Getinge AB

Getinge effektiviserar sin verksamhet ytterligare och lämnar uppdaterad resultatprognos för verksamhetsåret 2009

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2010 08:56 CET

Getingekoncernen kommer under det fjärde kvartalet 2009 att göra ytterligare avsättningar för planerade omstruktureringsaktiviteter utöver vad som tidigare aviserats. Totalt kommer omstruktureringskostnaderna under det fjärde kvartalet 2009 att uppgå till 193 Mkr. Av detta belopp avser 84 Mkr huvudsakligen integrationen av Datascope samt hjärt-och kärlkirurgiverksamheterna som därmed planenligt belastar årets resultat med 227 Mkr. Resterande avsättningar för omstruktureringsaktiviteter under det fjärde kvartalet uppgående till 109 Mkr avser nya och ytterligare aktiviteter inom affärsområdena Infection Control samt Extended Care.

I linje med Infection Controls produktionsstrategi, är intentionen att avveckla produktionen vid enheten i Peiting i Tyskland och att flytta delar av produktionen till affärsområdets enhet i Växjö i Sverige. Vidare är intentionen att avveckla affärsområdets produktion i Lynge i Danmark och att flytta densamma till Getinge i Sverige. Konsultation med berörd personal och fackliga företrädare har inletts. Kostnaderna för de planerade aktiviteterna bedöms uppgå till cirka 85 Mkr och förväntas leda till årliga inbesparingar om cirka 40 Mkr från och med 2011.

Inom Extended Care har diskussioner inletts med berörda personalföreträdare om att fusionera affärsområdets två försäljningsbolag i Frankrike. Kostnaderna för en fusion av de två säljbolagen bedöms uppgå till cirka 24 Mkr och leda till årliga resultatförbättringar om 15 Mkr från och med 2011.

Med beaktande av de ytterligare omstruktureringskostnaderna om cirka 109 Mkr som belastar verksamhetsåret 2009, bedömer koncernen att årets resultat före skatt kommer att uppgå till drygt 2 600 Mkr, vilket är en betydande förbättring jämfört med den resultatprognos som lämnades vid Getinges kapitalmarknadsdag den fjärde december.


För ytterligare information:
Johan Malmquist, VD och koncernchef
Ulf Grunander, Ekonomidirektör
Telefon: 035-15 55 00

GETINGE GROUP är en ledande global leverantör av produkter och system som bidrar till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom vård, omsorg och forskning. Vi är verksamma under de tre varumärkena ArjoHuntleigh, GETINGE och MAQUET. ArjoHuntleigh fokuserar på lösningar för patienters mobilitet och sårvård. GETINGE tillhandahåller lösningar för infektionskontroll inom hälso-och sjukvård samt kontamineringsförebyggande verksamhet inom bioteknik. MAQUET är specialiserat på lösningar, behandlingar och produkter för kirurgi och intensivvård.


Informationen är sådan som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.