Geveko AB

Geveko AB: Delårsrapport per 30 September 2005

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 13:19 CEST

Koncernens resultat efter skatt förbättrades och uppgick under perioden januari-september 2005 till 139,0 (76,7) mkr.
Resultatet per aktie under perioden januari-september uppgick till 32:- (17:70) kr.
Aktieportföljens marknadsvärde ökade netto med 26,1% under perioden januari-september och uppgick till 467 (405) mkr. Värdeökningen har bidragit till koncernens nettoresultat med 96,6 mkr. Aktieportföljens värdeökning fördelades med +5,0% första kvartalet, +8,1% andra kvartalet och +13,1% tredje kvartalet.
Industrirörelsens omsättning ökade med 8% jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 794,2 (733,2) mkr. Valutakurseffekter har endast haft marginell påverkan på omsättningstillväxten.
Industrirörelsens rörelseresultat uppgick till 70,8 (68,7) mkr.
Avkastningen på Gevekos B-aktie under perioden januari-september 2005 inklusive betald utdelning till aktieägarna uppgick till 20,0%. SIX Return Index ökade under samma period med 26,2%.
Substansvärdet inklusive lämnad utdelning till aktieägarna ökade med 17,1% under perioden och redovisas den 30 september 2005 till 230 (204) kr per aktie.

Efter rapportperiodens utgång
Den 24 oktober 2005 uppgick substansvärdet till 227 kr per aktie.

Prognos Industrirörelsen
Omsättningen inom Industrirörelsen förväntas uppgå till cirka 1 000 mkr. Rörelse­resul­tatet förväntas bli högre än föregående år då det uppgick till 61 mkr. Prognosen har förändrats jämfört med Gevekos delårsrapport den 30 juni 2005, då resultatet förvän­tades bli i nivå med föregående år.


Denna kvartalsrapport är upprättad enligt
International Financial Reporting Standards - IFRS.
Samtliga jämförelsetal från 2004 har omräknats
till IFRS för att erhålla jämförbarhet.


KONCERNEN
Koncernens resultat efter skatt under perioden januari-september 2005 förbättrades kraftigt jämfört med föregående år och uppgick till 139,0 (76,7) mkr, varav 98,6 (39,6) mkr är hänförligt till det tredje kvartalet.

Industrirörelsens omsättning ökade med 8% jämfört med föregående år och uppgick till 794 (735) mkr. Volymutvecklingen har varit god på samtliga marknader med undantag för Storbritannien, som minskat något till följd av säsongsmässiga svängningar. I Storbritannien har nya kontrakt för vägmarkeringar vunnits under året som från och med 2006 innebär en väsentlig ökning av affärsvolymen för Gevekos brittiska dotterbolag. Koncernmässigt påverkas omsättningen positivt med cirka +5% av de nya kontrakten. Industrirörelsens rörelseresultat förbättrades något och uppgick till +70,8 (68,7) mkr. Industriörelsens substansvärde, som baseras på rullande 12-månaders resultat, ökar från 460 mkr till 490 mkr till följd av förbättrad resultatutveckling.

Gevekos Aktieportfölj ökade i värde med 26,2% under årets första nio månader vilket är högre än svenska börsens utveckling. Värdeökningen har påverkat koncernens resultat med +96,6 mkr. Innehaven i Ericsson och AstraZeneca, som båda varit starkt överviktade i Aktieportföljen, har bidragit till resultatet med +38 mkr. Under det tredje kvartalet har en försiktig anpassning av Aktieportföljens innehav skett till mindre cykliska aktier. Per den 30 september 2005 var Ericsson det enskilt största innehavet och svarade för 17% av portföljens sammanlagda marknadsvärde.