Statistiska centralbyrån, SCB

Gränsregional statistik 2008: 14 000 unga jobbpendlar till Danmark och Norge

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 10:03 CET

Antalet personer som var bosatta i Sverige och pendlande till arbete i Norge ökade 2008 med 30 procent och till Danmark med 6 procent. Under åren 2001-2008 har gränspendlingen ökat med 66 procent och 2008 gränspendlade totalt 47 000 personer till Danmark och Norge. Av dessa var 14 000 ungdomar i åldrarna 16 till 25 år, 5 000 pendlade sedan tidigare och 9 000 nya tillkom under 2008.

Gränspendlingsstatistik publiceras för andra året i statistikdatabasen StatNord tillsammans med statistik över befolkning, flyttningar, sysselsättning, lönesummor och nationell pendling. Med den här publiceringen kan man i de flesta fall nå statistik som gäller åren 2004 – 2008/2009. Statistiken samordnas för att göras jämförbar mellan de deltagande länderna Danmark, Norge och Sverige. Omkring 40 procent av pendlarna till Danmark är kvinnor och andelen till Norge är dryg 30 procent. Sammanlagt är en av tre gränspendlare kvinnor.

Diagram 1. Den svenska gränspendling till Danmark och Norge 2001-2008
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____302948.aspx

Många unga sökte sig till norska bemanningsföretag

Hela 40 procent av pendlarna till Norge var mellan 16 och 25 år. Av   nytillkomma pendlare till Norge under åren 2007 och 2008 var mer än hälften ungdomar. Sex av tio ungdomar rekryterades till norska jobb genom bemanningsföretag. Under 2008 har denna bransch totalt sett seglat förbi byggbranschen som största svenska gränspendlarbransch i Norge. Vi vet inte på vilka företag och arbetsplatser i Norge som personerna inom bemanningsbranschen verkligen jobbar.

Diagram 2. Antalet svenska gränspendlare till Norge 2001- 2008 i de fem största branscherna 2008
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____302948.aspx

Till Danmark minskade andelen nya pendlare med 25 procent
Den begränsade uppgången till Danmark kan kanske förklaras av att många danskar som tidigare flyttade till Sverige, men behöll jobbet i Danmark, flyttat ”hem” till en bostadsmarknad med sjunkande priser. Man kan också anta att Danmarks efterfrågan på arbetskraft avtog mot slutet av 2008 när finanskrisen slog till. Antalet nya pendlare till Danmark minskade med nästan 25 procent.

Jobben i Danmark och Norge kan lindra arbetslöshetseffekter i Sverige
I Sverige är ungdomarnas andel av den totala pendlingen över kommungräns cirka 12 procent. Andelarna bland pendlarna till Danmark och Norge var 20 respektive 40 procent. Att söka sig till annat nordiskt land för arbete skulle kunna vara en värdefull ventil bort från arbetslöshet. De stora andelarna skulle också kunna förklaras av att det är lättare för ungdomar, som ännu inte har etablerat familj, att vara borta från bostaden i Sverige långa dagar eller, kanske ännu troligare, i längre sammanhängande perioder. Lönenivåerna är också generellt sett högre i Danmark och Norge.

Det har inte gjorts några mer genomarbetade analyser över hur gränspendlingen påverkat arbetsmarknaden i ut- och inpendlingsland. Med antagandet att hälften av de 14 000 ungdomar som gränspendlat till Norge eller Danmark skulle ha varit registrerade arbetslösa eller i åtgärd i sina bostadskommuner i Sverige skulle man få en grov uppfattning om gränspendlingens betydelse.  I ett sådant fall skulle Arbetsförmedlingens totala andel registrerat arbetslösa eller i åtgärd stiga med ca 1 procentenhet av arbetskraften i åldersgrupperna 16-25 år. Med samma antagande för gränskommuner eller andra små kommuner i Skåne, Västra Götaland och Värmland  skulle nivåskillnaden bli betydligt större.

Gränspendlarna arbetar i de stora lokala arbetsmarknaderna Köpenhamn och Oslo
Gränspendlingen från Sverige till Norge mellan kommuner som ansluter till gränsen utgör bara 4 procent av den totala gränspendlingen och den ökade bara med 9 procent under 2008. Gränspendlingen sker företrädesvis till stora arbetsmarknader med brett utbud av jobb främst inom tjänstesektorn. Den klart största pendlingen från Sverige gick därför till Oslo. Den ökade med 45 procent till 10 000 personer. Pendlarna till Oslo kom från nästan alla områden i Sverige, närmare bestämt från 286 av 290 kommuner. Den största inpendlingen med 720 personer kom från Göteborg. Årjäng hade en större ström av pendlare till Osloregionen än till kommuner i Sverige och hörde därför till Oslo lokala arbetsmarknad. Gränspendlingen över Öresund var mer koncentrerad till kommuner närmast Danmark runt broövergång och färjelinjer. Köpenhamn tog emot drygt 8 500 pendlare från 134 kommuner i Sverige, främst från Skåne, under 2008. Mellan Malmö och Köpenhamn pendlade 5 600 personer, vilket var den största enskilda gränspendlingsströmmen mellan två kommuner i Norden.

Definitioner och förklaringar
En gränspendlare är en person som haft sin huvudsakliga löneinkomst i annat land under ett givet år.

Mer information
SCB har tillsammans med statistikmyndigheterna i Danmark och Norge färdigställt en ny årgång av statistikdatabasen StatNord, som första gången publicerades 2009. StatNord innehåller statistik på kommunnivå dels över ländernas befolkning, dels över nationella flyttningar, sysselsättning, lönesummor och pendling samt slutligen gränspendling och flyttningar mellan länderna. StatNord har tillkommit  för att underlätta  regionalt- och kommunalt tillväxtarbete i gränsregioner. Under StatNord-flikarna ”Dokumentation” och ”Om StatNord” finns mer att läsa.
Statistikdatabasen StatNord

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Företags- och registerbaserad sysselsättningsstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 70 83

Förfrågningar
Carl-Gunnar Hanaeus
Tfn 019-17 66 44
E-post carlgunnar.hanaeus@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.