Geveko AB

Gevekos substansvärde per den 28 februari 2006 beräknas till 244 kronor per aktie att jämföras med 239 kronor per aktie den 30 december 2005.

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 10:42 CET

Under februari månad har aktier och aktieindexobligation nettosålts för 39,9 mkr. De fem största aktieinnehaven som svarade för 41% av portföljens värde, utgjordes av Ericsson, Trelleborg, Hennes & Mauritz, AstraZeneca och SEB. Slutkursen för Gevekos B-aktie den 28 februari 2006 var 217:50 kr per aktie att jämföras med 209 kr per aktie den 30 december 2005. Aktiens avkastning under januari-februari 2006 beräknas till +4,1%. Under samma period har SIX Return Index ökat med 5,1%.

Göteborg den 1 mars 2006
AB GEVEKO (publ)

Hela pressmeddelandet (inklusive tabeller) kan laddas ner från medföljande länk:


Substansvärde 28 februari 2006

DEFINITION AV SUBSTANSVÄRDE
Skillnaden mellan moderbolagets tillgångar och skulder, då Aktieportföljen tages upp till marknad¬s¬värde och helägda bolag värderas till beräknat marknadsvärde dock ej lägre än justerat eget kapital. Principen för marknadsvärdering av Industrirörelsen är, att vid varje kvartalsskifte tillämpa ett p/e-tal på rullande 12-månaders resultat efter skatt. Korrigering sker för engångsposter. Under 2006 justeras resultatet av konsoli¬deringseffekter avseende rumänska bolaget Plastidrum. Som väg¬ledning vid bestämmande av p/e-tal har Affärsvärldens aktieindikator för branschen Bygg- och anläggnings¬relaterat per samma datum använts. Gevekos tillämpade p/e-tal utgör 75% av jämförbart index.