Glocalnet AB

GLOCALNET: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - JUNI 2004

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2004 09:27 CEST

* Rörelsens intäkter var 493 (383) mkr under första halvåret.
* Periodens resultat uppgick till 5 (6) mkr.
* Resultat per aktie uppgick till 3 (3) öre.
* Resultatet efter finansiella poster under andra kvartalet minskade jämfört med föregående kvartal från 6 mkr till 2 mkr bland annat beroende på lägre intäkter, främst som en följd av den minskade kundbasen under första kvartalet.
* Glocalnet inledde satsningen på tillväxt inom ADSL varvid denna kundbas ökade. Vid kvartalets utgång hade Glocalnet 28 000 ADSL-användare samt avtal med ytterligare omkring 3 000 kunder som ännu inte hade aktiverats.
* Efter kvartalets utgång beslutade PTS att mobiloperatörerna successivt ska införa kostnadsbaserad prissättning, vilket om det verkställs innebär betydande kostnadssänkningar för Glocalnet.

(För tabell se bifogad fil)

Under första kvartalet genomfördes en kraftig satsning på att höja lojaliteten hos befintliga fasttelefonikunder. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6 mkr, en försämring med 11 mkr jämfört med fjärde kvartalet 2003. Detta berodde främst på kostnaden för lojalitetskampanjen som dock bedöms ge långsiktigt positiva lönsamhetseffekter.

Under årets tre första månader minskade kundbasen med 32 000 användare, varav 18 000 inom fast telefoni. Den större kundvolym som uppnåddes under 2003 – från 170 000 användare till 590 000 – medför en större kundomsättning i absoluta tal. Det ställer krav på ökade marknadsaktiviteter för att upprätthålla nettotillväxt. Under kvartalet föll dock viktig extern kapacitet för marknadsbearbetning bort, vilket minskade kundintaget inom fast telefoni. Samtidigt var aktivitetsnivån hos konkurrenterna ovanligt hög, vilket ökade kundomsättningen.

I februari biföll Länsrätten i Stockholm Glocalnets överklagande av det skattetillägg om 7 mkr som Skattenämnden i Stockholm påförde bolaget 2001. Skatteverket har överklagat Länsrättens beslut till Kammarrätten.

I slutet av kvartalet tecknades avtal med Villaägarnas Riksförbund om partnerskap för att erbjuda ADSL och fast telefoni till förbundets 340 000 medlemmar.

Under andra kvartalet var aktivitetsnivån hos konkurrenterna inom fast telefoni fortsatt hög. De lojalitetsstärkande aktiviteter som Glocalnet genomfört har dock fallit väl ut. Tack vare detta samt att nya externa resurser för marknadsbearbetning kunnat säkras bibehölls basen av fasttelefonikunder på oförändrad nivå. Satsningen inom ADSL inleddes och antalet ADSL-kunder ökade med 1 000 till 28 000 användare.

Under kvartalet minskade kundbasen med 21 000 användare till 537 000. I allt väsentligt avsåg minskningen antalet användare av uppringt Internet. Dessa minskade mer än tidigare kvartal främst beroende på nedan beskrivna införande av ny kopplingsrutin som förbättrar intjäningen per kund. Varje enskild kund måste dock acceptera övergången till den nya tekniska lösningen, vilket medfört viss förutsedd ökad kundomsättning.

Sedan förvärvet av kundbaser från Telenordia har Glocalnet haft en betydande andel kunder inom uppringd Internetaccess som, när de nyttjat Glocalnets uppringda Internettjänst, fått fakturan för Internetsamtal från sin förvalsoperatör för fast telefoni. Glocalnet har erhållit samtrafikavgifter för dessa samtal av kundens förvalsoperatör. För dessa omkring 100 000 kunder påbörjades under andra kvartalet successivt införandet av en ny uppkopplingsrutin, som medför att kunderna inte upparbetar någon trafikavgift hos förvalsoperatören och att Glocalnet fakturerar dessa direkt. Vid utgången av kvartalet hade omkring tre fjärdedelar av kunderna övergått till den nya uppkopplingsrutinen. Denna nya tekniska lösning ökar den genomsnittliga intäkten och bidraget per användare samt medför vissa fasta kostnader. Om Glocalnet lyckas konvertera ytterligare kunder till den nya rutinen förväntas bolagets resultat påverkas positivt. Att överta den löpande fakturarelationen med kunden bedöms därutöver vara positivt.
Under andra kvartalet minskade intäkterna med 13 mkr, jämfört med föregående kvartal, till 240 mkr. Detta berodde främst på reducerade intäkter avseende fast telefoni, som en följd av minskningen av kundbasen under första kvartalet. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 mkr, en minskning med 4 mkr jämfört med föregående kvartal. Detta förklarades huvudsakligen av de lägre intäkterna och den därmed reducerade bruttovinsten. Omkostnaderna låg i linje med föregående kvartal. Ökningen av direktsäljande marknadsaktiviteter samt något högre personalkostnader motsvarade kostnaderna för lojalitetskampanjen som genomfördes under första kvartalet.

Under kvartalet togs driften av alla Internetkunders e-post över från extern partner. För att möjliggöra detta investerades drygt 5 mkr i ny e-postplattform under andra kvartalet. Detta bedöms medföra att kunderna får en tillförlitligare tjänst samt att Glocalnets driftskostnader sänks.

På den ordinarie bolagsstämman i april omvaldes styrelsen i sin helhet. Vidare röstade stämman för att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna av sammanlagt högst 18 000 000 aktier att användas för eventuella förvärv. Vid det efterföljande konstituerande mötet omvaldes Johan Wall till styrelseordförande.

Efter kvartalets utgång beslutade Post- och telestyrelsen (PTS) att Telia, Tele2 och Vodafone från 1 juli 2004 successivt under tre år ska införa kostnadsbaserad prissättning på samtal till mobilnäten. Det första steget kan innebära en kostnadssänkning på cirka 3 mkr per månad för Glocalnet. Resultateffekten är beroende av utvecklingen av slutkundspriser, vilka kan antas komma att sjunka. Dessutom kan beslutet komma att överklagas och mobiloperatörerna kan begära uppskov med att sänka priserna tills ärendet avgjorts av domstol.


Finansiell redovisning
(Siffror nedan avser koncernen om inget annat anges. Siffror inom parentes avser jämförelse med motsvarande period/tidpunkt 2003.)

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation 20 avseende delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper som föregående år har använts. Dessa finns beskrivna i årsredovisningen för 2003.

(För tabell se bifogad fil)

Intäkterna under andra kvartalet uppgick till 240 mkr, 13 mkr eller 5 procent lägre än föregående kvartal. Minskningen berodde huvudsakligen på den mindre genomsnittliga kundbasen inom fast telefoni. Den lägre kundbasen inom uppringd Internetaccess kompenserades till stor del av en högre genomsnittlig intäkt per användare till följd av införandet av en ny kopplingsrutin enligt ovan.

Rörelsens intäkter under första halvåret uppgick till 493 (383) mkr och ökade jämfört med föregående år tack vare den större kundbasen.

Bruttovinst

Under kvartalet uppgick kostnader för sålda tjänster, främst rörliga kostnader för inköp av nätkapacitet, till 159 mkr. Bruttomarginalen blev 33 procent, en minskning under kvartalet med 1 procentenhet. Detta berodde bland annat på införandet av nya fastpriserbjudanden inom fast telefoni. Bruttovinsten minskade jämfört med första kvartalet med 5 mkr till 80 mkr.

Under halvårsperioden uppgick kostnader för sålda tjänster till 328 (244) mkr motsvarande en bruttomarginal om 34 (36) procent.

Omkostnader

Under andra kvartalet uppgick omkostnaderna, inklusive avskrivningar, till 79 mkr, en minskning med 1 mkr jämfört med föregående tremånadersperiod.

Kostnader för kundanskaffning ökade främst genom det högre kundinflödet. Marknadsföringskostnaderna som helhet minskade dock jämfört med första kvartalet, som belastades av lojalitetskampanjen. Bland annat som en konsekvens av detta minskade andra kvartalets övriga externa kostnader något.

Personalkostnaderna ökade med drygt 1 mkr jämfört med första kvartalet till 14 mkr. Ökningen berodde huvudsakligen på högre genomsnittligt antal anställda under kvartalet. Vid periodens slut var antalet fast anställda 67, att jämföras med 65 vid utgången av första kvartalet och 58 vid årets början.

Omkostnaderna under första halvåret var 159 (129) mkr. Ökningen jämfört med motsvarande period föregående år berodde bland annat på kundlojalitetssatsningen under första kvartalet, högre kostnader för kundservice samt högre personalkostnader.

Resultat

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 1 mkr, 4 mkr lägre än föregående kvartal på grund av lägre bruttovinst vilket delvis kompenserades av lägre omkostnader. Rörelseresultatet för första halvåret var 7 (10) mkr.

Finansnettot under kvartalet var 0,5 mkr och resultatet efter finansiella poster var därmed 2 mkr, vilket var 4 mkr lägre än föregående kvartal. Sexmånadersperiodens finansnetto var 1 mkr och periodens resultat efter finansiella poster var 8 (8) mkr.

Andra kvartalets redovisade skattekostnad var 0,5 mkr och resultatet efter skatt uppgick till 1 mkr, en försvagning med 3 mkr jämfört med första kvartalet. Halvårsperiodens resultat var 5 (6) mkr.

Då koncernens totala skattemässiga förlustavdrag vid periodens utgång var cirka 265 mkr förväntas koncernens kassa inte belastas av utbetalningar avseende bolagsskatt under överskådlig framtid.

Investeringar

Under kvartalet uppgick investeringar i anläggningstillgångar till 6 mkr, jämfört med 1 mkr under föregående kvartal. Huvuddelen av investeringarna under kvartalet avsåg datorutrustning relaterat till övertagandet av e-postdriften och finansierades genom finansiell leasing.

Investeringar i anläggningstillgångar under första halvåret uppgick till 7 (109) mkr. Av investeringarna motsvarande period föregående år var 101 mkr goodwill relaterad till Telenordiaförvärvet.

Tillgångar och skulder

Balansomslutningen var vid periodens slut 474 (427) mkr och utgjordes av anläggningstillgångar på 181 (144) mkr, kortfristiga fordringar om 157 (138) mkr samt en kassa på 135 (144) mkr. Ökningen av anläggningstillgångarna jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år berodde främst på goodwill relaterad till Utforsförvärvet samt en ökning av uppskjuten skattefordran. Kortfristiga fordringar ökade huvudsakligen på grund av högre förutbetalda kostnader och upplupna intäkter till följd av högre kostnader och intäkter.

Per den 30 juni 2004 uppgick koncernens egna kapital till 247 (189) mkr, långfristiga skulder till 2 (18) mkr och kortfristiga skulder till 224 (220) mkr. Ökningen av eget kapital avsåg huvudsakligen koncernens resultat sedan 30 juni 2003. Långfristiga skulder minskade främst genom att bolagets lån från Industrifonden om totalt 25 mkr återbetalades vid slutet av 2003.

Kassaflöde och finansiell ställning

Andra kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var 8 mkr. Motsvarande kassaflöde för första halvåret var 33 (66) mkr. Det påverkades positivt av tillfälliga förändringar av rörelsekapitalet uppgående till omkring 5 mkr.

Första halvårets kassaflöde, efter investerings- och finansieringsverksamheterna, var 27 (87) mkr. Glocalnets likvida medel uppgick per den 30 juni 2004 till 135 (144) mkr.

Eget kapital

Koncernens egna kapital ökade från 242 mkr den 31 december 2003 till 247 mkr den 30 juni 2004. Förändringen avsåg periodens resultat om 5 mkr. Den ordinarie bolagsstämman i Glocalnet AB beslöt reglera bolagets ansamlade förlust per utgången av 2003 genom att sätta ned överkursfonden med motsvarande belopp.

Moderbolaget

Moderbolaget Glocalnet AB drev under perioden koncernens verksamhet och bar merparten av dess kostnader. Det helägda dotterbolaget Glocalnet Scandinavia AB har ingått koncernens samtliga slutkundsavtal och ansvarade för fakturering av slutkunder. Kostnader som Glocalnet AB hade för tjänster som nyttjades av dotterbolaget vidarefakturerades till detta enligt avtal.

Moderbolagets totala intäkter, vilka främst avsåg fakturering till dotterbolaget, uppgick under perioden till 435 (333) mkr. Resultat efter finansiella poster var 20 (27) mkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick under perioden till 7 (7) mkr. Moderbolagets egna kapital var vid periodens slut 256 (219) mkr, extern upplåning 0 (25) mkr och likvida medel 34 (33) mkr. Antalet anställda var 67 per den 30 juni 2004.

Regulatoriska frågor

Den nya lag om elektronisk kommunikation som infördes i juli 2003 har börjat tillämpas under 2004, i syfte att uppnå bättre konkurrens på marknaden.

Vissa tvister angående tillämpningen av den tidigare telelagen, vilka kan komma att påverka bolaget negativt, har dock ännu inte avgjorts slutgiltigt. Samtrafikavgiften på trafik till mobiltelefoner inom Telias nät sänktes redan våren 2002. Denna av Post- och telestyrelsen (PTS) påtvingade sänkning har bestridits av Telia och är nu föremål för rättslig prövning. Detsamma gäller prisnivån för Skanovas administrativa hantering av förvalsbeställningar. Skanova har efter föreläggande från PTS sänkt avgiften avseende dessa. Om tvisterna slutligen avgörs till PTS nackdel kan Glocalnet komma att påläggas kostnader som per 30 juni 2004 uppgick till 28 respektive 14 mkr. Glocalnet bedömer det som troligt att utfallet av processerna blir till PTS fördel och dessa risker har därmed inte påverkat bolagets redovisning.

Skattetillägg

I december 2001 beslutade Skattenämnden i Stockholm att påföra Glocalnet ett skattetillägg om 7 mkr för taxeringsåret 2001. Glocalnet överklagade beslutet och erhöll anstånd med betalningen. Ärendet behandlades av Länsrätten i Stockholm under första kvartalet 2004 och Glocalnets överklagande bifölls. Skatteverket överklagade under andra kvartalet Länsrättens utslag till Kammarrätten. Skattetillägget har redovisats som en ansvarsförbindelse och inte belastat resultatet då bolaget bedömer att Kammarrätten kommer att fastställa Länsrättens dom.


Marknadsläge och framtidsutsikter

Telias kraftigt ökade marknadsbearbetning för att vinna tillbaka fasttelefonikunder som inleddes under första kvartalet fortsatte under det andra. De lojalitetsstärkande aktiviteter som Glocalnet genomfört har dock fallit väl ut. Tack vare detta samt att de resurser för marknadsbearbetning som föll bort inför första kvartalet kunde ersättas, bibehölls basen av fasttelefonikunder på oförändrad nivå. Marknaden förväntas vara fortsatt konkurrensintensiv.

Baserat på nya avtal om inköp av ADSL-tjänster till attraktiva villkor har satsningen på expansion inom detta område inletts. Under kvartalet ökade kundbasen till 28 000 användare. Vid kvartalets slut hade avtal tecknats med ytterligare omkring 3 000 kunder som ännu inte hade aktiverats. Kostnader avseende nödvändiga förbättringar av interna rutiner och processer samt marknadssatsningar belastar resultatet och kommer fortsatt att göra det under tillväxtfasen.

Under kvartalet fastställde Post- och telestyrelsen (PTS) priset för samtrafik till mobilnät. Detta beslut innebär, om det verkställs, en kraftig kostnadssänkning för Glocalnet. Under året väntas även PTS besluta om frisläppandet av konkurrens på abonnemangsdelen på fast telefoni. När och hur detta utfaller är oklart.

Telekommunikation präglas av stordriftsfördelar och genom tillväxt har Glocalnets omkostnadsnivå per tjänst över tiden sänkts radikalt. För att än mer tillvarata stordriftsfördelar är Glocalnets mål ytterligare tillväxt så länge en attraktiv marginal mellan kundens väntade avkastning och anskaffningskostnad kan uppnås. Detta mål gäller även om ökade kostnader för expansion tillfälligt försämrar bolagets redovisade resultat.

Glocalnet har byggt upp en god finansiell ställning och en marknadsposition som ger ett gott utgångsläge för fortsatt kostnadseffektiv tillväxt, såväl organisk som genom förvärv.


Kommande rapporter

Delårsrapport för perioden januari-september 2004 avses publiceras den 21 oktober 2004.För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Edholm
VD
Tel: 0733-78 01 02
Glocalnet AB (publ)
Box 6896
Västmannagatan 44 A
113 86 Stockholm
Organisationsnummer: 556542-2382
Tel: 08 - 566 34 100
Fax: 08 - 566 34 141
E-post: info@glocalnet.com
Hemsida: www.glocalnet.se