Göteborgs universitet

Gott betyg för folkhälsovetenskapen vid Sahlgrenska akademin

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 13:31 CET

Grundutbildningen i folkhälsovetenskap vid Sahlgrenska akademin uppfyller kvalitetskraven. Det konstaterar högskoleverket i sin rapport som offentliggjordes idag. Utbildningen vid Sahlgrenska akademin bedöms ha genomtänkt struktur och tydlig profil.

I den nya rapporten redovisar Högskoleverket resultatet av sin utvärdering av grund- och forskarutbildning i folkhälsovetenskap, grundutbildning i rehabiliteringsvetenskap och forskarutbildning i handikappvetenskap år 2006. Vid tre lärosäten ifrågasätter Högskoleverket rätten att utfärda kandidatexamen i folkhälsovetenskap.

Rapporten konstaterar att den ojämna könsfördelningen generellt är problematisk. De flesta av studenterna är kvinnor och inom lärarkåren finns flest kvinnor bland lärarna på högskolorna medan lärarkåren på universiteten till största delen består av män. Endast vid Sahlgrenska akademin och vid Högskolan Väst är könsfördelningen i lärarkåren jämn.

Bedömargruppens intryck är att profilerna genusvetenskap och epidemiologi är tydliga vid Sahlgrenska akademin. Integreringen av genusperspektiv framstår som exemplarisk, och genomsyrar hela utbildningen så långt den är genomförd och planerad i dag. Bedömargruppen anser också att ett ökat inslag av internationella aspekter på folkhälsovetenskap skulle höja programmets kvalitet, liksom en större bredd på de valfria momenten.

Vid Göteborgs universitet är folkhälsovetenskap inget eget forskarutbildningsämne, utan ingår i området socialmedicin. Eftersom denna forskarutbildning är nystartad ingår den inte i Högskoleverkets utvärdering.

Utvärderingen har genomförts av elva externa sakkunniga. Bedömargruppens generella bild av ämnet folkhälsovetenskap vid högskolor och universitet är att tonvikten för starkt ligger på individinriktat folkhälsoarbete. Överlag finns för få kurser inom hälsosystem, hälsopolitik och hälsoekonomi. Bedömargruppen anser också att ämnesidentiteten är svag och att det generellt saknas en tydlig gemensam förståelse av ämnet bland lärare, studenter och forskarstuderande. Samtidigt finns ett stort engagemang för folkhälsovetenskap på lärosätena. Trots högt söktryck konstaterar bedömargruppen att det finns för många utbildningsplatser på grundutbildningen i folkhälsovetenskap i Sverige.

Hela rapporten:
http://www.hsv.se/download/18.44aba2dc11030072f75800082944/0708R.pdf