Glycorex Transplantation

GLYCOREX TRANSPLANTATION: TVÅ DOTTERBOLAG BILDAS, ETT FÖR DEN NORDAMERIKANSKA MARKNADEN OCH ETT FÖR UNIVERSELL BLODPLASMA

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 12:07 CET

(NGM: GTAB B)

Styrelsen i Glycorex Transplantation AB (publ) noterat på NGM Equity, har beslutat att bilda ett helägt dotterbolag för den Nordamerikanska marknaden. Bakgrunden till beslutet är dels att bolaget har ett godkännande för klinisk användning av bolagets huvudprodukt, Glycosorb®-ABO, i Kanada, dels att bolaget arbetar med att uppnå ett godkännande för produkten i USA, som utgör den potentiellt största marknaden för produkten. Bolaget vill med detta beslut öka fokus på den Nordamerikanska marknaden. Bolaget kan emellertid inte i nuläget ge någon prognos för ett eventuellt godkännande i USA.

Avsikten är att bolagets nuvarande VD, Lars Hedbys, går in som VD i dotterbolaget med fokus på den Nordamerikanska marknaden. Lars Hedbys lämnar i och med styrelsebeslutet sitt uppdrag som VD i moderbolaget. Tills vidare övertar styrelsens ordförande, Kurt Nilsson, uppdraget som VD i moderbolaget. Ordförande i moderbolagets styrelse blir nuvarande ledamot Leif Smeby. Valberedningen kommer inför årsstämman att presentera en mer permanent lösning på ordförandefrågan.

Bolagets styrelse har även beslutat att bilda ett helägt dotterbolag för applikationen universell blodplasma. Bolaget vill med detta ytterligare fokusera på denna applikation. Universell blodplasma är en blodplasma som kan ges oavsett patientens blodgrupp.

Bolagets huvudprodukt, Glycosorb®-ABO, kan nu anses vara väl etablerad och med utmärkta kliniska resultat. Produkten används framförallt i Europa, men även i Singapore och Australien. Bolaget arbetar med att introducera produkten på fler marknade r.

Kliniska resultat visar att ABO-inkompatibla njurtransplantationer från närstående levande givare, efter behandling av mottagaren med Glycosorb®-ABO, kan genomföras med korttids- och långtidsresultat som är likvärdiga med ABO-kompatibla njurtransplantationer. På detta sätt möjliggörs fler transplantationer. Förutom njurtransplantation från närstående levande givare har bolaget noterat ett ökat intresse för produkten vid stamcellstransplantationer och vid transplantation från avlidna givare, framförallt hjärta och lever.

Ungefär 80 av de cirka 300 centra som finns enbart i Europa har hittills använt produkten och behovet av att genomföra fler transplantationer är stort, vilket möjliggörs med bolagets produkt. Bolagets omsättning kan bedömas ha goda möjligheter att fortsatt öka genom etablering på fler centra, ökad användning av produkten på befintliga centra för njurtransplantation från närstående levande givare, men även genom ökad användning för lever -, hjärt- och lungtransplantation från avlidna givare, samt stamcellstransplantationer.

Bolagets teknologi gör det möjligt att utveckla ett flertal andra applikationer. Bolagets utvecklingsverksamhet fokuserar för närvarande på applikationen universell blodplasma, en blodplasma som kan ges oavsett patientens blodgrupp. Till skillnad från transplantationsprodukten, så utgör universell blodplasma en högvolymprodukt och har dessutom en annan prisbild. Vi bedömer att vi nu utarbetat bolagets teknologi så långt att denna typ av applikation blir möjlig. Bolagets avsikt är att ta fram en godkänd produkt, som därefter eventuellt licensieras, åtminstone på någon eller några marknader. Som tidigare kan vi inte ge en exakt prognos för introduktion på marknaden av denna produkt.För ytterligare information hänvisas till bolagets hemsida, www.glycorex.se, samt till Kurt Nilsson, 046 286 5780.Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här.  
Denna information distribuerades av NG News - www.ngnews.se


Glycorex Transplantation AB, Lund, utvecklar produkter som minskar risken för avstötning av ickekompatibla organ vid allotransplantation (människa till människa) och xenotransplantation (djur till människa).