Kristdemokraterna, KD

Gott uppförande i fängelset ska löna sig

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 14:37 CET

– Kriminalvårdens uppgift är att hjälpa dem som har dömts till fängelse att förändra sin livssituation, men då behövs det också motiverande åtgärder. Därför krävs det nu att ett förmånssystem inrättas i svenska fängelser. Vad avser justitieministern göra för att ett sådant system ska bli verklighet?

Den frågan har riksdagsledamot Kjell Eldensjö (kd) idag ställt till justitieminster Beatrice Ask (m).

– De förändringar som genomförs i kriminalvården från den 1 januari 2007 – utifrån den förra regeringens förslag – är långt ifrån tillräckliga, enligt Eldensjö.

– Idag finns det för få incitament för intagna att sköta sig bättre, eftersom alla förmåner ska vara tillgängliga för alla intagna på lika villkor. Detta har motiverats med att det inte ska finnas något klassystem i svenska fängelser. Detta är djupt olyckligt, säger Kjell Eldensjö.

Kjell Eldensjö var ledamot i Kriminalvårdskommittén, som i maj 2005 la fram sitt betänkande Framtidens kriminalvård. I betänkandet presenterade kommittén ett förslag på hur ett svenskt förmånssystem skulle kunna utformas, med en grundnivå och tre förhöjda nivåer. Att (s)-regeringen inte genomförde förslaget är beklagligt, menar Eldensjö.

– De nya bestämmelserna som träder i kraft 1 januari 2007, innebär bland annat möjlighet till utslussning efter halva fängelsetiden. Tiden i fängelset kommer alltså att avvika än mer från domen än vad som är fallet idag. Vid inrättandet av ett förmånssystem menar jag att frigång bara skulle bli aktuellt när en intern har nått den högsta nivån.

– Det är ett tecken på att kriminalvården misslyckas i sin uppgift, när cirka 40 procent av de som döms till fängelse återfaller inom några få år. Därför måste svensk kriminalvård få de redskap de behöver för att kunna fullfölja sin uppgift. Detta är viktigt för brottsoffer och samhälle, men kanske ännu viktigare för den som dömts till fängelse, säger Kjell Eldensjö.

Frågan bifogas

För mer information:

Kjell Eldensjö
riksdagsledamot
tel. 08-786 53 21
mobil. 070-305 62 66

Ola Nilsson
Politisk sekreterare
mobil. 0730-56 09 26

www.kristdemokraterna.se

Till justitieminister Beatrice Ask (m)
Införandet av ett förmånssystem i kriminalvården

Den 1 januari 2007 kommer flera förändringar träda i kraft i svensk kriminalvård. När Kriminalvårdskommittén la fram sitt betänkande Framtidens kriminalvård (SOU 2005:54) föreslog den bland annat att en verkställighetsplan ska fastställas för var och en som dömts till en kriminalvårdspåföljd och att ett förmånssystem skulle upprättas för intagna.
Kommittén fann att det är vanligare i andra länders rättssystem med mer tydliga reaktioner på skötsamhet och misskötsamhet än i Sveriges. Idag finns inga incitament i svensk lagstiftning för intagna att sköta sig bättre, då alla förmåner ska vara tillgängliga för alla intagna på lika villkor. Detta har motiverats med att det inte ska finnas något klassystem i svenska fängelser.
I sitt betänkande presenterade Kriminalvårdskommittén ett väl genomarbetat förslag på hur ett svenskt förmånssystem skulle kunna utformas, med en grundnivå och därefter tre förhöjda nivåer. Jag menar att frigång bara borde vara aktuellt i den högsta nivån.
De nya bestämmelserna som träder i kraft 1 januari 2007 innebär bl.a. möjlighet till utslussning efter halva fängelsetiden. Därmed kommer tiden i fängelset avvika än mer från domen än vad som gäller idag, och ändringen bygger inte heller på något förmånssystem. De nya bestämmelserna avviker avsevärt från de krav partierna i den nuvarande regeringen drivit.
Mot denna bakgrund vill jag fråga vad statsrådet avser vidta för åtgärder för att ett förmånssystem ska kunna införas i svensk kriminalvård?

Kjell Eldensjö (kd)