Glycorex Transplantation

GLYCOREX TRANSPLANTATION: ÅRET I SAMMANDRAG

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 12:31 CEST

(NGM:GTAB B)

Finansiell utveckling1)

* Nettoomsättningen i både koncernen och moderbolaget
ökade till 29,8 MSEK. Detta var den hittills högsta omsättningen
och motsvarar för moderbolaget en ökning med 20%
jämfört med föregående år (24,9).

* Direktförsäljningen till transplantationscentra ökade till
29,2 MSEK (21,7), en ökning med 35% jämfört med 2007.

* Rörelseresultatet före avskrivningar blev i moderbolaget
2,6 MSEK (0,3). Nettoresultatet per aktie blev 0,04 SEK
(-0,09).

* Rörelseresultatet före avskrivningar blev i koncernen
2,9 MSEK. Koncernens nettoresultat blev 0,9 MSEK vilket ger
ett resultat per aktie om 0,02 SEK.

Viktiga händelser per kvartal

* Under första kvartalet förvärvades samtliga aktier i Glycoprobe
AB i enlighet med de villkor som beslutades av den
extra bolagsstämman i december 2007. Genom förvärvet fick
Glycorex Transplantation kontroll över produktionen av de
aktiva komponenterna till sina produkter inom transplantationsområdet,
teknologi för utveckling av nya produkter samt
det kommersiella kännetecknet Glycorex.

* Under andra kvartalet erhöll bolaget den första beställningen
från ett transplantationssjukhus i Singapore.

* Under tredje kvartalet erhölls den första beställningen från
ett transplantationssjukhus i Italien.

* Under tredje kvartalet har Glycorex Transplantation erhållit
certifiering av kvalitetssystemet i Kanada, efter att under juli
månad inlämnat ansökan om produktlicens för försäljning av
Glycosorb®-ABO i Kanada.

* Under fjärde kvartalet förvärvade bolaget del av verksamheten
från Biotech IgG AGs konkursbo. Förvärvet möjliggör
framtagning av ytterligare produkter för extrakorporal blodbehandling.

* Under fjärde kvartalet användes bolagets transplantationsprodukt
för första gången i samband med en blodgruppsinkompatibel
benmärgstransplantation där mottagaren var en
leukemipatient i England.

* Sammantaget har fler än 20 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter
hittills publicerats kring metodiken. Utmärkta kliniska
resultat presenterades i två doktorsavhandlingar under året.

* Inklusive beställningar erhållna efter årets slut har totalt 64
(43) transplantationscentra i 17 länder (15) hittills beställt
produkten.

1) Koncernen bildades under 2008 och från och med detta verksamhetsår
tillämpar Glycorex Transplantation koncernredovisning. För koncernen saknas
därför jämförelsesiffror för föregående år.
Glycorex Transplantation AB, Lund, utvecklar produkter som minskar risken för avstötning av ickekompatibla organ vid allotransplantation (människa till människa) och xenotransplantation (djur till människa).