Rederi AB Transatlantic

Gorthon Lines och B&N går samman och bildar en ny stark shippingkoncern med namnet Rederi AB Transatlantic

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 08:58 CEST

Styrelserna för B&N Nordsjöfrakt AB ("B&N") och Gorthon Lines AB ("Gorthon Lines") föreslår att bolagen går samman. Styrelserna har enhälligt beslutat om formerna för ett samgående som baseras på en gemensam fusionsplan. Fusionen genomförs genom att Gorthon Lines uppgår i B&N, varvid aktier i Gorthon Lines byts mot nya aktier i B&N. För varje A-aktie i Gorthon Lines erhålls en ny A-aktie i B&N och för varje B-aktie i Gorthon Lines erhålls en ny B-aktie i B&N.

● Fusionen sker med utbytesförhållandet 1:1 då värdet per aktie bedöms vara lika i båda bolagen. Fusionen beräknas vara genomförd under mars 2005.

● Den nya koncernen blir en stark och tydlig logistikpartner till industrin med stor tillväxtpotential och förstärkt position i kapitalmarknaden.

● Moderbolaget i den nya koncernen föreslås få namnet Rederi AB Transatlantic.

● Till VD och koncernchef för det sammanslagna bolaget föreslås Håkan Larsson, f.n VD för B&N, och till vice VD Lars Petersson, f.n VD för Gorthon Lines, och Hans Carlweitz, f.n vice VD i B&N.

● Större aktieägare och kunder samt ledande långivare i respektive bolag ställer sig bakom fusionen.

● Det sammanslagna bolagets B-aktier kommer att handlas på Stockholmsbörsens O-lista.

Bakgrund och motiv

Gorthon Lines och B&N har sedan flera år samarbetat tonnagemässigt i den nordatlantiska trafik som båda bolagen bedriver. Samarbetet fördjupades genom att ett gemensamägt bolag bildades våren 2004. Bolaget, som är inriktat på transporter av förädlade skogsprodukter för den nordiska och kanadensiska skogsindustrin, har varit framgångsrikt och lett till en stärkt marknadsposition och en effektivare verksamhet.

De båda bolagens bas i industriell sjöfart inriktat på skogsprodukter har inneburit en naturlig utgångspunkt för en diskussion om ett fullt samgående. Ett samgående har en tydlig logik och skapar en koncern med större kritisk massa och en starkare strategisk position mot såväl sjöfarts- som kapitalmarknaden.

Motiven för samgåendet kan indelas i operativa motiv och kapitalmarknadsmotiv.