Göteborgs universitet

Göteborgs universitet utser Christina Rogestam till Socia et Amica år 2008

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 16:28 CEST

Christina Rogestam har utsetts Socia et Amica vid Göteborgs universitet år 2008. Socii et Amici är en sparsamt utdelad hedersbetygelse som endast ges till dem som har varit av stor betydelse för universitetets arbete och utveckling.

Christina Rogestam engagerade sig tidigt i studentpolitiken och blev ordförande i Göteborgs Förenade Studentkårer, GFS. Hennes politiska engagemang medförde ett ledamotskap i Göteborgs kommunfullmäktige och senare i Sveriges riksdag. Med sin bakgrund i studentpolitiken engagerade hon sig starkt i frågor som rörde högre utbildning och forskning och var under flera år vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott.

När Christina Rogestam senare av regeringen utsågs till universitetsdirektör i Göteborg var hon ivrigt engagerad i organisatorisk nydaning och utveckling. Bland annat stärkte hon idén om det så kallade cityuniversitetet genom den samhällsvetenskapliga fakultetens lokalisering till Hagakvarteren.

Efter åren som förvaltningschef vid Göteborgs universitet utnämndes Christina Rogestam till generaldirektör för dåvarande Statens invandrarverk. Efter några år i denna position utsågs hon till verkställande direktör i det statsägda bolaget Akademiska Hus med säte i Göteborg.
I övrigt har Christina Rogestam deltagit i ett stort antal utredningar, uppdrag och styrelser, oftast med anknytning till högre utbildning. Bland dessa många insatser kan för Göteborgs del nämnas ett mångårigt arbete för studenthälsovård och motion och ordförandeskapet i Sahlgrenska Akademin.

Christina Rogestams arbete för Göteborgs universitet, både direkt och indirekt, sträcker sig över många områden och över flera decennier, vilket väl motiverar att hon utses till en av dess Socii et Amici. Mottagaren erhåller en medalj i silver med sitt namn och årtal ingraverat.


För mer information, kontakta:
Henrik Axlid, pressekreterare, Göteborgs universitet
Tel: 031-786 20 21, 0734-04 20 21
E-post: henrik.axlid@gu.se