Infracontrol AB

Göteborgs Stad utvärderar ny metod för mätning av cykeltrafik

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 14:22 CEST

Göteborgs Stad arbetar hårt för att främja resandet med cykel. För att kunna följa uppsatta mål och skapa bra beslutsunderlag behöver man mäta antalet cykelresor på ett bra sätt. Men traditionella metoder är dyra och omständiga. Därför provar man nu en helt ny metod, där man med data från utvalda länkar statistiskt kan sammanställa antalet personkilomter på cykel. Infracontrol står för genomförandet av mätningarna som sker med radardetektorer på ca 30 platser under två månader.

Göteborgs Stad arbetar som många andra kommuner för att öka resandet med cykel. Man behöver därför mäta mängden cykelresor så att man kan följa upp satta mål och skapa bra beslutsunderlag för satsningar som ska främja detta miljövänliga sätt att resa.

Mängden cykelresor är möjligt att mäta genom en traditionell resvaneundersökning där man intervjuar människor om deras resvanor. För att ge tillräckligt underlag behöver en sådan resvaneundersökning vara ganska omfattande. Ett annat sätt är att sätta upp en ganska stor mängd mätutustningar på olika platser. Men båda dessa lösningar blir både omfattande och dyra.

Karin Björklind, Statistiker på Göteborgs Stad Trafikkontoret, har därför utvecklat en ny metod som nu testas i mindre skala för att sedan utvärderas. Det handlar om att med hjälp av en statistisk metod mäta antalet cykelpassager på olika sträckor, eller länkar som man kallar det, och med hjälp av dessa data beräkna antalet cykelkilometer på Göteborgs cykelbanor.

- Metoden innebär att man med hjälp av slumpen väljer ut de länkar där man skall mäta, berättar Karin Björklind. Informationen från mätningarna sammanställs sedan enligt en statistisk metod som är framtagen i samarbete med professor Thomas Laitila på Statistiska centralbyrån. Genom att upprepa mätningarna kommande år kan förändringar i körda cykelkilometer skattas.

Cykellänkarna är utspridda över ett stort geografiskt område med delar av olika karaktär som kan tänkas ha betydelse för frekvensen av cykelresor. I pilotundersökningen ingår två områden: Centrum och angränsande områden med affärs- och kontorskomplex samt områden med bostadsbebyggelse med hög befolkningstäthet.

Infracontrol har uppdraget att genomföra mätningarna som sker under augusti och september.
Jonas Bratt, som är projektledare berättar:

- Vi genomför mätningarna genom att fyra mätutrustningar flyttas runt mellan de olika platserna en gång per vecka. I samband med det byts batteri, data läses ut och vi skapar en rapport som lämnas till Göteborgs Stad Trafikkontoret. 

Han berättar vidare att mätutrustningen består av radardetektorer. Det går snabbt att montera utrustningen, vilket är en stor fördel när man som i detta fall vill växla mellan olika mätplatser med täta intervall. Det gör att mätningarna kan genomföras med ett fåtal mätutrustningar under en koncentrerad period. Eftersom radardetektorerna är batterimatade kräver de ingen elinstallation utan kan enkelt monteras på en lämplig stolpe vid cykelbanan.

Efter att pilotundersökningen har genomförts sker en utvärdering av den nya mätmetoden.
Är resultatet positivt planerar man fortsatta mätningar under 2011.

Infracontrol är ett specialistföretag som erbjuder användarvänliga IT-lösningar inom områdena trafik & logistik, driftövervakning, säkerhet samt informationshantering.