Linköpings kommun

Gott betyg för stöd inom omsorgsnämnden i Linköping

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2012 14:29 CEST

De som får olika former av stöd, bland annat inom individ- och familjeomsorgen, är överlag mycket nöjda med insatserna. Det visar de enkäter som omsorgskontoret genomfört med hjälp av Statistik & Utredningar.

 

Enkäterna genomfördes inom områdena individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri samt hemtjänst för yngre. I sammanställningen av enkäterna uttrycks resultaten i index, som kan ligga mellan 0 och 100. Ett index på 70  speglar en god kvalitet.

 De som svarat på enkäter inom individ- och familjeomsorg var överlag mycket nöjda med de verksamheter som de har haft kontakt med. Fyra enkäter genomfördes i mars, om sociala stödinsatser, Kontaktcentrum, behandlingshem för vuxna och stödbostäder.

Index för helhetsomdöme uppgår för sociala stödinsatser till hela 91. Motsvarande index för boende i stödbostad uppgår till 83, för dem som bor på behandlingshem till 91 och för besökare på Kontaktcentrum till 81. Helhetsomdöme för boende i stödbostad, behandlingshem och Kontaktcentrum har ökat ganska mycket jämfört med tidigare år, medan det är oförändrat för sociala stödinsatser.

Totalt har 1 126 personer besvarat de fyra enkäterna, vilket ger en svarsfrekvens på 67 procent. 

Även insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning har utvärderats under våren. Tre enkäter för bostäder med särskild service, daglig verksamhet och boendestöd genomfördes. Totalt besvarade 443 personer de tre enkäterna, vilket ger en svarsfrekvens på 67 procent. De som svarat är överlag mycket nöjda med de verksamheter som de har haft kontakt med. Index för helhetsomdöme uppgår för boende i bostad med särskild service till 76. Motsvarande index för deltagare i daglig verksamhet uppgår till 84 och för dem med stöd i boendet inom psykiatrin till 88. För samtliga tre undersökningar är index för helhetsomdöme högre 2012 än vad det var 2010.

Omsorgsnämnden ansvarar för hemtjänst för dem som är yngre än 65 år. Totalt besvarade 87 personer enkät om hemtjänst. Det ger en svarsfrekvens på 44 procent. De som har besvarat enkäten är överlag mycket nöjda med hemtjänsten och index för helhetsomdöme är 74.

– Det är mycket tillfredsställande att de som får olika former av stöd är mer nöjda i årets mätning än för två år sedan.  Jag är självklart också glad över att verksamheterna genomgående håller en hög kvalité. Samtidigt så måste nämnden än mer fokusera på de resultat som inte når upp till godkänt. För sådana finns också även om de är få, säger omsorgsnämndens ordförande Linnéa Darell (FP).

Alla rapporterna, åtta stycken går att läsa på linkoping.se.

För ytterligare information kontakta omsorgsnämndens ordförande Linnéa Darell (FP), telefon 013-20 62 51 eller 070-382 47 52

Linköping har 148 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Linköping vill växa, utvecklas och attrahera nya invånare. Vi vågar pröva nya idéer, både i vår service till medborgarna och i vår egen organisation. Linköpings kommun har 7 800 anställda och omsätter 7,2 miljarder kronor. Ekonomin är stabil och har gett positiva resultat flera år i rad. Kommunalskatten är den lägsta i regionen. De kommunala bolagen har 1 240 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor och ger årligen positiva resultat. Linköping har ett stort universitet och Linköping är Sveriges flyghuvudstad.