Global Utmaning

Global hälsa i en tid av konflikt – konferens 30 maj

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2016 07:00 CEST

Nästan en av 100 personer i världen är antingen flykting, internflykting eller asylsökande. Hur kan vi säkerställa att människor i sviktande- och konfliktdrabbade stater också får tillgång till hälsovård, enligt det tredje globala målet i Agenda 2030?

­– När världens ledare ska arbeta med genomförandet av målen i FN:s nya hållbarhetsagenda, Agenda 2030, är människor som befinner sig i konfliktdrabbade stater eller på flykt inte lika tydligt representerade. Därför vill vi på ett lösningsorientrat sätt diskutera med internationella och svenska experter samt politiker om vad Sverige kan göra för att förbättra förutsättningarna för dem som lever under dessa förhållanden, säger Johan Hassel, tankesmedjan Global Utmanings VD.

Global Utmaning arrangerar heldagskonferensen Global Health in Conflict, Poverty and Fragility – Achieving the 2030 Agenda den 30 maj med flera internationella gäster. Deltar gör bland andra biståndsminister Isabella Lövin, Jerker Liljestrand från Gates Foundation, Marijke Wijnroks från Globala Fonden mot aids, tuberkulos och malaria, samt Ingo Piegeler från FN:s befolkningsfond UNFPA. Medverkar gör även en rad svenska experter från bland annat Karolinska Institutet, SIPRI, Utrikesdepartementet, Rädda Barnen och Kvinna till Kvinna.

Betydande framsteg har skett globalt för att uppnå Millenniemålen - FNs globala mål som löpte ut 2015. En miljard människor har lyfts ur extrem fattigdom, barnadödligheten har sjunkit med mer än hälften och fler barn än någonsin går i grundskola. Men dessa framsteg är inte jämnt fördelade i världen. Vad sviktande stater har gemensamt är svaga institutioner, och människor som drabbas av svagt styre, våld och katastrofer har lämnats på efterkälken. Till exempel sker 60 procent av all mödradödlighet i världen i humanitära situationer, bland annat i flyktingläger. Varje dag dör mer än 500 kvinnor i kris av komplikationer i samband med graviditet eller förlossning.

Under våren hålls flera internationella toppmöten som handlat om de utmaningar vi står inför globalt inom humanitära kriser och tillgången till universell hälsa, bland annat Women Deliver i Köpenhamn 16-18 maj och World Humanitarian Summit i Istanbul 23-24 maj där flera svenska delegater som deltagit kommer till konferensen i Stockholm den 30 maj, däribland biståndsminister Isabella Lövin.

– Vår konferens blir en möjlighet att dra på lärdomarna från dessa möten till den svenska kontexten och dra slutsatser som kan bidra till konkreta lösningar, säger Johan Hassel.

Syftet med konferensen är att öka medvetenheten om de hälsoutmaningar som finns för människor i sviktande och konfliktdrabbade miljöer och att bidra med politiska förslag och lösningar på hur de staterna kommer med i arbetet kring Agenda 2030. Investeringar i postkonfliktländer ses ofta som politiskt eller ekonomiskt riskfyllda. Därför är det viktigt att det internationella samfundet förbättrar ramvillkoren. Global Health in Conflict, Poverty and Fragility – Achieving the 2030 Agenda hoppas kunna bidra till att förbättra dessa och komma med konkreta förslag.

Vill du delta på konferensen eller intervjua någon av de medverkande talarna?

Kontakta Global Utmanings kommunikationschef:

Mia Laurén

0765279460

mia.lauren@globalutmaning.se

Läs mer om program och talare påhttp://conference.globalutmaning.se

Konferensen kommer även att livestreamas under själva dagen.


Om tankesmedjan Global Utmaning

Global Utmaning är en fristående, oberoende och entreprenöriell tankesmedja som verkar för långsiktiga lösningar på kriser i de ekologiska, ekonomiska och sociala systemen. Vi skapar plattformar för samverkan mellan forskning, näringsliv, politik och civilsamhälle.

Global Utmaning är en nod i internationella nätverk som arbetar med strategiska analyser, policylösningar och opinionsbildning genom dialoger, seminarier och rapporter.

Tankesmedjan har ett erfaret och kvalificerat nätverk av seniora rådgivare med tvärsektoriell kompetens och en stark tro på framtiden.

Konferensen Global Health in Conflict, Poverty and Fragility – Achieving the 2030 Agenda sker inom tankesmedjans nya program för global utveckling och hälsa som inleddes 2015.