Ginger Oil

GINGER OIL: BOKSLUTSRAPPORT PER DEN 31 DEC. 2006

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 08:56 CET

· Positivt kassaflöde från operativ verksamhet
· Ändrade redovisningsprinciper belastar årets resultat med 5,3 Mkr
· Ökad prospekteringsaktivitet i Arkansas och Ohio och Texas
· Etablerat samarbete med Premier E&P avseende 3D seismik i Texas
· Tilldelning av tre block på brittisk sockel i Nordsjön
· Riktade emissioner har stärkt den finansiella ställningen


Verksamhet

Ginger Oil AB (publ) är ett svenskt oberoende bolag verksamt inom prospektering och exploatering av olja och naturgas främst i Nordamerika. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i det amerikanska dotterbolaget Ginger Oil Company Inc. Ginger Oil AB är noterat på NGM NORDIC MTF under rubriken "Göteborgslistan" där aktierna handlas via banker och fondkommissionärer. Kursen kan följas i affärspress, text-tv samt på internet. Mer information om bolaget finns på bolagets hemsida www.gingeroil.se

Reserver

Bevisade reserver uppgår till 1 010 000 fat olja och 152 miljoner kubikfot gas.
De sannolika reserverna uppgår till 10 867 000 fat olja och 202 miljoner kubikfot gas.
Ovanstående reserver är verifierade av oberoende värderingsinstitut.
Möjliga tillgångar uppgår till 7 610 000 fat olja och 514 223 miljoner kubikfot gas.
De möjliga tillgångarna är inte verifierade av oberoende värderingsinstitut.


Produktion

Produktionen av olja och naturgas uppgår för närvarande till 55 fat olja och 77 tusen kubikfot gas per dag. Förseningar på grund av väder i Arkansas och tillfällig brist på borrutrustning har drabbat verksamheten under året.

Investeringar

Ginger Oil Company har bl.a. investerat i följande projekt:

· Projekt "Arkansas". Stora investeringar har gjorts i området som nu börjar ge avkastning. Gingers ägarandel har varit 14,75 % av hela projektet. Genom inköp av ytterligare andelar har ägarandelen ökat till drygt 22 % i de flesta områdena. I Stephensområdet har andelen ökat till 36 %. Detta projekt är fortfarande den största enskilda satsning som Ginger gjort och projektet som nu är i full utvecklingsfas representerar en god tillväxtmöjlighet för koncernen. Genom att använda nya tekniska metoder i en äldre producerande trend har möjligheter till framgångar skapats.

Det första seismikskjutet (Lewisville) har resulterat i fyra nya fältfynd av de sammanlagt sex prospekt som hittills borrats. Under innevarande år kommer flera källor att borras i detta område. Ett flertal horisontalkällor planeras under de närmaste åren och om de är framgångsrika kommer det innebära markant ökade flöden.

Ytterligare leasing pågår i alla områdena

· Projekt "Ohio" tidigare kallad Appalacherna, har stora likheter med Arkansas. Båda projekten är i områden där det tidigare utvunnits mycket olja och gas men där det fortfarande finns betydande reserver som kan lokaliseras och utvinnas med hjälp av ny teknik och med nya metoder. United States Geological Survey har beräknat att det finns stora utvinningsbara reserver kvar i denna olje- och gas bassäng. Ginger har representation på plats i Columbus och arbetet fortskrider planenligt. Tid och avsevärda belopp har investerats i Ohio projektet under år 2006. Ett omfattande leasingprogram pågår. De första källorna i området beräknas bli borrade i slutet av 2007.

· Projekt "Little Village" är ett område i södra Louisiana som Ginger har marknadsfört och sålt. Operatören, Century Offshore, har borrat och fyndighet har påträffats. På grund av problem i borrhålet kan källan delvis komma att borras om och möjligen bli producerande under 2007. Fortsatt undersökning pågår.

· Projekt "Kings Ridge" i södra Louisiana. Ginger har ca 1,2 % före "payout"* och
3,8 % efter "payout" av projektet utan några kostnader för borrning. Fynd har påträffats och utdebitering av kostnader för färdigställning pågår bland deltagarna. Produktion beräknas börja under senare delen av 2007.


· Projekt "South Texas 3-D. Ett stort område (300 Square miles) undersöks med microradar och inducerad elektromagnetism. Dessa data integreras med 3-D kartläggning i området. De prospekt som kan komma att påträffas i detta område ligger på en storleksordning av 20-60 Bcf. Ginger äger för närvarande 100 % av projektet men beräknar säja av andelar så att ägareandelen slutligen blir 25-40 %.

· Projekt Nordsjön. Ginger tilldelades, tillsammans med sina partners, tre block i den 24 ronden i den brittiska sektorn i Nordsjön. Operatören Sterling Resources (40 %), GB Petroleum (30 %) och Ginger (30 %) kommer tillsammans att anskaffa och analysera seismik i blocken. Inom två år måste arbetet vara utfört och en källa på varje block vara färdigplanerad om blocken skall behållas, annars återgår de till den brittiska staten. Blocken omfattar totalt ca 650 kvkm.

· Projekt "Iberia Dome". Blev en besvikelse då fyndigheterna är mindre än tidigare antaganden. Ginger har därför bytt ut sin andel mot en mindre royalty i avsikt att göra det lönsamt för operatören att producera de små fyndigheter som påträffats.

· Bandera Arch. Ginger deltar i ett projekt i centrala Texas med en god potential. Två källor beräknas bli borrade efter varandra, den första är planlagd att borras före 31 juli, 2007. Det är ett högriskprojekt med potentiella reserver på ca 80 miljoner fat olja. Ginger har 10 % kostnads- och 7.5 % inkomstandel. Om någon av de två källorna blir lyckosam kommer ett utvecklingsprogram att genomföras.


Definitioner:
* med andel före och efter "payout" (after payout = APO) förstås andel före och efter det att investeringskostnaderna i projektet täckts i sin helhet
Med "Gingers % " förstås Gingers ägareandel av resp. projekt. Ginger har därefter att betala sin andel av royalties till markägare etc. (Normalt 20 - 30 % av bruttoinkomsterna).


Bolagets aktier

Bolagets aktier noterades den 15 december 2003 på Göteborgs OTC-lista som ingår i Nordic MTF´s handelssystem. Kurser och ev. avslut redovisas dagligen på börssidorna i de stora dagstidningarna. Under 2006 tillkom 275 nya aktieägare och 6 506 110 st B-aktier bytte ägare. Avslutskurs varierade mellan 12,80 SEK (06/01/03) och 35,20 SEK (06/05/15). Hittills i år (07/02/20) har 937 321 st. B-aktier omsatts. Avslutskursen har varierat mellan 25,30 SEK (07/01/30) och 32,00 SEK (07/01/02). Intresserade kan följa bolagets aktiekurs och orderdjup i realtid på THENBERG & KINDES´s eller NORDIC MTF´s webbsida (www.thenberg.se eller www.ngm.se flik Nordic MTF/kurser).


Riktade nyemissioner och optionslösen

Vid årsstämman 2006 fick styrelsen bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen - med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare - fram till årsstämman 2007, genomföra en eller flera nyemissioner. Bemyndigandet omfattar maximalt 2 500 000 st B-aktier. Styrelsen beslöt i juli att använda sig av bemyndigandet och att i en riktad nyemission erbjuda sex norska investerare att teckna 544 000 st nya B-aktier till en kurs på 21:- per aktie. Bolagets aktiekapital ökade, genom emissionen, med 54 400 kronor till 1 339 473 kronor och bolaget fick 10 852 800 kronor i likviditetstillskott. Styrelsen fattade återigen i sept. beslut om en ny riktad emission till ett antal större investerare. Denna gång till en teckningskurs på 27:- per aktie. 1 164 668 nya B-aktier tecknades, bolagets aktiekapital ökade med 116 466,8 kronor och bolaget fick 29 873 734 kronor i likviditetstillskott.
Under tiden 1 okt. till 31 dec. 2006 förföll två optionsprogram till inlösen där optionsinnehavare, för varje innehavd teckningsoption, kunde teckna 1,06 B-aktier i bolaget till en teckningskurs på 5,60-6,15 kronor per B-aktie. 954 034 teckningsoptioner byttes mot 1 011 276 B-aktier, aktiekapitalet ökade med 101 127,6 kronor och bolaget fick 6 102 361 kronor i likviditetstillskott.
Antalet aktier i bolaget är, efter genomförda emissioner och optionsinlösen, 15 570 674 aktier fördelat på 1 500 000 A-aktier, med en röst per aktie, samt 14 070 674 B-aktier med 1/10 röst per aktie. Per årsskiftet uppgår antalet aktier till 15 354 397 st och resterande är under registrering.


Teckningsoptioner

Bolaget har genom beslut på 2006 årsstämma utfärdat 750 000 st teckningsoptioner till förmån för bolagets styrelse och koncernens nyckelpersoner. Samtliga optioner har tecknats av Ginger Oil Company Inc. Enligt optionsvillkoren kan options innehavare under tiden 1 okt. - 31 dec. 2008 teckna en ny B-aktie i Ginger Oil AB för varje innehavd optionsrätt. Teckningskursen är satt till 25 kronor per B- aktie. Enligt beslut på årsstämman 2006 skall optionerna värderas i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell och värdering har utförts av oberoende värderingsinstitut som beräknat varje options värde till 5,88 kronor per option, vilket varje förmånstagare har att erlägga till bolaget.


Årets resultat

Moderbolagets (Ginger Oil AB - publ.) verksamhet består av förvaltning av det operativa dotterbolaget (Ginger Oil Company Inc.) i Houston USA. Moderbolagets kostnader under 2006 är 814 TKR (motsvarande siffra år 2005 är 609 TKR) och hänför sig till att bolaget är publikt och noterat på en aktiehandelsplats. Dotterbolaget betalar en marknadsmässig ränta på av moderbolaget utlånade medel samt en ersättning för de ledningsfunktioner som utförs av moderbolaget. Resultatet i moderbolaget uppgår år 2006 till 1 575 TKR (motsvarande siffra år 2005 är 1 155 TKR) efter skatt.


Bolagets styrelse har beslutat att fortsätta anpassningen av koncernens redovisning till den utveckling som sker inom IFRS området. Enligt IFRS/6 så medför detta att dotterbolagets värderingsmetod "Full cost method" har måst ändras till "Successful efforts". Metodförändringen innebär i huvudsak att istället för aktivering av kostnader för upparbetning av olje- och gastillgångar med en sammantagen årlig planmässig avskrivning så skall nu kostnader, för projekt som bedöms att inte längre vara ekonomisk försvarbara för fortsatt utveckling, tas direkt i resultaträkningen. Också försäljning av tillgångar av olje- och gastillgångar påverkar nu resultaträkningen. Den ändrade redovisningsprincipen har inneburit att årets resultat i dotterbolaget belastas med stora direktavskrivningar och återföring av tidigare balanserade utgifter för upparbetning av möjliga gas- och oljefält. För att få jämförelse har också föregående års siffror omräknats, vilket innebär att det redovisade resulta
tet för
2005 har förbättrats, med 447 TKR, i jämförelse med vad som tidigare redovisats. En fullständig beskrivning av vilka balans- och resultatposter som påverkas av förändringen i värderingsmetod kommer att göras i kommande Årsredovisning för år 2006. Koncernens ekonomiska ställning och kassaflöden påverkas inte av den förändrade värderingsprincipen. Koncernen redovisar, efter skatt, ett resultat för år 2006 på -2 334 TKR (2 087 TKR), efter det att den förändrade värderingsmodellen i dotterbolaget fått fullt genomslag i koncernens resultaträkning. Om tidigare värderingsmetod använts också 2006 skulle det redovisade koncernresultatet uppgå till 689 TKR (1 206) före beräkning av skatteeffekter.