Skandia

God avkastning ger höjd återbäringsränta i Skandia Liv

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 10:07 CET

Den goda utvecklingen i Skandia Liv har fortsatt under årets tredje kvartal. Totalavkastningen för perioden januari - september 2006 uppgick till 5,5 procent jämfört med 10,7 procent motsvarande period föregående år. Den svenska aktieportföljen utvecklades bäst och gav en avkastning på 19 procent. Totalavkastningen ger oss en tätposition bland de livbolag som är öppna för nyteckning.

"Våra goda finanser skapar valfrihet och möjligheter för oss att generera hög avkastning genom att vi till exempel kan ha en hög andel aktier i vår portfölj" säger Skandia Livs vd Bengt-Åke Fagerman.

Solvensgraden ligger på samma nivå som vid halvårsskiftet, 166 procent. Den kollektiva konsolideringsgraden har förbättrats och uppgår till 110 procent per 30 september, jämfört med 106 procent föregående kvartal. Den starka finansiella ställningen gör att Skandia Liv höjer återbäringsräntan från 6,0 procent till 7,0 procent per 1 november 2006.

Nyförsäljningen uppgår till 1,6 (1,8) miljarder SEK. Nyteckningen minskade med
9 procent till 0,9 miljarder SEK. Totalt har den svenska livförsäkringsmarknaden minskat under året vilket även speglar av sig i Skandia Livs nyförsäljning.

Premieinkomsten uppgår till 9,8 (9,7) miljarder SEK. Ett gott utfall i kapitalför¬valtningen, tillsammans med ändrade värderingsprinciper för våra åtaganden, bidrog till periodens resultat uppgående till 15,1 (17,3) miljarder SEK, varav 4,4 miljarder SEK avser effekten av den ändrade värderingen enligt tjänstepensionsdirektivet. Detta har sammantaget lett till att totalt förvaltat kapital ökat till 284 miljarder SEK jämfört med 276 miljarder SEK vid årsskiftet.

Driftskostnaderna uppgick till 0,54 (0,65) procent i relation till förvaltat kapital. Förbättringen förklaras både av ett högre förvaltat kapital och av lägre kostnader.

För ytterligare information:
Bengt-Åke Fagerman, verkställande direktör, telefon 08-788 21 50

Skandia Liv
103 50 Stockholm
Telefon vx 788 10 00
Telefax 788 10 40
Besöksadress:
Sveavägen 44


• Alla uppgifter i rapporten avser enbart Skandia Liv i Sverige om ej annat anges. Koncernen omfattar även dotterbolagen i Danmark och Finland.
• Nyförsäljning består av nyteckning och utökningar av befintliga försäkringar, viktad enligt branschens definition: engångspremier dividerat med 10 plus årliga premier.
• Nyteckning mäts enligt branschens definition: engångspremier dividerat med 10 plus årliga premier.