Geveko AB

Geveko AB: Delårsrapport per den 30 juni 2004

Pressmeddelande   •   Jul 19, 2004 12:27 CEST

Koncernens resultat efter skatt under perioden januari-juni uppgick till 39,6 (72,1) mkr. I resultatet 2003 ingick realisationsvinst vid avyttring av dotterbolag med 38,3 mkr.
Resultatet per aktie under perioden januari-juni uppgick till 9:40 (17:10) kr.
Avkastningen på Gevekos B-aktie under perioden januari-juni 2004 inklusive betald utdelning till aktieägarna uppgick till 16,6%. SIX Return Index ökade under samma period med 12,3%.
Substansvärdet uppgick den 30 juni 2004 till 192 (155) kr per aktie. Vid årets ingång uppgick substansvärdet till 192 kr per aktie och efter första kvartalet till 201 kr per aktie. Aktieutdelning om 10 kr per aktie utbetalades under andra kvartalet.
Industrirörelsens omsättning ökade med 38% under första halvåret jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 381,1 (275,6) mkr. Av ökningen är 30%-enheter förvärvsbaserad och 8%-enheter organisk tillväxt. Gevekos bolag har stärkt sina marknads­positioner på samtliga viktiga marknader i Västeuropa.
Industrirörelsens rörelseresultat, som är säsongsmässigt svagt under första halvåret, uppgick till 8,2 (12,4) mkr. Resultatet har belastats med engångskostnader i samband med förvärv om 7,2 mkr.
Industrirörelsens rörelseresultat för helåret 2004 förväntas bli högre än föregående år, då det uppgick till 62 mkr.
Aktieportföljens marknadsvärde ökade netto med 11,5% under första halvåret 2004 och uppgick till 399,7 mkr den 30 juni. Under samma period ökade Affärsvärldens General­index med 9,3%. Aktieportföljens värdeökning fördelades med 11,1% första kvartalet och 0,4% andra kvartalet.

Efter rapportperiodens utgång
Substansvärdet den 14 juli 2004 uppgick till 189 kr per aktie.


Koncernen
Under första halvåret 2004 ökade Gevekos substansvärde med 5,2% efter hänsyn tagen till lämnad aktieutdelning. Aktieportföljen har ökat i värde med 11,5% under perioden medan värderingen av den onoterade helägda Industrirörelsen är oförändrad 400 mkr jämfört med värderingen vid årsskiftet.

Industrirörelsen har sammantaget haft en orderingång under första halvåret som är väsentligt högre än föregående år. Volymerna ökade med 38% under första halvåret jämfört med samma period föregående år. Av ökningen är 30%-enheter hänförlig till förvärvet av NCC's vägmar­kerings­rörelse samt konsolidering av det rumänska bolaget Plastidrum, som tidigare var intressebolag. Den organiska tillväxten har uppgått till 8%. Omsättningen uppgick till 381,1 (275,6) mkr. Rörelseresultatet uppgick till 8,2 (12,4) mkr och har belastats med engångskostnader om 7,2 mkr som avser förvärvade verksam­heter. Verksamheten inom området Vägmarkeringar är mycket säsongsmässig med tyngd­punkten förlagd till andra halvåret.

Under andra kvartalet har Gevekos innehav i de två onoterade bolagen Camfore AB och Mähler International AB avyttrats för totalt 9,2 mkr med ett realisationsresultat om + 1,4 mkr.

Göteborg den 19 juli 2004
AB GEVEKO (publ)


Hans Ljungkvist
Verkställande direktör


Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.