Skandia

God tillväxt i alla divisioner - ännu ett starkt kvartal [1]

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 09:02 CET

Premieinkomst och insättningar tredje kvartalet 2005

Skandia rapporterar idag en kraftig tillväxt under tredje kvartalet 2005 jämfört med tredje kvartalet 2004. Den totala premieinkomsten och insättningar ökade under tredje kvartalet till 32,4 miljarder SEK jämfört med 24,1 miljarder SEK under samma period 2004. Ökningen motsvarar 34 procent räknat i svenska kronor och 32 procent i lokal valuta.
Samtliga divisioner bidrar till ökningen, där UK, Asia Pacific & Offshore ökade premieinkomst och insättningar med
22 procent i lokal valuta, Europe & Latin America ökade med 72 procent och division Nordic ökade med 29 procent i lokal valuta.

Inom fondförsäkring ökade premieinkomsten i lokal valuta med 32 procent till 22,8 (17,1) miljarder SEK. Nyförsäljningen inom fondförsäkring ökade med
27 procent i lokal valuta till 2,9 (2,3) miljarder SEK.

Inom fondsparande ökade insättningar och uppgick till 9,0 (6,5) miljarder SEK. Merparten av ökningen är hänförlig till Europe & Latin America.

Hans-Erik Andersson, VD och koncernchef i Skandia:

“Den goda tillväxten under tredje kvartalet visar att Skandia fortsätter att leverera värde, och stärker oss ytterligare i tron på våra affärsplaner, och på Skandias framtid som ett starkt växande företag. Samtliga divisioner har bidragit till tillväxten. Den vändning vi har sett på den svenska marknaden håller i sig. Tillväxten i Storbritannien är stark, speciellt på våra offshore-marknader. I Europa har vi sett betydande försäljningsökningar i våra franska, spanska och italienska verksamheter, som samtliga har fördubblat sin försäljning jämfört med föregående år. Den tyska verksamheten visar en viss återhämtning i nyförsäljningen som ökade något jämfört med andra kvartalet 2005. Premieinkomsten fortsätter att öka kraftigt jämfört med föregående år.

Skandias totala premieinkomst och insättningar ligger mer än 20 procent över 2005 års plan för perioden januari - september. Plan för 2005 beskrevs i Skandias dokument till aktieägarna som publicerades den 19 oktober 2005.

Dessa goda försäljningssiffror bevisar återigen att Skandias kunderbjudande fortsätter att vara mycket attraktivt på alla marknader där vi är verksamma. Försäljningsframgångarna stärker oss i vår uppfattning att Skandias framtids­utsikter som självständigt bolag är ett mycket attraktivt placeringsalternativ för aktieägarna.”

Januari - september 2005

Skandias totala premieinkomst och insättningar ökade till 92,3 (72,9) miljarder SEK. Ökningen motsvarar 26 procent räknat i lokal valuta.

Inom fondförsäkring ökade premieinkomsten till 64,3 (49,7) miljarder SEK, vilket motsvarar en ökning med 30 procent i lokal valuta. Även nyförsäljningen inom fondförsäkring fortsatte att öka och uppgick till 8,5 (7,0) miljarder SEK. Detta motsvarar en ökning med 22 procent i lokal valuta.

Inom fondsparande ökade insättningar och uppgick till 26,1 (21,6) miljarder SEK.

UK, Asia Pacific & Offshore

Premieinkomst och insättningar i Storbritannien (inklusive Royal Skandia) uppgick under perioden januari - september till 51,8 (42,1) miljarder SEK, vilket motsvarar en ökning med 24 procent i lokal valuta. Av detta utgör fond­försäkring 43,6 (34,4) miljarder SEK medan fondsparande står för 8,2 (7,7) miljarder SEK.

Nyförsäljningen inom fondförsäkring ökade under perioden januari - september med 25 procent i lokal valuta till 5,3 (4,3) miljarder SEK. I Royal Skandia fortsätter framgångarna med nya arvsskattelösningar samt de växande distribu­tionskanalerna institutioner och "private banks". Nyförsäljningen i Royal Skandia har ökat med 47 procent i lokal valuta jämfört med samma period föregående år. I Storbritannien fortsätter den goda försäljningen av pensions­produkter, vilka utvecklats inför nästa års reformer på pensionsmarknaden. Nyförsäljningen av pensionsprodukter ökade med 35 procent i lokal valuta jämfört med motsvarande period 2004.

I Australien minskade insättningar av fondsparande under perioden januari - september med 5 procent i lokal valuta medan insättningarna i Storbritannien ökade med 9 procent i lokal valuta.

Europe & Latin America

Total premieinkomst och insättningar ökade under perioden januari - september till 21,9 (15,2) miljarder SEK, en ökning med 41 procent i lokal valuta jämfört med motsvarande period föregående år. Inom fondförsäkring ökade premie­inkomsten med 34 procent i lokal valuta och uppgick till 10,3 (7,6) miljarder SEK. Nyförsäljningen inom fondförsäkring uppgick till 1,5 (1,3) miljarder SEK, en ökning med 15 procent i lokal valuta.

I Frankrike fortsatte framgångarna inom fondförsäkring och nyförsäljningen mer än dubblerades jämfört med samma period föregående år. I Tyskland var nyförsäljningen låg under andra kvartalet, i likhet med marknaden i övrigt. Under tredje kvartalet uppvisar bolaget en viss återhämtning och nyförsälj­ningen steg med 6 procent i lokal valuta jämfört med föregående kvartal. Premieinkomsten inom fondförsäkring i Tyskland fortsatte att utvecklas positivt och steg med 35 procent i lokal valuta under perioden januari-september jämfört med motsvarande period föregående år. Italien har under tredje kvartalet haft en fortsatt god utveckling av nyförsäljningen, vilken ökade med 90 procent i lokal valuta jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Insättningar inom fondsparande har under perioden januari - september ökat hela 49 procent i lokal valuta, till 10,2 (6,5) miljarder SEK, främst tack vare Spanien och Colombia. Insättningar inom fondsparande i Spanien ökade med 131 procent i lokal valuta under tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Efter en stark ökningstakt av insättningar i fondsparande under andra och tredje kvartalet, via nya distributörer i Spanien, förväntas en avmattning av den starka tillväxttakten under fjärde kvartalet.

Nordic

Sammanlagda premieinkomsten och insättningar i Norden (exklusive Skandia Liv) uppgick till 10,7 (9,0) miljarder SEK under perioden januari - september. Premieinkomsten inom fondförsäkring ökade med 21 procent i lokal valuta till 8,1 (6,7) miljarder SEK.

Trenden från andra kvartalet i Sverige håller i sig och nyförsäljningen inom fondförsäkring har ökat med 15 procent under perioden januari-september. Nyförsäljningen i Sverige under tredje kvartalet enskilt uppgick till 0,4 (0,3) miljarder SEK, en ökning med 38 procent jämfört med motsvarande kvartal 2004. Inom det viktigaste segmentet företagskunder ökade nyförsäljningen med 31 procent och inom segmentet privatkunder var ökningen 68 procent.

Insättningar i fondsparande har under perioden januari - september ökat med
15 procent, främst tack vare fortsatt gott utfall inom Skandia Fonder.

Skandia Liv

Premieinkomsten inom Skandia Liv i Sverige uppgick under årets tredje kvartal till 3,4 miljarder SEK jämfört med 2,6 miljarder SEK motsvarande period föregående år. Nyförsäljningen för tredje kvartalet uppgick till 0,6 miljarder SEK vilket är 49 procent högre än 2004. Ökningen förklaras främst av ökad nyförsäljning inom kapitalpensions- och tjänstepensionsområdet.

Under perioden januari-september uppgick premieinkomsten till 9,7 (8,7) miljarder SEK. Nyförsäljningen uppgick till 1,8 miljarder SEK jämfört med 1,5 miljarder SEK samma period föregående år.

Den 17 november 2005 presenteras kvartalsrapporten för januari - september 2005.

Frågor avseende detta pressmeddelande besvaras av:
Harry Vos, chef för Investor Relations, telefon 08-788 36 43

Premieinkomst och insättningar januari-september och tredje kvartalet 2005

PREMIEINKOMST OCH INSÄTTNINGAR

Fondförsäkring
Fondsparande 1)
Övrigt 2)
Totalt

2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004

Miljarder SEK
9 mån
9 mån
9 mån
9 mån
9 mån
9 mån
9 mån
9 mån

Storbritannien
24,9
21,7
8,2
7,7


33,1
29,4

Royal Skandia
18,7
12,7


18,7
12,7

Schweiz
2,0
0,9
0,4
0,3


2,4
1,2

Australien


5,2
5,3


5,2
5,3

Övriga
0,3
0,1


0,3
0,1

UK, Asia Pacific & Offshore
45,9
35,4
13,8
13,3
0,0
0,0
59,7
48,7

Spanien
1,5
1,3
5,7
3,0
0,5
0,6
7,7
4,9

Italien
3,4
2,3

3,4
2,3

Tyskland
2,7
2,0
0,2
0,2


2,9
2,2

Österrike
1,3
1,2
0,0
0,1


1,3
1,3

Frankrike
1,1
0,5


0,8
0,4
1,9
0,9

Polen
0,2
0,2

0,2
0,2

Övriga
0,1
0,1


0,1
0,1

Europe
10,3
7,6
5,9
3,3
1,3
1,0
17,5
11,9

Colombia

3,6
2,2
0,1
0,1
3,7
2,3

Mexiko
0,0
0,0
0,5
0,7


0,5
0,7

Chile


0,2
0,3


0,2
0,3

ÖvrigaLatin America
0,0
0,0
4,3
3,2
0,1
0,1
4,4
3,3

Europe & Latin America
10,3
7,6
10,2
6,5
1,4
1,1
21,9
15,2

Sverige
7,7
6,3
2,1
1,8
0,4
0,4
10,2
8,6

Danmark
0,4
0,4
0,0
0,0
0,1
0,0
0,5
0,4

Nordic
8,1
6,7
2,1
1,8
0,5
0,4
10,7
9,0

Totalt 3)
64,3
49,7
26,1
21,6
1,9
1,5
92,3
72,9

1) Verksamheten i Spanien hänför sig till diskretionär förvaltning.

2) Inkluderar Livförsäkring och Övriga verksamheter.

3) I de fall tabellen inte summerar beror detta på avrundningsdifferenser.
PREMIEINKOMST OCH INSÄTTNINGAR

Fondförsäkring
Fondsparande 1)
Övrigt 2)
Totalt


2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004

Miljarder SEK
Kv 3
Kv 3
Kv 3
Kv 3
Kv 3
Kv 3
Kv 3
Kv 3

Storbritannien
8,4
8,1
2,8
2,2


11,2
10,3

Royal Skandia
7,2
4,7


7,2
4,7

Schweiz
0,7
0,2
0,1
0,1


0,8
0,3

Australien


1,9
1,9


1,9
1,9

Övriga
0,1
0,1


0,1
0,1

UK, Asia Pacific & Offshore
16,4
13,0
4,8
4,2
0,0
0,0
21,2
17,2

Spanien
0,8
0,2
2,0
0,8
0,1
0,2
2,9
1,2

Italien
1,4
0,7

1,4
0,7

Tyskland
0,9
0,7
0,1
0,1


1,0
0,8

Österrike
0,4
0,4
0,0
0,0


0,4
0,4

Frankrike
0,4
0,2


0,3
0,2
0,7
0,4

Polen
0,1
0,1


0,1
0,1

Övriga
0,0
0,0


0,0
0,0

Europe
4,0
2,2
2,1
0,9
0,4
0,4
6,5
3,4

Colombia


1,3
0,7
0,1
0,0
1,4
0,7

Mexiko
0,0
0,0
0,2
0,3

0,2
0,3

Chile

0,1
0,1

0,1
0,1

Övriga

Latin America
0,0
0,0
1,7
1,2
0,1
0,0
1,7
1,2

Europe & Latin America
4,0
2,2
3,7
2,0
0,5
0,4
8,2
4,6

Sverige
2,2
1,8
0,5
0,3
0,1
0,1
2,8
2,2

Danmark
0,2
0,1


0,0
0,0
0,2
0,1

Nordic
2,4
1,9
0,5
0,3
0,1
0,1
3,0
2,3

Totalt 3)
22,8
17,1
9,0
6,5
0,6
0,5
32,4
24,1

1) Verksamheten i Spanien hänför sig till diskretionär förvaltning.

2) Inkluderar Livförsäkring och Övriga verksamheter.

3) I de fall tabellen inte summerar beror detta på avrundningsdifferenser.

NYFÖRSÄLJNING FONDFÖRSÄKRING

Engångspremier
Årlig premie 1)
Årlig nyförsäljning 2)


2005
2004
2005
2004
2005
2004

Miljarder SEK
9 mån
9 mån
9 mån
9 mån
9 mån
9 mån

Storbritannien
20,1
17,1
0,9
0,9
2,9
2,6

Royal Skandia
17,0
11,3
0,7
0,5
2,4
1,6

Schweiz
1,6
0,5
0,1
0,1
0,2
0,1

Övriga
0,3
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0

UK, Asia Pacific & Offshore
39,0
29,0
1,7
1,5
5,5
4,4

Spanien
1,5
1,2
0,0
0,0
0,2
0,1

Italien
3,2
2,2
0,1
0,0
0,4
0,3

Tyskland
0,0
0,0
0,5
0,5
0,5
0,5

Österrike
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Frankrike
1,9
0,9
0,0
0,0
0,2
0,1

Polen
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0

Övriga
0,1
0,1


0,0
0,0

Europe
6,9
4,7
0,8
0,8
1,5
1,3


Mexiko
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Latin America
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Europe & Latin America
6,9
4,7
0,8
0,8
1,5
1,3

Sverige
2,7
1,4
1,1
1,1
1,4
1,2

Danmark
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Nordic
2,9
1,5
1,2
1,2
1,5
1,3

Totalt 3)
48,8
35,2
3,7
3,5
8,5
7,0

1) Löpande premier omräknade till helårstal.

2) Nyförsäljningen avser engångspremier samt löpande premier från avtal inom fondförsäkring tecknade under perioden. Nyförsäljning definieras enligt branschpraxis som löpande premier omräknade till helårstal plus 1/10 av periodens engångspremier.

3) I de fall tabellen inte summerar beror detta på avrundningsdifferenser.

NYFÖRSÄLJNING FONDFÖRSÄKRING

Engångspremier
Årlig premie 1)
Årlig nyförsäljning 2)


2005
2004
2005
2004
2005
2004

Miljarder SEK
Kv 3
Kv 3
Kv 3
Kv 3
Kv 3
Kv 3

Storbritannien
6,8
6,5
0,3
0,3
1,0
0,9

Royal Skandia
6,6
4,2
0,3
0,1
0,9
0,6

Schweiz
0,5
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0

Övriga
0,1
0,1


0,0
0,0

UK, Asia Pacific & Offshore
14,0
10,9
0,6
0,4
2,0
1,5

Spanien
0,7
0,2


0,1
0,0

Italien
1,3
0,6
0,0
0,0
0,1
0,1

Tyskland
0,0
0,0
0,1
0,2
0,1
0,2

Österrike
0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1

Frankrike
0,7
0,3
0,0
0,0
0,1
0,0

Polen
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Övriga
0,0
0,0


0,0
0,0

Europe
2,9
1,2
0,2
0,3
0,5
0,4

Mexiko
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Latin America
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Europe & Latin America
2,9
1,2
0,2
0,3
0,5
0,4

Sverige
0,7
0,3
0,4
0,3
0,4
0,3

Danmark
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Nordic
0,7
0,3
0,4
0,3
0,4
0,3

Totalt 3)
17,6
12,5
1,2
1,0
2,9
2,3

1) Löpande premier omräknade till helårstal.

2) Nyförsäljningen avser engångspremier samt löpande premier från avtal inom fondförsäkring tecknade under perioden. Nyförsäljning definieras enligt branschpraxis som löpande premier omräknade till helårstal plus 1/10 av periodens engångspremier.

3) I de fall tabellen inte summerar beror detta på avrundningsdifferenser.

VALUTAKURSER

Valuta

2005
30 sept.
2004
30 sept.

EUR
Balansdagskurs
9,32
9,04

EUR
Genomsnittskurs
9,22
9,16

GBP
Balansdagskurs
13,67
13,17

GBP
Genomsnittskurs
13,45
13,56

[1] Samtliga jämförelsetal avser motsvarande period året innan om inget annat anges.

Följande filer finns att ladda ned:

PDF
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=146423&fn=wkr0001.pdf