Vänsterpartiet

Göteborg: "Har kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson (s) överträtt sina befogenheter?"

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 16:23 CEST

Vänsterpartiet tillsammans med Miljöpartiet yrkar gemensamt i Kommunstyrelsen att kommunstyrelsen inte ska ställa sig bakom ordförandes beslut att skriva på avsiktsförklaring om hur finansieringen den nya älvförbindelsen ska ske.

Har kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson (s) överträtt sina befogenheter?

På kommunstyrelsen möte den 10 september anmäler ordförande Göran Johansson (s) att han har fattat ett ordförandebeslut den 2 september där han skriver på en gemensam avsiktsförklaring mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen, Vägverket och Göteborgs Stad.

Avsiktsförklaringen innebär att Göteborgs stad ställer sig bakom ett fortsatt arbete med att förverkliga investeringen i Marieholmstunneln. Finansieringen ska lösas genom att Vägverket tillskriver regeringen att fatta beslut om införande av vägskatt i Tingstadstunneln och att en avgift ska tas ut för att passera den nya Marieholmstunneln.

- Vi ser det som ytterst allvarligt och ett klart åsidosättande av de demokratiska spelreglerna att kommunstyrelsens ordförande tar ett så genomgripande beslut på delegation som att ställa sig bakom införandet av vägskatt och vägavgift för att finansiera en ny tunnel under Götaälv. Detta utan att det har förts några som helst diskussioner vare sig i kommunstyrelsen eller i kommunfullmäktige, säger Marie Lindén (v) kommunalråd.

- Kommunallagen slår tydligt fast att kommunfullmäktige skall besluta i frågor som berör mål och inriktning och andra principiella frågor. Fullmäktige har aldrig beslutat att avgiftsfinansiera en älvtunnel. Så här får det inte gå till, Göran Johansson överträdde sina befogenheter när han skrev på avsiktsförklaringen, fortsätter Mats Pilhem (v), ledamot i kommunfullmäktige och trafiknämnden.

Den skrivning i kommunallagen Mats Pilhem syftar på är 3 kap. 9 § som lyder: "Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget, främst, 1. mål och riktlinjer för verksamheten, 2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor..."

- Har kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson (s) överträtt sina befogenheter i detta ärende? Även om avsiktsförklaringen inte är ett definitivt beslut, så misstänker att hans beslut skulle kunna leda till ett kommunalbesvär, säger Marie Lindén (v) kommunalråd.

Avsiktsförklaringen och vårt yrkande hittar du här http://www2.vansterpartiet.se/goteborg/

För mer information kontakta:
Marie Lindén (v), kommunalråd i Göteborg, 0706-53 53 57, 031-368 00 94
Mats Pilhem, Ledamot kommunfullmäktige och trafiknämnden, 031-337 23 01