Livsmedelsverket

GMO-rutiner finns men bör förbättras

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 11:12 CEST

Hälften av de 16 företag som ingick i Livsmedelsverkets tillsynsprojekt under 2005 hade infört någon typ av rutin för att kontrollera att deras produkter inte innehöll GMO. Undersökningen visade bland annat att rutinerna för att dokumentera råvaran bör förbättras.

Livmedelsverket genomförde under år 2005 ett tillsynsprojekt tillsammans med 16 kommuner. Syftet var att undersöka om företag som importerar eller använder GMO-råvaror i sin produktion följer kraven i lagstiftningen om genetiskt modifierade organismer, GMO (se fakta nedan).

Tydlig märkning
I de nya förordningarna om GMO från 2004 är konsumentintresset satt i centrum. Det innebär att konsumenterna ska ges möjlighet att göra ett medvetet val mellan produkter som består av, innehåller eller framställts av GMO. Detta ska ske genom tydlig märkning. Reglerna gäller även produkter där det inte går att påvisa GMO genom analys.

Inga GMO-råvaror
Företagen i undersökningen använde vare sig importerade GMO-råvaror eller produkter som innehöll soja, majs och/eller raps med GMO-ursprung i den egna produktionen.
- Dessa företag måste ändå säkerställa att deras produkter inte innehåller GMO för att slippa att GMO-märka produkterna, säger statsinspektör Zofia Kurowska vid Livsmedelsverket. I tillsynsprojektet undersökte vi rutinerna för denna kontroll.

Goda rutiner hos större företag
Flera företag hade infört någon typ av leverantörskontroll som försäkrade att råvaran/ingrediensen inte innehöll GMO. Ytterst få företag begärde analysresultat av leverantörer eller gjorde egna analyser. Det var framförallt de stora företagen som hade goda rutiner för dokumentation och hade någon form av analyskontroll. GMO-kontrollen var av varierande kvalitet i de mindre företagen.

Inga krav på GMO-märkning
Förutom kontrollen av rutiner hos företagen lät Livsmedelsverket även analysera prover från råvaror hos företagen. Det fanns spår av GMO i fyra av proverna men inblandningen låg under gränsen för märkning (0,9 %). Eftersom företagen hade dokumenterat råvaran på ett tillfredsställande sätt bedömdes inblandningen vara oavsiktlig eller teknisk oundviklig.

Spår av GMO
En slutsats från själva provtagningen är att spår av GMO förekommer och kommer även i fortsättningen att förekomma i produkter som innehåller råvaror från majs, soja eller raps.
- För företagen innebär det att de måste ha goda dokumentationsrutiner för att kunna visa vad de gjort för att undvika inblandning av GMO. I annat fall måste råvaran/produkten GMO-märkas, säger Zofia Kurowska.

Fortsatt arbete
Livsmedelsverket kommer att fortsätta GMO-arbetet i samarbete med kommunerna med utgångspunkt från resultatet i undersökningen. Eftersom en slutsats var att importörer är en viktig företagargrupp när det gäller GMO-tillsyn är årets GMO-projekt inriktat på tillsyn av dem. Liksom förra årets projekt genomförs det i samarbete med några kommuner. Dessa har valts ut efter hur många importörer eller lager det finns i kommunen.


Länkar:
Rapporten ”Undersökning av tillämpning av GMO-lagstiftningen för livsmedel”
Nyhetsartikel om tillsynsprojekt våren 2005


Upplysningar:
Zofia Kurowska, statsinspektör, Tillsynsavdelnngen: 018-175508


Fakta:
I april 2004 ersattes de EG-förordningar som reglerade genetiskt modifierade organismer (GMO) i livsmedel och foder med nya EG-förordningar:

De två nya rättsakterna är:

Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder
Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG
Tidigare gällde reglerna för märkning endast för varor där man kunde påvisa GMO genom analys. I och med de nya förordningarna gäller de även för varor där det inte är möjligt att påvisa GMO, exempelvis oljor som inte innehåller DNA.

En annan förändring var att tröskelvärdet för så kallad oavsiktlig eller tekniskt oundviklig inblandning av GMO sänktes till 0,9 % av respektive ingrediens. Avsiktlig användning av GMO ska, liksom tidigare, alltid deklareras.