Miljödepartementet

Globalt avtal om kemikalier träder i kraft idag

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2004 10:11 CEST

Idag, måndagen den 17 maj träder Stockholmskonventionen ikraft och blir därmed ett lagligt bindande globalt avtal.

Sverige har tillsammans med de övriga nordiska länderna och Kanada varit initiativtagare till förhandlingarna om Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar. Stockholmskonventionen antogs vid en diplomatkonferens i Stockholm den 23 maj 2001 och är historisk eftersom det är den första globala miljökonvention som samlat behandlar handel, produktion, utsläpp och avfall av farliga kemikalier.

- Det är mycket tydligt att globalt samarbete krävs när det gäller denna grupp gränsöverskridande miljögifter säger miljöminister Lena Sommestad. Det räcker inte att vi i Sverige förbjuder och begränsar utsläppen när det pågår en storskalig spridning via luftströmmar och import av varor som innehåller dessa kemikalier.

Genom konventionen förbjuds eller begränsas i ett första steg tolv mycket farliga kemikalier som är långlivade, giftiga och kan ackumuleras i levande organismer så kallade POPs. Till denna grupp finns vår tids värsta miljögifter, till exempel DDT, PCB och dioxiner. Dessa miljögifter sprids genom luft och vatten långt från utsläppskällan.

- Detta är ett viktigt steg i det globala kemikaliearbetet och jag är idag mycket nöjd med vad vi åstadkommit. Men vi har också mycket kvar att göra för att målet om en giftfri miljö ska kunna nås. Nya hot upptäcks och det finns fler kemikalier som bör läggas till konventionen till exempel från gruppen bromerade flamskyddsmedel. Sverige bidrar i år med en miljon kronor till sekretariatet för Stockholmskonventionen. Detta kommer att underlätta för ytterligare länder att genomföra konventionen, avslutar Lena Sommestad.

Sverige ratificerade konventionen år 2002. Totalt 151 länder och EU har undertecknat konventionen och av dessa har hittills 59 länder ratificerat. I Sverige är de tolv kemikalier som nu förbjuds eller begränsas genom Stockholmskonventionen redan förbjudna eller strängt reglerade. För oavsiktligt bildade POPs som till exempel dioxiner och PCB pågår ett arbete för att kartlägga utsläppskällor och ytterligare behov av åtgärder. Detta kommer Naturvårdsverket att slutredovisa till regeringen i december i år. Det är även nödvändigt för Sverige att fortsätta arbetet med den återstående förekomsten av PCB i till exempel byggmaterial som fogmassor och golvbeläggningar samt småkondensatorer. Sverige har också identifierat ytterligare kemikalier som vi anser bör ingå i Stockholmskonventionen.

Kontakt
Johan Hasslow
Pressekreterare
+46 8 405 20 27
+46 70 300 20 08
e-post
Monica Törnlund
Departementssekreterare
08-405 20 22