NUTEK - Verket för näringslivsutveckling

God konjunktur ökade turismen i Sverige 2006

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 09:17 CET

Antalet gästnätter i Sverige ökade totalt till nära 48 miljoner eller 6,3
procent under 2006. Logiintäkterna på hotell, stugbyar, vandrarhem och
campingplatser ökade med drygt 9 procent till totalt nära 17 miljarder kronor.
Det är framförallt affärsresandet som efter några svåra år har tagit fart igen.

- Turismen i Sverige är större än någonsin och för att på lång sikt skapa en
konkurrenskraftig turistnäring krävs bland annat att de offentliga insatserna
samordnas, säger Nuteks tf generaldirektör Sune Halvarsson. Samordning ger
näringen goda förutsättningar att fortsätta växa och bidra till sysselsättning
och tillväxt.

Enligt FN-organet World Tourism Organisation (UNWTO) ökade det internationella
resandet i världen med 4,5 procent under 2006. I Europa var ökningen 4 procent.
Antalet utländska gästnätter i Sverige på hotell, stugbyar, vandrarhem och
campingplatser ökade med nära 9 procent. Sverige som destination har därmed haft
en betydligt bättre utveckling än övriga världen. Sedan 1991 har den utländska
turismen till Sverige, mätt i antal utländska gästnätter, ökat med 95 procent
under samma period har det internationella resandet i världen enligt UNWTO ökat
med 90 procent. I Europa har ökningen varit 75 procent.

Nutek är ansvarig myndighet för turistfrämjande och ska utveckla
näringspolitiska insatser för turistnäringen genom kunskapsbildning,
kvalitetsutveckling och samverkan. En viktig uppgift är att ta fram och sprida
information och kunskap om turism och turistnäringens utveckling i Sverige.
Nutek är ansvarig för Sveriges officiella turiststatistik.

För mer information kontakta:
Dennis Bederoff, ansvarig för turistnäringsfrågor, 070-567 41 90
Peter Terpstra, turismanalytiker, 070-723 28 11

För ytterligare texter se bilagan till detta pressmeddelande, som finns at hämta
tillsammans med ett komplett pressmaterial med tabeller och diagram på
www.nutek.se/turistnaringen.