Glycorex Transplantation

GLYCOREX TRANSPLANTATION: BOKSLUTSRAPPORT JANUARI - DECEMBER 2009

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2010 09:12 CET

(NGM: GTAB B)

Glycorex Transplantation AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver verksamhet inom framförallt området organtransplantation.

Företaget har utvecklat, producerar och marknadsför en bioteknikbaserad medicinteknisk produkt, Glycosorb®-ABO, som används för transplantationer över blodgruppsgränser. Antalet transplantationsmöjligheter ökar därmed. Produkten är godkänd för klinisk användning inom EC-området och används i totalt 14 europeiska länder, samt i Turkiet, Singapore och Australien. Företaget har valt att av strategiska skäl inte lägga ut produktion eller försäljning utan sköter detta i egen regi. Företaget har sedan 2001 ökat sin försäljning årligen och även varje kvartal per löpande 12 månaders perioder.

Glycorex Transplantation AB (publ) har sitt säte på Ideon i Lund och är noterat på NGM Equity sedan september 2001.

Året i sammandrag

• Nettoomsättningen var under perioden januari – december 2009 41,8 MSEK (29,8 MSEK), en ökning med 40 % jämfört med motsvarande period föregående år. Hela omsättningen utgjordes av direktförsäljning. Fjärde kvartalets nettoomsättning var 11,4 MSEK (8,5 MSEK) vilket är en ökning med 34 % jämfört med motsvarande period föregående år.

• Rörelseresultatet uppgick till 7,1 MSEK (-0,8 MSEK).

• Årets resultat efter skatt uppgick till 7,7 MSEK (0,9 MSEK).

• Resultat per aktie uppgick till 0,14 SEK (0,02 SEK).

• Totalt 75 (64) transplantationscentra i 17 (17) länder har nu använt produkten. Ytterligare tre centra har tillkommit efter periodens slut.

• Glycorex Transplantation har i maj 2009 erhållit produktlicens för försäljning av Glycosorb®-ABO i Kanada.

• Den första benmärgstransplantationen där patienten före transplantationen behandlats med bolagets produkt genomfördes i januari 2009. Produkten användes i Sverige för första gången vid en akut levertransplantation under oktober månad. Den minsta patienten hittills (baby, 8 kg) behandlades med produkten efter periodens utgång (hjärttransplantation).


Verksamheten

Transplantation är en unik metodik som medför både ökad livskvalitet och längre förväntad överlevnad för patienten, samtidigt som sjukvården och samhället gör avsevärda kostnadsbesparingar jämfört med alternativ behandling. För vissa organ som lever, hjärta och lunga finns inga alternativ. Alternativ behandling till njurtransplantation är dialys.

Antalet patienter i behov av transplantation ökar emellertid år från år och det finns behov av metodik som möjliggör fler transplantationer.

Företagets huvudprodukt Glycosorb®-ABO möjliggör transplantationer oavsett blodgrupp hos givare respektive mottagare. Fler än 20 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter har totalt publicerats kring metodiken.

Resultaten visar att efter behandling med koncernens produkt kan transplantation av njure, lever, hjärta, lunga respektive benmärg genomföras även då blodgrupperna inte är kompatibla mellan givare och mottagare.
Detta medför att fler transplantationer kan genomföras, samt ger större möjlighet att i tid transplantera akuta lever-, hjärt- respektive lungpatienter.

Glycosorb®-ABO avlägsnar specifikt de blodgruppsspecifika antikropparna från mottagaren i en extra-korporal blodbehandling som ur patientens perspektiv påminner om en konventionell dialysbehandling. Den kliniska erfarenheten med produkten visar att behandlingen är skonsam och effektiv. Förutom immunadsorption sker samtidigt behandling med immundämpande mediciner.

Glycosorb®-ABO möjliggör en ökning av antalet njurtransplantationer bland annat genom att ungefär 35 % fler transplantationer från närstående levande givare kan genomföras. Erhållna resultat är bättre än från blodgruppskompatibla avlidna givare.

Idag kan väntetiden till transplantation vara flera år. En kortare väntetid till transplantation är en betydelsefull faktor för resultatet och ibland livräddande. Koncernens produkt möjliggör en kortare väntetid till transplantation jämfört med att vänta på ett lämpligt blodgruppskompatibelt organ.

Glycosorb®-ABO ansluts till existerande utrustning på sjukhuset och kräver således inga tilläggsinvesteringar för att kunna användas. Produkten följer det medicintekniska direktiv som är upprättat i Europa. Direktivet är upprättat bland annat för att ge användar- och patientsäkerhet. Produkten är utvecklad, testad och godkänd för engångsanvändning, single use, vilket innebär att en ny enhet av produkten skall användas för varje behandling av patienten.


Marknad

Koncernens produkt Glycosorb®-ABO marknadsförs för närvarande i Europa, Australien, Singapore, Turkiet och i Kanada. Den klart största marknaden i Europa är Tyskland, vars nuvarande marknadspotential bedöms vara minst 20 gånger större än den svenska.

Mer än 130 000 patienter väntar på njurtransplantation i Europa och USA, vilket innebär en fördubbling under de senaste tio åren, men endast 35 000 patienter blir transplanterade per år.

Antalet dialyspatienter ökar i västvärlden och utgör en betydande och ökande kostnad för vården. Varje njurtransplantation innebär en besparing om cirka 5 MSEK för sjukvården jämfört med alternativ behandling.

Generellt gäller att olika centra använder något olika protokoll vid transplantation, så även för användning av bolagets produkt. Den genomsnittliga kostnaden blir därmed olika på olika centra. Totalt sett över samtliga centra motsvarar den genomsnittliga kostnaden per njurtransplantation cirka 3 månader i dialys. Patienten kommer ur ett sjukhusberoende och kan återgå till ett relativt normalt liv, vinsten blir stor för både samhället och patienten.

Det finns cirka 300 transplantationscentra i Europa, vilket gör marknaden lätt definierbar och möjliggör en fokuserad marknadsföring och försäljning i egen regi.

Hittills har produkten framförallt använts vid njurtransplantationer. Vi gör bedömningen att användningen kommer att öka även för andra typer av transplantationer, framförallt benmärgs- och levertransplantationer, men även hjärt/lungtransplantationer.

Produkten godkändes i maj 2009 för klinisk användning i Kanada. Vi arbetar på att uppnå godkännande för klinisk användning på ytterligare marknader i Nord- och Sydamerika samt i Asien.


Utveckling av resultat och ställning

Nettoomsättningen i både koncernen och moderbolaget under 2009 ökade till 41,8 MSEK (29,8 MSEK). Den ökade försäljningen är ett resultat av en ökad användning hos befintliga centra av produkten, samt av att ett ökande antal centra använder produkten. Hela omsättningen utgjordes av direktförsäljning i egen regi.(För fullständig rapport, se bif. fil)  

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här.  
Denna information distribuerades av NG News - www.ngnews.se


Glycorex Transplantation AB, Lund, utvecklar produkter som minskar risken för avstötning av ickekompatibla organ vid allotransplantation (människa till människa) och xenotransplantation (djur till människa).

NG News är en etablerad distributör av information till finansmarknaden.
Om du vill avsluta din prenumeration, meddela ngnews@ngm.se eller besök http://www.ngnews.se/subscribers/user_delete.asp?l=nyheter@newsdesk.se&i=42656