en nyemission. Nyemissionen kommer att genomföras som en företrädesemission för Genovis befintliga aktieägare. Två (2) befintliga aktier, oavsett aktieslag, berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B till kursen 7 kronor. Nyemissionen tillför bolaget cirka 20 MSEK före emissionskostnader. Beslutet om nyemission är villkorat av bolagsstämmans godkännande. Extra bolagsstämma kommer att sammankallas onsdagen den 22 november 2006 i enlighet med bifogad kallelse.

Syftet med nyemissionen är att finansiera utökade marknadsaktiviteter och produktion samt inleda försäljning internationellt i enlighet med fastlagd strategi.

Aktieägaren Bo Håkansson via bolag, som tillsammans representerar 29 % av aktiekapitalet och 13 % av rösterna i Genovis AB, garanterar nyemissionen i sin helhet.

- Nyemissionen är nödvändig för att vi skall kunna växa och möta det stora intresset för våra produkter, säger VD Sarah Fredriksson.

Tidplan för nyemissionen

22 nov 2006 Sista dag för handel i Genovisaktien inklusive rätt att deltaga i nyemissionen.
27 nov 2006 Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, d v s de aktieägare som är registrerade i Genovis aktiebok denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i nyemissionen.
22 nov 2006 Extra bolagsstämma behandlar frågan om godkännande av styrelsens beslut om nyemission.
29 nov - 13 dec 2006 Teckningstid. Teckning med företrädesrätt sker genom kontant betalning under teckningstiden. Anmälan av intresse om teckning utan företrädesrätt kan ske under hela teckningstiden.
29 nov - 7 dec 2006 Handel med teckningsrätter.Genovis AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Sarah Fredriksson
VD Genovis AB, Tel: 046-286 22 35
e-mail: Sarah.Fredriksson@genovis.com, www.genovis.com


Kort information om Genovis:

Genovis utvecklar och marknadsför innovativa verktyg för medicinsk cellforskning.
Företagets patenterade NIMT(tm) teknologi (NanoInducedMagneticTransfer)är utvecklad för att underlätta för LifeScience industrin att skapa nya effektiva läkemedel.