Geveko AB

Geveko AB: Välkommen till Ordinarie Bolagsstämma (Årsstämma)

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 08:55 CET

Aktieägarna i AB GEVEKO kallas härmed till Ordinarie Bolagsstämma
tisdagen den 25 april, 2006 kl. 16.30 i Bankettsalen
Hotel Elite Park Avenue, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg.


ANMÄLAN
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall

- dels vara registrerad som aktieägare i aktieboken som förs av VPC AB
senast den 19 april 2006,
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl. 15.00 den 19 april 2006.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman kan göras till bolaget under adress AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, per telefon 031-172945, fax 031-711 88 66 eller e-post: info@geveko.se. Vid anmälan skall aktieägare uppge antalet eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare måste för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn. Sådan tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträtts­registrering, bör göras i god tid före den 19 april 2006 hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till AB Geveko.


FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. a) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2005 samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2005.
b) Verkställande Direktörens anförande om verksamheten och eventuella frågor från
aktieägarna till bolagets styrelse och ledning.
c) Redogörelse av styrelsens ordförande för det gångna årets arbete i styrelsen och
styrelsens kommittéer.
8. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Valberedningens redogörelse för sitt arbete.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.
13. Val av styrelsens ordförande.
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
15. Beslut om valberedning inför nästa års bolagsstämma
a) valberedningens uppdrag
b) antal ledamöter
c) arvode och kostnadsersättning
d) val av ledamöter
16. Förslag till ändringar i bolagsordningen.
17. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG
Punkt 2
Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen Tomas Landeström.

Punkt 8b - Förslag till beslut om vinstdisposition
Styrelsen föreslår att utdelningen för verksamhetsåret 2005 fastställs till 11 kronor per aktie och att den 28 april 2006 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdel­ning. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utbetalning av utdelningen ske från VPC den 4 maj 2006.

Punkt 9.
I enlighet med beslut på ordinarie bolagsstämma 2005 har en valberedning inrättats bestående av Sigurd Walldal, ordförande, Jarl Ergel och Sören Sjölander.

Punkt 10-14.
Valberedningen har avgett följande förslag avseende punkterna 10-14:

att antalet styrelseledamöter skall uppgå till 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

att arvodet fastställs till 275 000 kr till styrelsens ordförande och vardera 125 000 kr till ordinarie ledamöter och suppleant med undantag av styrelsens sekreterare. Styrelsens sekreterare skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

att arvode för kommittéarbete utgår med 3 000 kr per möte. Därutöver skall ledamöterna i Aktierådet som ej är anställda av bolaget erhålla ett fast arvode om 25 000 kr.

att arvode till revisorerna skall utgå enligt tidigare upprättat avtal och enligt godkänd räkning.

att omval sker av styrelseledamöterna David Bergendahl, Klas Dunberger,
Magnus Ergel, Tomas Landeström och Sören Sjölander. Marianne Brismar har avböjt omval.

att nyval till ordinarie ledamöter sker av Ove Mattsson och Helena Levander.

att omval sker av styrelsesuppleanten Lars Lewerth.

att nyval till styrelsesuppleant sker av Åsa Söderström Jerring.

att Ove Mattsson väljs till styrelsens ordförande.

att Birgitta Granquist väljes till ordinarie revisor för en mandatperiod om 2 år.

att Bror Fridh väljes till revisorssuppleant för en mandatperiod om 2 år.

Personer som föreslås till nyval
Ove Mattsson (f. 1940) är fil dr., docent i organisk kemi och har tidigare varit VD för Akzo Nobel Coatings och ledamot av Board of Management Akzo Nobel N.V. Ove Mattsson har 30 års erfarenhet av den internationella färgbranschen.

Helena Levander (f. 1957) är civilekonom och partner samt styrelseordförande i Nordic Investor Services AB. Helena Levander har tidigare varit vVD i Neo Net AB samt VD i NeoNet Securities AB och har 16 års erfarenhet inom kapital­förvalt­ning.

Åsa Söderström Jerring (f. 1957) är civilekonom och har tidigare varit VD i Sweco Theorells AB, VD i Ballast Väst AB och VD i Företagskonsulten AB samt marknads­chef i NCC Industri och informationschef i NCC Bygg.

Punkt 15.
Aktieägare som företräder mer än 50% röstetalet föreslår att bolagsstämman utser en valberedning enligt följande:

a) valberedningens uppdrag
- Val av ordförande vid stämman.
- Fastställande av styrelsearvoden.
- Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen.
- Fastställande av revisorsarvoden.
- Val av revisorer, om så blir aktuellt.

b) antal ledamöter skall vara 3 st.

c) arvode skall utgå med 60 000 kr till ordföranden och 40 000 kr vardera till övriga ledamöter.
Valberedningen skall därutöver äga rätt att vid behov anlita extern konsult vid behov.

d) till ordförande föreslås Sigurd Walldal och till ledamöter Jarl Ergel och Sören Sjölander.

Punkt 16.
Styrelsen föreslår följande ändringar av §§ 2, 7 och 10 i bolagsordningen.

§ 2. Första stycket
Tidigare lydelse
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst sjuttiofemmiljoner (75 000 000) kronor och högst trehundramiljoner (300 000 000) kronor fördelat på aktier om 25 kronor.

Ny lydelse
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst sjuttiofemmiljoner (75 000 000) kronor och högst trehundramiljoner (300 000 000) kronor fördelat på lägst tremiljoner (3 000 000) aktier och högst tolvmiljoner (12 000 000) aktier.

§ 7. Första meningen
Tidigare lydelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i rikstäckande dagstidning.

Ny lydelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet.

§ 10.
Tidigare lydelse
Bolaget skall vara avstämningsbolag enligt aktiebolagslagen (1975:1385) varför den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 3 kap 12 § aktiebolagslagen skall anses behörig att mottaga utdelning, emissionsbevis och vid fondemission brev på ny aktie som tillkommer aktieägaren.

Ny lydelse
Bolaget skall vara avstämningsbolag och dess aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
______________________________

Övrig information
Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2005 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 4 april 2006. Årsredovisningen kommer också att finnas på bolagets hemsida www.geveko.se. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.

Program vid årsstämman
15.30 Entrén till stämmolokalen öppnas.
16.30 Årsstämman inleds.
Efter årsstämman bjuder bolaget på lätt förtäring.


Göteborg i mars 2006
AB GEVEKO (publ)
Styrelsen