Biotage AB

Globalt optionsprogram för anställda i Biotage

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 10:01 CET

Styrelsen har, i enlighet med bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 27 april 2006, antagit ett globalt optionsprogram för anställda i koncernen - Biotage AB Global Share Option Plan 2006.

Styrelsen har vidare, i enlighet med bemyndigande från ovan nämnda bolagsstämma, beslutat att tilldela 597 500 personaloptioner under optionsprogrammet, varav medlemmar i koncernledningen erhåller högst 30 000 optioner vardera, seniora ledande befattningshavare högst 10 000 optioner vardera, övriga ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare högst 5 000 optioner vardera och övriga anställda högst 3 000 optioner vardera. Bolagets koncernchef och verkställande direktör har tilldelats 55 000 optioner.

En personaloption berättigar innehavaren att förvärva en stamaktie i Biotage till ett lösenpris om 16,64 kronor. Personaloptionerna har en löptid om 7 år och kan utnyttjas efter ett år till och med tre år efter tilldelningsdagen med en tredjedel av antalet tilldelade personaloptioner för varje ettårsperiod. Personaloptionerna kräver i princip att innehavaren vid utnyttjandet fortfarande är anställd i koncernen.

För att säkerställa Biotages förpliktelser i anledning av tilldelade personaloptioner enligt optionsprogrammet har styrelsen även beslutat om emission av högst 700 000 teckningsoptioner. Emissionen sker med stöd av bemyndigande från den ordinarie bolagsstämman den 27 april 2006. Teckningsoptionerna berättigar till nyteckning av högst 700 000 stamaktier i bolaget. En teckningsoption har en löptid om 7 år och ger rätt att teckna en ny stamaktie i Biotage till en teckningskurs om 16,64 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer endast en av styrelsen utsedd bank.


Kontaktperson:
Torben Jørgensen, VD och koncernchef
Tel: 018 56 59 00
Mob: 070 749 05 84, torben.jorgensen@eu.biotage.com
www.biotage.com

Om Biotage
Biotage AB är ett globalt bolag verksamt inom biovetenskaplig forskning med starka teknologier, bred verksamhet och en långsiktig syn på marknaden. Företaget erbjuder lösningar, kunskap och erfarenhet inom genetisk analys och läkemedelskemi. Under 2005 förvärvades bl a verksamhet och produkter från bolaget Argonaut, vilket ytterligare förstärker produktsortimentet inom läkemedelskemi. Kunderna består bland annat av de 30 största läkemedelsbolagen och de 20 största bioteknikbolagen i världen samt av ledande akademiska institutioner. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har dotterbolag i USA, Japan, England, Tyskland och flera andra europeiska länder. Biotage har 332 anställda och omsatte 520 MSEK under 2006. Biotage är noterat på Stockholmsbörsen. Hemsida: www.biotage.com