Glocalnet AB

Glocalnet förvärvar Utfors privatkunder

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2003 09:13 CEST

Glocalnet har tecknat avtal med Telenor/Utfors om ett kontant förvärv av Utfors samtliga ca 130 000 privatkunder per den 1 september 2003. Glocalnet betalar 50 mkr för kundbaserna, samt övertar kundfordringar och upplupna intäkter per förvärvstidpunkten. Dessa fordringar uppgår till 30 mkr och ersätts löpande till den del de inflyter. Total köpeskilling beräknas därmed till 80 mkr.

*Förvärvet omfattar ca 45 000 aktiva användare inom fast telefoni och ca 85 000 inom uppringd Internetaccess
*Glocalnet får efter förvärvet ca 590 000 aktiva användare och stärker sin ställning som utmanaren som vuxit till en av de tre stora teleoperatörerna för privatkunder i Sverige
*Årsomsättningen blir 1 miljard kronor, baserat på andra kvartalets proforma
*Glocalnet har därmed på drygt 1,5 år sexfaldigat kundvolymen samt under denna period uppnått lönsamhet och en god finansiell ställning

Glocalnet inbjuder till presskonferens idag,
måndag 8 september 2003, kl. 11.00.
Plats: Salénhuset, Norrlandsgatan 15, Stockholm. Sal: "Berättaren"

Telenor/Utfors bjöd via en finansiell rådgivare in ett antal intressenter till förhandlingar under sommaren avseende överlåtelse av privatkundsverksamheten. Detta har lett till att Glocalnet och Telenor/Utfors idag har tecknat avtal om förvärv per den 1 september 2003 av Utfors samtliga privatkunder; ca 45 000 användare inom fast telefoni och ca 85 000 användare inom uppringd Internetaccess. Efter förvärvet har Glocalnet ca 590 000 aktiva användare inom fast telefoni, mobiltelefoni, uppringd Internetaccess och ADSL.

”Vi har en tydlig strategi att växa, organiskt och via förvärv, och vi har visat att vi kan göra det kostnadseffektivt”, säger Glocalnets VD Jan Edholm. ”Denna affär är bra för både kunderna och för Glocalnet och Telenor/Utfors. Abonnenterna får en kostnadseffektiv leverantör av teletjänster som är helt inriktad mot privatmarknaden, medan Telenor/Utfors renodlar sin verksamhet mot företagsmarknaden. Glocalnet fortsätter tillväxten på privatmarknaden och stärker ställningen som utmanaren som blivit en av de tre stora i Sverige.”

Glocalnet har snabbt vuxit till Sveriges tredje största teleoperatör. Under 2002 hade Glocalnet en organisk tillväxt på 70 procent. Till den organiska tillväxten kunde per årsskiftet läggas förvärvet av Telenordias drygt 250 000 privatkunder.

”Hade vi inte investerat så kraftigt i organisk tillväxt hade vi kunnat visa lönsamhet redan i slutet av 2002. Trots fortsatt stora marknadssatsningar nådde vi som planerat lönsamhet under andra kvartalet i år, när vi hade genomfört integrationen av de förvärvade kundbaserna. ”

”Vi är bara 55 anställda som klarat av allt detta, och det är en fantastisk prestation, tycker jag. Nu fortsätter vi expansionen. Den här affären stärker vår ställning inför den fortsatta konsolideringen av branschen och ger oss ytterligare kraft att växa organiskt med hög kostnadseffektivitet”, säger Jan Edholm.

Avtalet
Glocalnet förvärvar ca 45 000 aktiva användare inom fast telefoni samt ca 85 000 aktiva användare inom uppringd Internetaccess från Telenor/Utfors. Glocalnet betalar 50 mkr för kundbaserna, samt övertar kundfordringar och upplupna intäkter per förvärvstidpunkten. Dessa fordringar uppgår till 30 mkr och betalas till Telenor/Utfors löpande till den del de inflyter. Total köpeskilling beräknas därmed uppgå till 80 mkr.

Glocalnet tar över det kommersiella ansvaret för kunderna den 1 september 2003. Från denna tidpunkt kommer de förvärvade kundbasernas intäkter och kostnader att ingå i Glocalnets redovisning. Så snart som möjligt, dock senast den 31 december 2003, planeras den tekniska överföringen av kunderna till Glocalnets system att ske. Fram till dess kommer Telenor/Utfors att behålla det operativa ansvaret och sköta främst fakturering och kundtjänst för Glocalnets räkning.

Köpeskillingen kommer att justeras när antalet aktiva användare per den 1 september fastställts. Justeringen kommer att ske i en slutavräkning i samband med den tekniska överföringen. I slutavräkningen ersätts Glocalnet också om kundbasen fram till den tekniska överföringen minskat mer än vad Glocalnet och Telenor/Utfors gemensamt förväntade vid avtalstillfället.

Det tidigare gällande trafikavtalet mellan Glocalnet och Telenor/Utfors kompletteras i samband med förvärvet till att gälla även de nyförvärvade kundbaserna. I samband med förvärvet övertar Glocalnet driften av Internetrelaterade tjänster, såsom mail och web hosting.

Finansiella konsekvenser
Genom förvärvet uppskattas Glocalnets intäkter, baserat på utfallet för andra kvartalet 2003, att uppgå till 1 miljard kronor på helårsbasis. Förvärvet väntas påverka företagets totala bruttomarginal marginellt. Tack vare betydande skalfördelar förväntas de nya kundernas omkostnader understiga hälften av jämförbara genomsnittskostnader per kund före förvärvet. Därmed förväntas den sammanslagna rörelsens omkostnader per kund att minska, dock till fullo först efter den tekniska överföringen till Glocalnets system, då synergieffekterna kan tillvaratas.

Glocalnets integrationskostnader beräknas uppgå till ca 6 mkr. Därutöver tillkommer investeringar på ca 10 mkr som skrivs av på 3 år. Transaktionens totala likviditetseffekt uppgår till netto ca 67 mkr, inklusive transaktionskostnader på ca 1 mkr. Goodwill, som preliminärt beräknas till 51 mkr, skrivs av på 5 år. Förvärvet väntas, inklusive integrationskostnader, påverka nettoresultatet för 2003 obetydligt.

Förvärvet finansieras inom befintlig kassa. Den 30 juni 2003 hade Glocalnet 144 mkr i likvida medel.

Delårsrapport januari-september
Publicering av delårsrapporten för januari-september 2003 kommer att senareläggas från den 21 till den 23 oktober.

Vid frågor med anledning av detta pressmeddelande hänvisas till: Jan Edholm, VD Glocalnet Tel: 0733-78 01 02

Glocalnet
Box 6896
113 86 Stockholm
Tel: 08-566 34 100
www.glocalnet.se

Glocalnet utvecklar och marknadsför telekomtjänster − fast och mobil telefoni samt uppringd Internetaccess och ADSL − för privatmarknaden. Glocalnet är Sverige tredje största kompletta teleoperatör på privatmarknaden efter Telia och Tele2 med ca 590 000 användare. Företaget har cirka 55 anställda och Glocalnetaktien (GLOC) är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen.