GlobalFun AB

GlobalFun: Kallelse till årsstämma GlobalFun AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 10:27 CEST

 

(Aktietorget: GFUN)

Aktieägarna i GlobalFun AB (publ), 556583-7431, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 maj 2009 kl. 10.00 i konferenslokalen Loke, Borgmästaregatan 18, i Karlskrona.

Anmälan mm
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken tisdagen den 19 maj 2009, dels senast klockan 12.00 den 20 maj 2009 anmäla sig skriftligen till GlobalFun AB, Borgmästaregatan 18, 370 34 Karlskrona, per telefon 0455-170 35, per telefax 0455-163 80 eller per e-post till finance@globalfun.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 19 maj 2009, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till GlobalFun AB.

Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och revisorer.
11. Behandling av styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
12. Behandling av styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
13. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2008.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisorer (punkterna 9 och 10)
Aktieägare representerande ca 70 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode skall utgå med 25 000 kronor till ledamöter som ej är anställd/huvudägare i bolaget enligt styrelsens beslut, samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning för nedlagd tid. Vidare föreslås dels att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och att ingen suppleant utses, dels att Göran Christenson, Johan Christenson, Marcus Johansson och Mårten Nilsson omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt dels att Mikael Nerde nyväljs som ordinarie styrelseledamot. Då revisorsval skett vid tidigare tidpunkt skall inte revisorsval ske vid denna årsstämma.

Behandling av styrelsen förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11)
Styrelsen föreslår att ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall utgöras av en väl avvägd kombination av fast lön, årlig bonus, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig. Den fasta lönen skall vara individuell och baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och befattning. Den årliga bonusen skall baseras på utfall av förutbestämda finansiella och individuella mål samt skall vara maximerad till 30 procent av den fasta årslönen. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och (för svenska medborgare) ge rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 3 månader för verkställande direktören och 3 månader för övriga ledande befattningshavare. Avseende nya anställningsavtal skall därutöver kunna överenskommas om avgångsvederlag motsvarande högst 3 månaders fast lön. Styrelsen kan komma att föreslå en bolagsstämma att fatta beslut om långsiktiga incitamentsprogram och/eller optionsprogram.

Behandling av styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 12)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt 1 800 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Borgmästaregatan 18 i Karlskrona från och med två veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.globalfun.com.

Karlskrona i april 2009
GlobalFun AB (publ)
STYRELSEN