Finansdepartementet

God ekonomi för kommunerna ger utrymme för satsningar

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 13:15 CEST


Hösten 2005 bedömde regeringen att de generella statsbidragen, i förhållande till 2006 års nivå, borde höjas med 1 miljard kronor 2007 och
6 miljarder kronor 2008 för att servicenivån och kvaliteten i de kommunala verksamheterna skall kunna upprätthållas utan att resultatet försämras.

- Jag gör nu bedömningen att det i år och under de närmast följande åren finns utrymme både att höja ambitionsnivån i de kommunala verksamheterna och bibehålla en god resultatutveckling. Det är viktigt att kommunerna och landstingen kan bibehålla en god resultatnivå, inte minst mot bakgrund av de utmaningar som de kommunala verksamheterna står inför på längre sikt, säger kommunminister Sven-Erik Österberg.

Samhällsekonomin utvecklas för närvarande gynnsamt. Även den kommunala ekonomin har stärkts. Kravet att kommuner och landsting skall balansera sina budgetar har tillsammans med statliga tillskott bidragit till denna utveckling. Resultatet före extraordinära poster uppgick 2004 till 2,2 miljarder kronor för hela kommunsektorn. År 2005 förbättrades det till 12,7 miljarder kronor, vilket innebär att resultatet för sektorn som helhet har nått upp till en nivå i enlighet med kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning.

I vårpropositionen föreslås en rad riktade satsningar, såsom kompletteringar till sysselsättningspaketet från hösten 2005, ett tiopunktsprogram för integration som bland annat syftar till att öka sysselsättningen bland invandrade svenskar, en ungdomssatsning samt en satsning på vård och omsorg för äldre. Dessa satsningar berör i stor utsträckning kommuner och landsting.


Kontakt:
Matz Larsson
Pressekreterare hos Sven-Erik Österberg
08-405 57 68
070-681 37 02
registrator@finance.ministry.se

Dan Johansson
Departementsråd
08-405 13 42

Kjell Ellström
Kansliråd
08-405 40 63