Glycorex Transplantation

GLYCOREX TRANSPLANTATION: NYTILLKOMNA KUNDER (NGM:GTAB B)

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 12:18 CET

Glycorex Transplantation AB (publ.), som är noterat på NGM Equity, meddelar att bolagets produkt Glycosorb®-ABO beställts av två nya kunder, ett transplantationscentrum i Italien och ett i England. Ytterligare två centra, ett i Spanien och ett i Frankrike, har tagit beslut att börja använda produkten i början av nästa år. Bolaget har även levererat produkt till ett transplantationscentrum i Kanada för praktisk inkörning av produkten på sjukhuset före patientbehandling.

Bolagets huvudprodukt, Glycosorb®-ABO, kan nu anses vara väl etablerad och med utmärkta kliniska resultat. Produkten används framförallt i Europa, men även i Singapore och Australien. Bolaget arbetar med att introducera produkten på fler marknader. Som tidigare meddelats arbetar bolaget med att uppnå ett godkännande på den amerikanska marknaden (PM 2010-08-18) och bolaget arrangerade 'The first ABO-incompatible transplantation congress in Brazil' i maj. Bolaget ser även Indien som en potentiellt intressant marknad med privatägda transplantationscentra med god kompetens. Bolaget har möten med ett flertal centra i Indien i början av december.

Kliniska resultat visar att ABO-inkompatibla njurtransplantationer från närstående levande givare, efter behandling av mottagaren med Glycosorb®-ABO, kan genomföras med korttids- och långtidsresultat som är i stort sett likvärdiga med ABO-kompatibla njurtransplantationer. På detta sätt möjliggörs fler transplantationer. Förutom njurtransplantation från närstående levande givare har bolaget noterat ett ökat intresse för produkten vid stamcellstransplantationer och vid transplantation från avlidna givare, framförallt hjärta och lever.

Transplantationsmarknaden är av tradition inte snabb att penetrera av flera skäl, exempelvis krävs några års uppföljningstid för att utvärdera resultaten och resurstilldelningen till transplantation är begränsad. Bolaget har trots dessa hinder haft en god tillväxt sedan godkännandet av produkten och har hamnat bland de snabbast växande teknikbolagen i Europa. Fastän bolaget nått en vinstgivande omsättning, bedömer vi att endast någon/några procent av produktens marknadspotential realiserats. Ungefär 80 av de cirka 300 centra som finns enbart i Europa har hittills använt produkten och behovet av att genomföra fler transplantationer är stort, vilket möjliggörs med bolagets produkt.
Bolagets omsättning kan bedömas ha goda möjligheter att fortsatt öka genom etablering på fler centra, ökad användning av produkten på befintliga centra, och ökad användning för andra applikationer än njurtransplantation från närstående levande givare, som lever-, hjärt- och lungtransplantation från avlidna givare, samt stamcellstransplantationer.

Som tidigare meddelats, förstärktes marknadsorganisationen i augusti med en marknadschef och i september med en marknadsinriktad VD. Vi planerar att fortsatt förstärka marknadsorganisationen framåt. Bolaget har hittills framförallt riktat sig till ansvariga läkare på transplantationscentra. Nu när bolagets produkt är kliniskt etablerad och börjar bli mer allmänt accepterad av klinikerna, ökar betydelsen av att dessutom fokusera på befintlig resurstilldelning för transplantationsverksamheten och detta är en av huvuduppgifterna för den nyanställda ledningen.
Vi kan fortfarande inte ge någon prognos för ett godkännande på den amerikanska marknaden, men bedömer att bolaget nu skall öka förberedelserna för denna marknad. Detta blir ytterligare en av uppgifterna för den nya ledningen.

Utveckling av andra applikationer: Bolagets teknologi gör det möjligt att utveckla ett flertal andra applikationer. Bolagets utvecklingsverksamhet fokuserar för närvarande på applikationen universell blodplasma, en blodplasma som kan ges oavsett patientens blodgrupp.

Till skillnad från transplantationsprodukten, så utgör universell blodplasma en högvolymprodukt och har dessutom en annan prisbild. Vi bedömer att vi nu utarbetat bolagets teknologi så långt att denna typ av applikation blir möjlig. Bolagets avsikt är att ta fram en godkänd produkt, som därefter eventuellt licensieras, åtminstone på någon eller några marknader. Som tidigare kan vi inte ge en exakt prognos för introduktion på marknaden av denna produkt.

För ytterligare information hänvisas till bolagets hemsida, www.glycorex.se, samt till dess styrelseordförande Kurt Nilsson och till dess VD, Lars Hedbys, 046 286 5780.

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här.  
Denna information distribuerades av NG News - www.ngnews.se

Glycorex Transplantation AB, Lund, utvecklar produkter som minskar risken för avstötning av ickekompatibla organ vid allotransplantation (människa till människa) och xenotransplantation (djur till människa).