Geveko AB

Geveko AB: Delårsrapport per 30 September 2004

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 15:40 CEST

Sammandrag
Koncernens resultat efter skatt uppgick under perioden januari-september 2004 till 78,5 (112,0) mkr. I resultatet 2003 ingick realisationsvinst vid avyttring av dotterbolag med 38,3 mkr.
Resultatet per aktie under perioden januari-september uppgick till 18:60 (26:55) kr. Justerat för realisationsvinst vid avyttring av dotterbolag uppgick resultatet per aktie under samma period 2003 till 17:45 kr.
Avkastningen på Gevekos B-aktie under perioden januari-september 2004 inklusive betald utdelning till aktieägarna uppgick till 16,3%. Aktieutdelning om 10 kr per aktie utbetalades under andra kvartalet.
Substansvärdet ökade med 11,5% under perioden och redovisas den 30 september 2004 till 204 (170) kr per aktie. Vid årets ingång uppgick substansvärdet till 192 kr per aktie och vid halvåret till 192 kr per aktie.
Industrirörelsens omsättning ökade med 42% jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 733,2 (516,7) mkr. Av ökningen är 33%-enheter förvärvsbaserad och 9%-enheter organisk tillväxt. Gevekos bolag har stärkt sina marknadspositioner på samtliga viktiga marknader i Västeuropa.
Industrirörelsens rörelseresultat uppgick till 81,6 (64,9) mkr. Resultatet har belastats med engångskostnader om 6,7 mkr i samband med förvärv. På rullande 12 månader har rörelseresultatet förbättrats med 35% efter korrigering för engångskostnader och konsolideringseffekter.
Aktieportföljens marknadsvärde ökade netto med 9,7% under perioden januari-september och uppgick till 405 (355) mkr. Aktieportföljens värdeökning fördelades med 11,1% första kvartalet, 0,4% andra kvartalet och -1,8% tredje kvartalet.
Efter rapportperiodens utgång
Den 21 oktober 2004 uppgick substansvärdet till 205 kr per aktie.
Prognos Industrirörelsen
Omsättningen inom Industrirörelsen förväntas öka till cirka 850 mkr jämfört med 650 mkr under föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli högre än föregående år då det uppgick till 62 mkr. Prognosen har inte förändrats jämfört med Gevekos delårsrapport den 30 juni 2004.


KONCERNEN
Under perioden januari-september 2004 ökade Gevekos substansvärde med 11,5% efter hänsyn tagen till lämnad aktieutdelning. Aktieportföljen har ökat i värde med 9,7% under perioden medan värderingen av den onoterade helägda Industrirörelsen ökat med 15% jämfört med värderingen vid årsskiftet.

Industrirörelsen har sammantaget haft en orderingång under året som är väsentligt högre än föregående år. Volymerna ökade med 42% under januari-september 2004 jämfört med samma period föregående år. Av ökningen är 33%-enheter hänförlig till förvärvet av NCC's vägmar­kerings­rörelse samt konsolidering av det rumänska bolaget Plastidrum, som tidigare var intressebolag. Den organiska tillväxten har uppgått till 9%.

Industrirörelsens omsättning uppgick till 733 (517) mkr. Rörelse­resultatet uppgick till 81,6 (64,9) mkr och har belastats med engångskostnader om 6,7 mkr som avser förvärvade verksamheter. Resultatförbättringen jämfört med 2003 är hänförlig till ökade volymer och bibehållna marginaler på i stort sett samtliga marknader.


Göteborg den 25 oktober 2004
AB GEVEKO (publ)
Hans Ljungkvist
Verkställande direktör

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.