Swedbank

God lönsamhet i skogen ger rekordnöjda skogsägare

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 08:36 CET

Landets privata skogsägare har aldrig tidigare varit så nöjda med lönsamheten. Det visar årets Skogsbarometer, som görs på uppdrag av LRF Konsult och Swedbank. Det finns också en stor investeringsvilja och hela 70 procent tror på stigande fastighetspriser.

60 procent av råvaruleveranserna till landets skogsindustri kommer från privata skogsägare, vilka sammantaget äger drygt hälften av den svenska skogen. Skogsägarnas förväntningar är därför viktiga och intressanta.

– 66 procent av skogsägarna är tillfreds med lönsamheten i skogsbruket, det är oerhört positivt med tanke på att vi har en kraftig lågkonjunktur bakom oss. Det är en rejäl ökning från tidigare år. Bakgrunden är bland annat de höga priserna på timmer och massaved, säger Gabriel Mörner, jägmästare LRF Konsult. Skog är och kommer fortsatt vara viktig både för dem som lever av den och som investeringsobjekt.

Skogsägarna i Norrland nöjdast och oron efter stormen Gudrun verkar ha lagt sig
Nöjdast är skogsägarna i Norrland med 71 procent, jämfört med 58 procent 2009. I Götaland och Svealand är 64 respektive 65 procent nöjda med sin lönsamhet. Föregående år var 50 respektive 45 procent nöjda. Det visar att de som drabbades värst av stormen Gudrun nu ser med tillförsikt på sitt skogsägande ur ett lönsamhetsperspektiv. Skogsägare som bor på sin fastighet är mindre positiva och anser i högre grad att det inte är lönsamt att investera i skog.

– Intresset för att investera i skog ökar. 72 procent anser att det är ganska eller mycket lönsamt att köpa skogsmark. Om man hade en miljon kronor över skulle hela 65 procent investera i skog, jämfört med 58 procent för ett år sedan. Färre skulle använda samma summa för att investera i aktier, endast 20 procent, en minskning med 3 procentenheter från förra året. Bilden som ges i Skogsbarometern stämmer överens med vad våra kunder uttrycker, säger Magnus Hammar, Segmentsansvarig Skog & Lantbruk, Swedbank.

För ytterligare information kontakta:
Gabriel Mörner, Jägmästare/civilekonom, LRF Konsult, 08-657 47 48, gabriel.morner@konsult.lrf.se
Magnus Hammar, Segmentsansvarig Skog & Lantbruk, Swedbank, 08-58 59 35 74, magnus.hammar@swedbank.se

Korta fakta om skog och skogsägarna
- Drygt 60 procent av skogen ägs av privata skogsägare.
- Skogsägarna är en heterogen grupp från dem som lever på och får sin sysselsättning av skog till dem som äger ett mindre skogsskifte tillsammans med andra.
- Färre äger mer skog. 26 procent äger mer än 100 hektar skog, jämfört med 21 procent 2004.
- 60 procent har inte tagit lån för att finansiera sin skogsfastighet
- Skogsägarna tror på fortsatt stigande timmerpriser.
- 17 procent av skogsägarna uppger att de kommer att sälja sin fastighet inom de närmaste fem åren.
- Av dem kommer 25 procent att sälja hela eller delar på den öppna marknaden.
- Drygt 70 procent tror att fastighetspriserna fortsätter stiga de kommande tre åren.

2010 ett bra år för skogsindustrin
Den relativt svaga svenska kronan har gett konkurrensfördelar internationellt. Under våren höjdes priserna kraftigt på både massaved och timmer. Efterfrågan har ökat med 8-9% och beror framförallt på lageruppbyggnad och inte konsumtion, vilken kommer att behöva öka för att inte obalans ska uppstå.

Läs hela rapporten:
www.lrfkonsult.se/ eller www.swedbank.se/skogsbarometern