Finansdepartementet

Goda resultat för AP-fonderna under 2003

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2004 14:52 CEST

Regeringen överlämnar idag den årliga skrivelsen med utvärdering av AP-fondernas verksamhet till riksdagen. Utvärderingen visar att AP-fonderna nått goda resultat 2003 till följd av börsuppgången men att avvikelserna från jämförelseindex är små och att kostnaderna för fondernas förvaltning förefaller höga i relation till graden av förvaltningsaktivitet.

Regeringen konstaterar att Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna redovisar goda resultat i absoluta termer 2003 till följd av stigande kurser på de aktieplaceringar som tidigare år vållade stora förluster. Sjätte AP-fonden redovisar goda långsiktiga såväl som kortsiktiga resultat, bland annat genom en positiv avkastning på fondens innehav av onoterade aktier.

- Jag noterar med tillfredsställelse att AP-fonderna nått goda resultat i absoluta termer och att en betydande del av tidigare förluster återvunnits. Jag är också nöjd med AP-fondernas ökade aktivitet i ägarfrågor vilket kan förväntas bidra positivt till fondernas avkastning på lång sikt, säger biträdande finansminister Gunnar Lund.

Första-Fjärde AP-fonderna och Sjätte AP-fonden, som tillsammans utgör pensionssystemets buffertfonder, redovisar sammantaget ett positivt resultat på 80,8 miljarder kronor 2003. Det uppväger en god del av tidigare års förluster (-85,6 miljarder kronor 2002 respektive -26,0 miljarder kronor 2001). De summerade AP-fondernas resultat i avkastningstermer 2003 var 16,4 procent. Den genomsnittliga avkastningen under den senaste femårsperioden var 1,7 procent per år, vilket understiger den genomsnittliga inflationen med 0,1 procentenheter per år.

Beträffande FörstaFjärde AP-fondernas förvaltning konstaterar regeringen att avkastningen hittills uppvisat små avvikelser från jämförelseindex, vilket indikerar att risktagandet varit lågt. Kostnaderna för fondernas förvaltning synes inte stå i proportion till graden av förvaltningsaktivitet, vilket regeringen avser att hålla under fortsatt uppsikt. Regeringen noterar även att goda resultat måste skapas under kommande år för att styrelsernas mål ska kunna uppnås.

En jämförelse av FörstaFjärde AP-fondernas avkastning sedan halvårsskiftet 2001 indikerar att riskspridningen blivit mindre än man kunde ha förväntat sig som ett resultat av att dela upp pensionssystemets buffertkapital på fyra fonder. Detta beror av allt att döma på att fonderna tolkat sina uppdrag på likartat sätt, men också på att fonderna hittills i liten omfattning utnyttjat möjligheterna till aktiv förvaltning. Regeringen avser att i samband med kommande utvärderingar återkomma till frågan om riskspridning mellan fonderna och den närliggande frågan om fondernas inbördes oberoende.

Sjätte AP-fonden har ett specialiserat uppdrag att investera i små och medelstora onoterade bolag. Fonden har uppnått styrelsens mål genom en långsiktigt positiv avkastning på fondens innehav av onoterade aktier. Den onoterade portföljen som sådan har dock inte uppnått styrelsens mål under perioden. Resultatet kan likväl betecknas som gott.

Sjunde AP-fonden, som ingår i premiepensionssystemet, har genom börsuppgången 2003 återhämtat en del av tidigare års förluster. Sjunde AP-fonden har hittills uppnått styrelsens långsiktiga mål att Premiesparfonden ska överträffa genomsnittet av premiepensionsfonder, men med lägre risk. Däremot har Premiesparfonden och Premievalsfonden inte överträffat jämförelseindex under perioden sedan verksamheten inleddes hösten 2000.

Kontakt
Anette Törnqvist
Pressekreterare
08-405 14 86
070-548 76 80
e-post

Lars Gavelin
Ämnesråd
08-405 15 30 Joakim Jansson
Departementssekreterare
08-405 50 09