Alecta

God avkastning under första halvåret

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2015 09:26 CEST

Alectas finansiella rapport första halvåret 2015

Det första halvåret 2015 har inneburit god avkastning, stärkt finansiell ställning samt fortsatt låga kostnader.

– Alecta Optimal Pension fortsätter tack vare en bra tillgångssammansättning, starka aktie- och fastighetsmarknader och en kostnadseffektiv förvaltning att leverera hög avkastning till våra kunder. Alecta Optimal Pension har lyckats klart bättre än sitt jämförelseindex när det gäller att leverera avkastning den senaste femårsperioden. Alectas finansiella ställning har också vuxit sig allt starkare och solvensgraden steg under halvåret till 171 procent, säger Alectas vd Staffan Grefbäck.

Premiebestämd försäkring

Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på 7,8 procent under det första halvåret 2015. Under femårsperioden fram till sista juni 2015 har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 11,9 procent i genomsnitt per år. Det är 4,6 procentenheter bättre per år än jämförelseindex* under motsvarande period.

Förmånsbestämd försäkring

Avkastningen för Alectas förmånsbestämda försäkring var 5,1 procent under det första halvåret 2015. Den senaste femårsperioden har genomsnittlig årsavkastning varit 8,6 procent. Inom förmånsbestämd försäkring uppgick kollektiv konsolidering till 154 procent den 30 juni 2015. I förmånsbestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades lön och tjänstetid. Avkastningen har över tid främst betydelse för arbetsgivarnas pensionskostnader.

Solvensgraden för Alecta ökade med 12 procentenheter till 171 procent under det första halvåret 2015.

Nyckeltal, procentjan - jun 2015jan - jun 20145 års genomsnitt
Avkastning premiebestämd försäkring (Alecta Optimal Pension)7,87,411,9
Avkastning förmånsbestämd försäkring5,16,38,6
Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, 30 juni154147
Solvensgrad koncernen, 30 juni171164
Förvaltningskostnad koncernen **0,100,11
  Varav pensionsprodukter exkl valcentraler**0,070,07
Kapitalförvaltningskostnad koncernen**0,030,03

* Jämförelseindex är Morningstar Blandfond SEK aggressiv, som har en jämförbar placeringsinriktning.

** Nyckeltalet är baserat på rullande 12 månader.

Ytterligare nyckeltal redovisas på alecta.se


Vid frågor, kontakta

Staffan Grefbäck, vd Alecta, tel: 08-441 65 62

Staffan Ström, informationschef tel: 08-441 97 45, staffan.strom@alecta.se


Ordlista

Förmånsbestämd försäkring

Förmånsbestämd försäkring innebär att pensionens storlek är bestämd på förhand som en andel av den anställdes lön. Premien (arbetsgivarens inbetalning till försäkringen) varierar däremot över tid. Premiens storlek beror bland annat på avkastningen, avgifterna och den förväntade livslängden hos de försäkrade.

Förvaltningskostnad

Driftskostnaderna i försäkringsrörelsen (anskaffnings-, administrations- och skaderegleringskostnader) i förhållande till genomsnittligt förvaltat kapital.

Kapitalförvaltningskostnad

Kapitalförvaltningskostnaden är försäkringsbolagets kostnad för att förvalta pensionskapitalet.

Kollektiv konsolidering

Kollektiv konsolidering anger förhållandet mellan de tillgångar som försäkringsbolaget förvaltar och de försäkrades samlade pensionskapital. Om den kollektiva konsolideringen är under 100 innebär det att de tillgångar som bolaget förvaltar inte skulle räcka om alla skulle ta ut pengarna på en gång. En kollektiv konsolidering över 100 innebär att försäkringsbolaget har en buffert för att klara svängningarna på kapitalmarknaden.

Premiebestämd försäkring

Premiebestämd försäkring innebär att premien (arbetsgivarens inbetalning till försäkringen) är bestämd på förhand som en andel av den anställdes lön. Pensionens storlek varierar däremot över tid. Den beror bland annat på inbetalningarna, avkastningen, avgifterna och den förväntade livslängden hos de försäkrade. Premiebestämd pension kan också kallas avgiftsbestämd pension.

Solvensgrad

Solvensgrad är förhållandet mellan försäkringsbolagets tillgångar och värdet på de garanterade pensionsbelopp bolaget har lovat sina kunder. Det är alltså ett mått på hur väl bolagets tillgångar räcker för att kunna betala ut de garanterade pensionsbeloppen. Något förenklat ska solvensgraden, enligt lag, överstiga 104 procent för traditionell försäkring.

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar 720 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,1 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.